Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U to vreme iđaše Isus u subotu kroz useve: a učenici Njegovi ogladneše, i počeše trgati klasje, i jesti.

5 Moj. 23:25, Mk. 2:23

2 A fariseji videvši to rekoše Mu: Gle, učenici tvoji čine šta ne valja činiti u subotu.

3 A On reče im: Niste li čitali šta učini David kad ogladne, on i koji behu s njim?

1 Sam. 21:6

4 Kako uđe u kuću Božju, i hlebove postavljene pojede, kojih nije valjalo jesti njemu ni onima što su bili s njim, nego samim sveštenicima.

2 Moj. 25:30, 2 Moj. 29:32, 3 Moj. 8:31, 3 Moj. 24:5, 3 Moj. 24:9

5 Ili niste čitali u zakonu kako u subotu sveštenici u crkvi subotu pogane, pa nisu krivi?

4 Moj. 28:9, Jn. 7:22

6 A ja vam kažem da je ovde onaj koji je veći od crkve.

2 Dn. 6:18, Agej 2:7, Agej 2:9, Mal. 3:1

7 Kad biste pak znali šta je to: Milosti hoću a ne priloga, nikad ne biste osuđivali prave;

Os. 6:6, Mih. 6:6

8 Jer je Gospodar i od subote Sin čovečiji.

Dan. 7:13, Mt. 9:6, Mk. 2:28, Lk. 6:5

9 I otišavši odande dođe u zbornicu njihovu.

Mk. 3:1, Lk. 6:6

10 I gle, čovek beše tu s rukom suvom; i zapitaše Ga govoreći: Valja li u subotu lečiti? Da bi Ga okrivili.

Lk. 13:14, Lk. 14:3, Jn. 9:16

11 A On reče im: Koji je među vama čovek koji ima ovcu jednu pa ako ona u subotu upadne u jamu neće je uzeti i izvaditi?

2 Moj. 23:4, 5 Moj. 22:4, Lk. 13:15

12 A koliko je čovek pretežniji od ovce? Dakle valja u subotu dobro činiti.

13 Tada reče čoveku: Pruži ruku svoju. I pruži. I postade zdrava kao i druga.

14 A fariseji izišavši načiniše veće o Njemu kako bi Ga pogubili. No Isus doznavši to ukloni se odande.

Mk. 3:6, Lk. 6:11, Jn. 10:39, Jn. 11:53

15 I za Njim idoše ljudi mnogi, i isceli ih sve.

Ps. 139:2, Mk. 3:7, Jev. 4:13

16 I zapreti im da Ga ne razglašuju:

17 Da se zbude šta je kazao Isaija prorok govoreći:

18 Gle, sluga moj, koga sam izabrao, ljubazni moj, koji je po volji duše moje: metnuću duh svoj na Njega, i sud neznabošcima javiće.

Isa. 11:2, Isa. 42:1, Isa. 52:13, Isa. 53:11, Isa. 61:1, Mt. 3:16, Lk. 3:22, Jn. 17:1

19 Neće se svađati ni vikati, niti će čuti ko po rasputicama glas Njegov.

20 Trsku stučenu neće prelomiti i sveštilo zapaljeno neće ugasiti dok pravda ne održi pobedu.

Isa. 40:11, Plač 3:31, Lk. 4:18

21 I u ime Njegovo uzdaće se narodi.

22 Tada dovedoše k Njemu besnoga koji beše nem i slep; i isceli ga da nemi i slepi stade govoriti i gledati.

Mk. 3:11, Lk. 11:14

23 I divljahu se svi ljudi govoreći: Nije li ovo Hristos, sin Davidov?

Jn. 4:29, Rim. 9:5

24 A fariseji čuvši to rekoše: Ovaj drugačije ne izgoni đavola do pomoću Veelzevula kneza đavolskog.

Mk. 3:22

25 A Isus znajući misli njihove reče im: Svako carstvo koje se razdeli samo po sebi, opusteće; i svaki grad ili dom koji se razdeli sam po sebi, propašće.

Mt. 9:4, Mk. 3:23, Lk. 11:17, Jn. 2:25, Gal. 5:15, Otk. 2:23

26 I ako sotona sotonu izgoni, sam po sebi razdelio se; kako će dakle ostati carstvo njegovo?

27 I ako ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.

28 A ako li ja Duhom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo nebesko.

Dan. 2:44, Dan. 7:14, Lk. 1:33, Lk. 11:20, Jev. 12:28

29 Ili kako može ko ući u kuću jakoga i pokućstvo njegovo oteti, ako najpre ne sveže jakoga? I onda će kuću njegovu opleniti.

Isa. 49:24

30 Koji nije sa mnom, protiv mene je; i koji ne sabira sa mnom, prosipa.

31 Zato vam kažem: svaki greh i hula oprostiće se ljudima; a na Duha Svetog hula neće se oprostiti ljudima.

Mk. 3:28, Lk. 12:10, Dela 7:51, Jev. 6:4, Jev. 10:26, 1 Jn. 5:16

32 I ako ko reče reč na Sina čovečijeg, oprostiće mu se; a koji reče reč na Duha Svetog, neće mu se oprostiti ni na ovom svetu ni na onom.

Mt. 11:19, Mt. 13:55, Jn. 7:12, 1 Tim. 1:13

33 Ili usadite drvo dobro, i rod njegov biće dobar; ili usadite drvo zlo, i rod njegov zao biće; jer se po rodu drvo poznaje.

Mt. 7:17, Lk. 6:43, Lk. 6:44

34 Porodi aspidini! Kako možete dobro govoriti, kad ste zli? Jer usta govore od suviška srca.

Mt. 3:7, Mt. 23:33, Lk. 3:7, Lk. 6:45, Jn. 8:44, 1 Jn. 3:10

35 Dobar čovek iz dobre kleti iznosi dobro; a zao čovek iz zle kleti iznosi zlo.

Priče 4:24, Priče 16:23, Isa. 32:6

36 A ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju kažu ljudi dati odgovor u dan strašnog suda.

Ps. 139:4, Ef. 5:4

37 Jer ćeš se svojim rečima opravdati, i svojim ćeš se rečima osuditi.

Priče 18:21

38 Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći: Učitelju! Mi bi radi od tebe znak videti.

Mt. 16:1, Mk. 8:11, Jn. 2:18, 1 Kor. 1:22

39 A On odgovarajući reče im: Rod zli i preljubotvorni traži znak; i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka.

Isa. 57:3, Mk. 8:38, Jn. 4:48

40 Jer kao što je Jona bio u trbuhu kitovom tri dana i tri noći: tako će biti i Sin čovečiji u srcu zemlje tri dana i tri noći.

Jona 2:1

41 Ninevljani izići će na sud s rodom ovim, i osudiće ga; jer se pokajaše Joninim poučenjem: a gle, ovde je veći od Jone.

Isa. 9:6, Jer. 3:11, Jezek. 16:51, Jona 3:5, Lk. 11:32, Rim. 2:27

42 Carica južna izići će na sud s rodom ovim, i osudiće ga; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomunovu: a gle, ovde je veći od Solomuna.

1 Car. 10:1, 2 Dn. 9:1, Kol. 2:2

43 A kad nečisti duh iziđe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja, i ne nađe ga.

Jov 1:7, Lk. 11:24, 1 Pet. 5:8

44 Onda reče: Da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao; i došavši nađe prazan, pometen i ukrašen.

45 Tada otide i uzme sedam drugih duhova gorih od sebe, i ušavši žive onde; i bude potonje gore čoveku onom od prvog. Tako će biti i ovome rodu zlome.

Jev. 6:4, Jev. 10:26, 2 Pet. 2:20

46 Dok On još govoraše s ljudima, gle, mati Njegova i braća Njegova stajahu napolju i čekahu da govore s Njime.

Mk. 3:31, Mk. 6:3, Lk. 8:19, Jn. 2:12, Jn. 7:3, Jn. 7:5, Dela 1:14, 1 Kor. 9:5, Gal. 1:19

47 I neko Mu reče: Evo mati Tvoja i braća Tvoja stoje na polju, radi su da govore s Tobom.

48 A On odgovori i reče onome što Mu kaza: Ko je mati moja, i ko su braća moja?

49 I pruživši ruku svoju na učenike svoje reče: Eto mati moja i braća moja. Jer ko izvršuje volju Oca mog koji je na nebesima, onaj je brat moj i sestra i mati.

Mt. 25:40, Mt. 25:45, Mt. 28:10, Jn. 14:23, Jn. 15:14, Jn. 20:17, Rim. 8:29, Gal. 5:6, Gal. 6:15, Kol. 3:11, Jev. 2:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I