Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I onaj dan izišavši Isus iz kuće seđaše kraj mora.

Mk. 4:1, Lk. 5:3

2 I sabraše se oko Njega ljudi mnogi, tako da mora ući u lađu i sesti; a narod sav stajaše po bregu.

1 Moj. 49:10, Mt. 4:25, Mt. 15:30, Lk. 5:3, Lk. 8:4

3 I On im kaziva mnogo u pričama govoreći: Gle, iziđe sejač da seje.

4 I kad sejaše, jedna zrna padoše kraj puta, i dođoše ptice i pozobaše ih;

5 A druga padoše na kamenita mesta, gde ne beše mnogo zemlje, i odmah iznikoše; jer ne beše u dubinu zemlje.

Jezek. 11:19

6 I kad obasja sunce, povenuše, i budući da nemahu žila, posahnuše.

Kol. 2:7

7 A druga padoše u trnje, i naraste trnje, i podavi ih.

8 A druga padoše na zemlju dobru, i donošahu rod, jedno po sto, a jedno po šezdeset, a jedno po trideset.

1 Moj. 26:12

9 Ko ima uši da čuje neka čuje.

Mk. 4:9

10 I pristupivši učenici rekoše Mu: Zašto im govoriš u pričama?

Lk. 8:9

11 A On odgovarajući reče im: Vama je dano da znate tajne carstva nebeskog, a njima nije dano.

Mt. 11:25, Mt. 16:17, Mk. 4:11, 1 Kor. 2:10, 1 Kor. 14:2, Kol. 1:26

12 Jer ko ima, daće mu se, i preteći će mu; a koji nema, uzeće mu se i ono što ima.

Mt. 25:29, Mk. 4:25, Lk. 8:18, Lk. 19:26

13 Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide, i čujući ne čuju niti razumeju.

Jezek. 21:4

14 I zbiva se na njima proroštvo Isaijino, koje govori: Ušima ćete čuti, i nećete razumeti; i očima ćete gledati, i nećete videti.

Isa. 6:9, Jezek. 12:2, Mk. 4:12, Lk. 8:12, Jn. 12:40, Dela 28:26, Rim. 11:8, 2 Kor. 3:14

15 Jer je odrvenilo srce ovih ljudi, i ušima teško čuju, i oči su svoje zatvorili da kako ne vide očima, i ušima ne čuju, i srcem ne razumeju, i ne obrate se da ih iscelim.

Zah. 7:11, Jev. 5:11

16 A blago vašim očima što vide, i ušima vašim što čuju.

Mt. 16:17, Lk. 2:29, Lk. 10:23, Jn. 20:29, Dela 26:18, 2 Kor. 4:6

17 Jer vam kažem zaista da su mnogi proroci i pravednici želeli videti šta vi vidite, i ne videše; i čuti šta vi čujete, i ne čuše.

Jev. 11:13, 1 Pet. 1:10

18 Vi pak čujte priču o sejaču:

Mk. 4:14, Lk. 8:11

19 Svakome koji sluša reč o carstvu i ne razume, dolazi nečastivi i krade posejano u srcu njegovom: to je oko puta posejano.

Lk. 8:12, 2 Kor. 2:11

20 A na kamenu posejano to je koji sluša reč i odmah s radosti primi je,

Isa. 58:2, Jezek. 33:11, Mk. 4:5, Lk. 8:13, Jn. 5:35

21 Ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga poteraju reči radi, odmah udari natrag.

Mt. 11:6, 2 Tim. 1:15

22 A posejano u trnju to je koji sluša reč, no briga ovog sveta i prevara bogatstva zaguše reč, i bez roda ostane.

Jer. 4:3, Mt. 19:23, Mk. 10:23, Lk. 18:24, 1 Tim. 6:9, 2 Tim. 4:10

23 A posejano na dobroj zemlji to je koji sluša reč i razume, koji dakle i rod rađa, i donosi jedan po sto, a jedan po šezdeset, a jedan po trideset.

24 Drugu priču kaza im govoreći: Carstvo je nebesko kao čovek koji poseja dobro seme u polju svom,

25 A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i poseja kukolj po pšenici, pa otide.

Lk. 10:19, 1 Pet. 5:8

26 A kad niče usev i rod donese, onda se pokaza kukolj.

27 Tada dođoše sluge domaćinove i rekoše mu: Gospodaru! Nisi li ti dobro seme sejao na svojoj njivi? Otkuda dakle kukolj?

28 A on reče im: Neprijatelj čovek to učini. A sluge rekoše mu: Hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo?

29 A on reče: Ne; da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno s njime pšenicu.

30 Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve; i u vreme žetve reći ću žeteocima: Saberite najpre kukolj, i svežite ga u snoplje da ga sažežem; a pšenicu svezite u žitnicu moju.

Isa. 17:5, Mt. 3:12, Mt. 24:31, 1 Sol. 4:17, 2 Sol. 2:1

31 Drugu priču kaza im govoreći: Carstvo je nebesko kao zrno gorušičino koje uzme čovek i poseje na njivi svojoj,

Isa. 2:2, Mih. 4:1, Mk. 4:30, Lk. 13:18, 2 Pet. 3:18

32 Koje je istina najmanje od sviju semena, ali kad uzraste, veće je od svega povrća, i bude drvo da ptice nebeske dolaze, i sedaju na njegovim granama.

Jezek. 31:6

33 Drugu priču kaza im: Carstvo je nebesko kao kvasac koji uzme žena i metne u tri kopanje brašna dok sve ne uskisne.

Lk. 13:20

34 Sve ovo u pričama govori Isus ljudima, i bez priče ništa ne govoraše im:

35 Da se zbude šta je kazao prorok govoreći: Otvoriću u pričama usta svoja, kazaću sakriveno od postanja sveta.

Ps. 49:4, Ps. 78:2, Rim. 16:25, 1 Kor. 2:7, Ef. 3:9

36 Tada ostavi Isus ljude, i dođe u kuću. I pristupiše k Njemu učenici Njegovi govoreći: Kaži nam priču o kukolju na njivi.

37 A On odgovarajući reče im: Koji seje dobro seme ono je Sin čovečiji;

Isa. 61:1

38 A njiva je svet; a dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla;

1 Moj. 3:15, 1 Moj. 12:3, Ps. 22:27, Isa. 49:6, Os. 2:23, Mih. 4:2, Mal. 1:11, Jn. 8:44, Dela 13:10, 2 Pet. 2:14, 1 Jn. 3:7

39 A neprijatelj koji ga je posejao jeste đavo; a žetva je posledak ovog veka; a žeteoci su anđeli.

Jezek. 7:2, Joilo 3:13, Otk. 14:15

40 Kao što se dakle kukolj sabira, i ognjem sažiže, tako će biti na kraju ovog veka.

41 Poslaće Sin čovečiji anđele svoje, i sabraće iz carstva Njegovog sve sablazni i koji čine bezakonje.

Mt. 24:31, 2 Pet. 2:1

42 I baciće ih u peć ognjenu: onde će biti plač i škrgut zuba.

Mt. 3:12, Otk. 20:10

43 Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu Oca svog. Ko ima uši da čuje neka čuje.

Priče 4:18, Dan. 12:3, Otk. 7:9

44 Još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju, koje našavši čovek sakri i od radosti zato otide i sve što ima prodade i kupi polje ono.

Priče 2:4, Isa. 55:1, Filip. 3:7, Otk. 3:18

45 Još je carstvo nebesko kao čovek trgovac koji traži dobar biser,

46 Pa kad nađe jedno mnogoceno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi ga.

Priče 2:4, Priče 8:10

47 Još je carstvo nebesko kao mreža koja se baci u more i zagrabi od svake ruke ribe;

Jezek. 47:10, Mt. 22:10

48 Koja kad se napuni, izvukoše je na kraj, i sedavši, izbraše dobre u sudove, a zle baciše napolje.

49 Tako će biti na poletku veka: izići će anđeli i odlučiće zle od pravednih.

50 I baciće ih u peć ognjenu: onde će biti plač i škrgut zuba.

51 Reče im Isus: Razumeste li ovo? Rekoše Mu: Da, Gospode.

Dela 8:30

52 A On im reče: Zato je svaki književnik koji se naučio carstvu nebeskom kao domaćin koji iznosi iz kleti svoje novo i staro.

Pes. 7:13

53 I kad svrši Isus priče ove, otide odande.

54 I došavši na postojbinu svoju, učaše ih po zbornicama njihovim tako da Mu se divljahu, i govorahu: Otkud ovome premudrost ova i moći?

5 Moj. 18:15, Mt. 2:23, Mk. 6:1, Lk. 4:16

55 Nije li ovo drvodeljin sin? Ne zove li se mati njegova Marija, i braća njegova Jakov, i Josija, i Simon, i Juda?

Isa. 49:7, Isa. 53:2, Mt. 12:46, Mk. 3:32, Mk. 6:3, Mk. 15:40

56 I sestre njegove nisu li sve kod nas? Otkud njemu ovo sve?

57 I sablažnjavahu se o Njega. A Isus reče im: Nema proroka bez časti osim na postojbini svojoj i u domu svom.

Ps. 22:6, Mt. 11:6, Mt. 26:31, Mk. 6:4, Lk. 4:24, Jn. 4:44

58 I ne stvori onde čudesa mnogih za neverstvo njihovo.

Ps. 78:41, Jev. 3:19, Jev. 4:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I