Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad svrši Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande dalje da uči i da propoveda po gradovima njihovim.

2 A Jovan čuvši u tamnici dela Hristova posla dvojicu učenika svojih,

Mt. 14:3, Mk. 9:41, Lk. 7:18

3 I reče Mu: Jesi li ti Onaj što će doći, ili drugog da čekamo?

1 Moj. 49:10, 4 Moj. 24:17, 5 Moj. 18:15, Dan. 9:24, Mal. 3:1, Jn. 6:14

4 A Isus odgovarajući reče im: Idite i kažite Jovanu šta čujete i vidite:

Lk. 7:22

5 Slepi progledaju i hromi hode, gubavi čiste se i gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima propoveda se jevanđelje.

Ps. 22:26, Isa. 29:18, Isa. 35:5, Isa. 42:7, Isa. 61:1, Lk. 4:18, Jn. 5:36, Jak. 2:5

6 I blago onome koji se ne sablazni o mene.

Isa. 8:14, Mt. 13:57, Mt. 24:10, Mt. 26:31, Rim. 9:32, 1 Kor. 1:23, Gal. 5:11, 1 Pet. 2:8

7 A kad ovi otidoše, poče Isus ljudima govoriti o Jovanu: Šta ste izišli u pustinji da vidite? Trsku, koju ljulja vetar?

Lk. 7:24

8 Ili šta ste izišli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto, koji meke haljine nose po carskim su dvorovima.

9 Ili šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem, i više od proroka.

Lk. 1:76

10 Jer je ovo onaj za koga je pisano: Eto, ja šaljem anđela svog pred licem Tvojim, koji će pripraviti put Tvoj pred Tobom.

Mal. 3:1, Mk. 1:2

11 Zaista vam kažem: Ni jedan između rođenih od žena nije izišao veći od Jovana Krstitelja; a najmanji u carstvu nebeskom veći je od njega.

Lk. 1:15

12 A od vremena Jovana Krstitelja do sad carstvo nebesko na silu se uzima, i siledžije dobijaju ga.

Lk. 16:16, Lk. 16:17

13 Jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana.

Mal. 4:6

14 I ako hoćete verovati, on je Ilija što će doći.

Mal. 4:5, Mt. 17:12, Lk. 1:17, Jn. 1:21, Jn. 1:23

15 Koji ima uši da čuje neka čuje.

Mt. 13:9, Mt. 13:43, Mk. 4:23, Lk. 8:8, Otk. 2:7

16 Ali kakav ću kazati da je ovaj rod? On je kao deca koja sede po ulicama i viču svojim drugovima,

Lk. 7:31

17 I govore: Svirasmo vam, i ne igraste; žalismo vam se, i ne jaukaste.

18 Jer Jovan dođe, koji ni jede ni pije, a oni kažu: Đavo je u njemu.

19 Dođe Sin čovečiji, koji i jede i pije, a oni kažu: Gle čoveka izjelice i pijanice, druga carinicima i grešnicima. I opravdaše premudrost deca njena.

Mt. 9:10, Lk. 7:29, Lk. 7:35, Lk. 15:2, Lk. 19:7, Filip. 2:15

20 Tada poče Isus vikati na gradove u kojima su se dogodila najveća čudesa Njegova, pa se nisu pokajali:

Lk. 10:13

21 Teško tebi, Horazine! Teško tebi, Vitsaido! Jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su bila u vama, davno bi se u vreći i pepelu pokajali.

Jezek. 3:6, Jona 3:8, Lk. 6:17

22 Ali vam kažem: Tiru i Sidonu lakše će biti u dan strašnog suda nego vama.

23 I ti Kapernaume! Koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti: jer da su u Sodomu bila čudesa što su u tebi bila, ostao bi do današnjeg dana.

Isa. 14:13, Isa. 14:16, Plač 2:1, Jezek. 16:48

24 Ali vam kažem da će zemlji sodomskoj lakše biti u dan strašnog suda nego tebi.

Jezek. 16:48

25 U to vreme odgovori Isus, i reče: Hvalim Te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih a kazao si prostima.

Ps. 8:2, Amos 8:12, 1 Kor. 1:27, 1 Kor. 2:7, 1 Kor. 2:11, 2 Kor. 3:14

26 Da, Oče, jer je tako bila volja Tvoja.

1 Dn. 17:19

27 Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna Sina do Otac; niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće kazati.

Mt. 28:18, Lk. 10:22, Jn. 1:18, Jn. 3:35, Jn. 6:46, Jn. 10:15, Jn. 17:2, 1 Kor. 15:27, Ef. 1:21

28 Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti.

29 Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim.

Jer. 6:16, Zah. 9:9, Mt. 2:19, Mt. 21:5, Lk. 9:45, Rim. 8:2, 2 Kor. 10:1, Filip. 2:5, Filip. 2:7, 1 Pet. 2:21, 1 Jn. 2:6

30 Jer je jaram moj blag, i breme je moje lako.

1 Jn. 5:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I