Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada pristupiše k Isusu književnici i fariseji od Jerusalima govoreći:

Mk. 7:1

2 Zašto učenici tvoji prestupaju običaje starih? Jer ne umivaju ruke svoje kad hleb jedu.

Mk. 7:5, Gal. 1:14, Kol. 2:8, 1 Pet. 1:18

3 A On odgovarajući reče im: Zašto i vi prestupate zapovest Božju za običaje svoje?

4 Jer Bog zapoveda govoreći: Poštuj oca i mater; i koji opsuje oca ili mater smrću da umre.

2 Moj. 20:12, 2 Moj. 21:17, 3 Moj. 19:3, 3 Moj. 20:9, 5 Moj. 5:16, 5 Moj. 27:16, Priče 23:22, Priče 30:17, Ef. 6:2

5 A vi kažete: Ako koji reče ocu ili materi: Prilog je čim bih ti ja mogao pomoći;

Mk. 7:11

6 Može i da ne poštuje oca svog ili matere. I ukidoste zapovest Božju za običaje svoje.

2 Pet. 3:16

7 Licemeri! Dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći:

Mk. 7:6

8 Ovi ljudi približavaju se k meni ustima svojim, i usnama poštuju me; a srce njihovo daleko stoji od mene.

Isa. 29:13, Jezek. 33:31

9 No zaludu me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim.

Isa. 29:13, Mt. 23:16, Kol. 2:18, 1 Tim. 1:6, Titu 1:14

10 I dozvavši ljude, reče im: Slušajte i razumite.

Mk. 7:14

11 Ne pogani čoveka šta ulazi u usta; nego šta izlazi iz usta ono pogani čoveka.

Dela 10:15, Rim. 14:14, 1 Tim. 4:4, Titu 1:15

12 Tada pristupiše učenici Njegovi i rekoše Mu: Znaš li da fariseji čuvši tu reč sablazniše se?

13 A On odgovarajući reče: Svako drvo koje nije usadio Otac moj nebeski, iskoreniće se.

Jn. 15:2, 1 Kor. 3:12

14 Ostavite ih: oni su slepe vođe slepcima; a slepac slepca ako vodi, oba će u jamu pasti.

Isa. 9:16, Jer. 27:15, Os. 4:4, Os. 4:14, Os. 4:17, Mal. 2:8, Mt. 23:16, Lk. 6:39

15 A Petar odgovarajući reče Mu: Kaži nam priču ovu.

Mk. 7:17

16 A Isus reče: Eda li ste i vi još nerazumni?

Mt. 16:9, Mk. 7:18

17 Zar još ne znate da sve što ulazi u usta u trbuh ide, i izbacuje se napolje?

1 Kor. 6:13

18 A šta izlazi iz usta iz srca izlazi, i ono pogani čoveka.

Priče 4:24, Priče 6:12, Priče 16:23, Mt. 12:34, Jak. 3:6

19 Jer od srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, kurvarstva, krađe, lažna svedočanstva, hule na Boga.

1 Moj. 6:5, Priče 6:14, Jer. 17:9, Mk. 7:21

20 I ovo je što pogani čoveka, a neumivenim rukama jesti ne pogani čoveka.

21 I izišavši odande Isus otide u krajeve tirske i sidonske.

Mk. 7:24

22 I gle, žena Hananejka izađe iz onih krajeva, i povika k Njemu govoreći: Pomiluj me Gospode sine Davidov! Moju kćer vrlo muči đavo.

23 A On joj ne odgovori ni reči. I pristupivši učenici Njegovi moljahu Ga govoreći: Otpusti je, kako viče za nama.

2 Car. 4:27

24 A On odgovarajući reče: Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama doma Izrailjevog.

Isa. 53:6, Mt. 10:5, Dela 3:25, Dela 13:46

25 A ona pristupivši pokloni Mu se govoreći: Gospode pomozi mi!

26 A On odgovarajući reče: Nije dobro uzeti od dece hleb i baciti psima.

Isa. 56:10, Mt. 7:6, Ef. 2:12, Filip. 3:2, Otk. 22:15

27 A ona reče: Da, Gospode, ali i psi jedu od mrva što padaju s trpeze njihovih gospodara.

28 Tada odgovori Isus, i reče joj: O ženo! Velika je vera tvoja; neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njena od onog časa.

29 I otišavši Isus odande, dođe k moru galilejskom, i popevši se na goru, sede onde.

Mt. 4:18, Mk. 1:16, Mk. 7:31, Lk. 5:1, Lk. 5:4, Jn. 1:43, Jn. 6:1

30 I pristupiše k Njemu ljudi mnogi koji imahu sa sobom hromih, slepih, nemih, uzetih i drugih mnogih, i položiše ih k nogama Isusovim, i isceli ih,

Isa. 35:5, Mt. 11:5, Lk. 7:22

31 Tako da se narod divljaše, videći neme gde govore, uzete zdrave, hrome gde idu, i slepe gde gledaju; i hvališe Boga Izrailjevog.

32 A Isus dozvavši učenike svoje reče: Žao mi je ovog naroda, jer već tri dana stoje kod mene i nemaju šta jesti; a nisam ih rad otpustiti gladne da ne oslabe na putu.

Ps. 86:15, Ps. 103:13, Ps. 111:4, Mk. 1:41, Mk. 8:1, Jev. 2:17, Jev. 4:15, Jev. 5:2

33 I rekoše Mu učenici Njegovi: Otkuda nam u pustinji toliki hleb da se nasiti toliki narod?

4 Moj. 11:21, 2 Car. 4:43

34 I reče im Isus: Koliko hlebova imate? A oni rekoše: Sedam, i malo ribice.

Mk. 8:5

35 I zapovedi narodu da posedaju po zemlji.

36 I uzevši onih sedam hlebova i ribe, i davši hvalu, prelomi, i dade učenicima svojim, a učenici narodu.

5 Moj. 8:10, 1 Sam. 9:13, Mt. 14:19, Lk. 22:19

37 I jedoše svi, i nasitiše se; i nakupiše komada što preteče sedam kotarica punih.

Ps. 103:1, Ps. 103:5, Ps. 104:28, Ps. 136:25, Ps. 145:15, Ps. 147:9

38 A onih što su jeli beše četiri hiljade ljudi, osim žena i dece.

Mt. 16:10

39 I otpustivši narod uđe u lađu, i dođe u okoline magdalske.

Mk. 8:9, Mk. 8:10

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I