Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I pristupiše k Njemu fariseji i sadukeji, i kušajući Ga iskahu da im pokaže znak s neba.

Mt. 12:38, Mk. 8:11, Lk. 11:16, Lk. 12:54, 1 Kor. 1:22

2 A On odgovarajući reče im: Uveče govorite: Biće vedro; jer je nebo crveno.

3 I ujutru: Danas će biti vetar, jer je nebo crveno i mutno. Licemeri! Lice nebesko umete poznavati, a znake vremena ne možete poznati?

1 Moj. 49:10, Isa. 7:14, Jezek. 21:32, Dan. 9:24, Mih. 5:2

4 Rod zli i kurvarski traži znak, i znak neće mu se dati osim znaka Jone proroka. I ostavivši ih otide.

Isa. 57:3, Jona 2:1, Mt. 12:39, Mk. 8:38, Jn. 4:48

5 I polazeći učenici Njegovi na one strane zaboraviše uzeti hleba.

Mt. 15:37, Mk. 8:14

6 A Isus reče im: Čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog.

Mt. 7:15, Mt. 24:4, Lk. 12:1, Rim. 16:17, Ef. 5:6, Kol. 2:8

7 A oni mišljahu u sebi govoreći: To je što nismo hleba uzeli.

8 A Isus razumevši reče im: Šta mislite u sebi, maloverni, što hleba niste uzeli?

9 Zar još ne razumete niti pamtite pet hlebova na pet hiljada, i koliko kotarica nakupiste?

Mt. 14:17, Mt. 15:16, Jn. 6:9

10 Ni sedam hlebova na četiri hiljade, i koliko kotarica nakupiste?

Mt. 15:34

11 Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove da se čuvate kvasca farisejskog i sadukejskog?

12 Tada razumeše da ne reče kvasca hlebnog da se čuvaju, nego nauke farisejske i sadukejske.

13 A kad dođe Isus u okoline Ćesarije Filipove, pitaše učenike svoje govoreći: Ko govore ljudi da je Sin čovečiji?

Dan. 7:13, Mk. 8:27, Lk. 9:18, Rim. 1:3

14 A oni rekoše: Jedni govore da si Jovan krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi Jeremija, ili koji od proroka.

Mal. 4:5, Mt. 3:1, Mt. 14:2, Mk. 1:4, Lk. 9:8

15 Reče im Isus: A vi šta mislite ko sam ja?

16 A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga Živoga.

Ps. 2:7, Mt. 14:33, Mk. 8:29, Lk. 9:20, Jn. 6:69, Jn. 17:8, 1 Kor. 12:3

17 I odgovarajući Isus reče mu: Blago tebi, Simone sine Jonin! Jer telo i krv nisu to tebi javili, nego Otac moj koji je na nebesima.

1 Kor. 2:10, Gal. 1:16, Ef. 2:8

18 A i ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovom kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.

Isa. 28:16, Isa. 54:17, Jn. 1:42, Dela 5:39, 1 Kor. 3:11, Ef. 2:20, Jev. 12:28, Otk. 3:12, Otk. 21:14

19 I daću ti ključeve od carstva nebeskog: i šta svežeš na zemlji biće svezano na nebesima, i šta razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebesima.

Jn. 20:23

20 Tada zapreti Isus učenicima svojim da nikom ne kazuju da je On Hristos.

Lk. 9:21

21 Otada poče Isus kazivati učenicima svojim da Njemu valja ići u Jerusalim, i mnogo postradati od starešina i od glavara svešteničkih i književnika, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati.

Lk. 24:44

22 I uzevši Ga Petar poče Ga odvraćati govoreći: Bože sačuvaj! Neće to biti od tebe.

23 A On obrnuvši se reče Petru: Idi od mene sotono; ti si mi sablazan; jer ne misliš šta je Božje nego ljudsko.

1 Moj. 3:1, 5 Moj. 25:16, Mt. 4:10, Mk. 8:33

24 Tada Isus reče učenicima svojim: Ako ko hoće za mnom ići, neka se odrekne sebe, i uzme krst svoj i ide za mnom.

Dela 14:22, Rim. 8:17, 1 Sol. 3:3, 2 Tim. 3:12, Otk. 2:10

25 Jer ko hoće svoju dušu da sačuva, izgubiće je; a ako ko izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.

26 Jer kakva je korist čoveku ako sav svet dobije a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za svoju dušu?

Jov 27:8, Ps. 49:7, Mk. 8:37

27 Jer će doći Sin čovečiji u slavi Oca svog s anđelima svojim, i tada će se vratiti svakome po delima njegovim.

Jov 34:11, Ps. 62:12, Priče 24:12, Jer. 17:10, Dan. 7:10, Mt. 25:31, Mk. 13:26, Rim. 2:6, 2 Kor. 5:10, 1 Pet. 1:17, Otk. 2:23

28 Zaista vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovde koji neće okusiti smrt dok ne vide Sina čovečijeg gde ide u carstvu svom.

Mt. 24:34, Mk. 9:1, Lk. 9:27

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I