Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I dozvavši svojih dvanaest učenika dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone, i da isceljuju od svake bolesti i svake nemoći.

Mk. 3:13, Mk. 6:7, Lk. 9:1

2 A dvanaest apostola imena su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrija brat njegov; Jakov Zevedejev, i Jovan brat njegov;

Mt. 4:18, Mk. 1:16, Jn. 1:42

3 Filip i Vartolomije; Toma, i Matej carinik; Jakov Alfejev, i Levije prozvani Tadija;

4 Simon Kananit, i Juda Iskariotski, koji Ga i predade.

Jn. 13:26, Dela 1:13

5 Ovih dvanaest posla Isus i zapovedi im govoreći: Na put neznabožaca ne idite, i u grad samarjanski ne ulazite.

2 Car. 17:24, Jezek. 3:5, Jn. 4:9, Jn. 4:20

6 Nego idite k izgubljenim ovcama doma Izrailjevog.

Isa. 53:6, Jer. 50:6, Jer. 50:17, Mt. 15:24, Dela 3:25, Dela 13:46, Rim. 11:1, 1 Pet. 2:25

7 A hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko.

Mk. 6:12, Lk. 9:2, Lk. 10:1

8 Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite; za badava ste dobili, za badava i dajite.

2 Car. 5:16, Dela 20:35, 1 Pet. 4:10

9 Ne nosite zlata ni srebra ni bronze u pojasima svojim,

Lk. 22:35

10 Ni torbe na put, ni dve haljine ni obuće ni štapa; jer je poslenik dostojan svog jela.

Lk. 10:7, 1 Tim. 5:18

11 A kad u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan, i onde ostanite dok ne iziđete.

Mk. 6:10, Lk. 10:7

12 A ulazeći u kuću nazovite joj: Mir kući ovoj.

13 I ako bude kuća dostojna, doći će mir vaš na nju; a ako li ne bude dostojna, mir će se vaš k vama vratiti.

14 A ako vas ko ne primi niti posluša reči vaše, izlazeći iz kuće ili iz grada onog, otresite prah s nogu svojih.

Dela 13:51, Dela 18:6

15 Zaista vam kažem: lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj u dan strašnog suda nego li gradu onom.

Mk. 7:27, Lk. 10:12

16 Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove: budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.

Jer. 40:16, Dela 23:17, Rim. 16:18, Ef. 5:15

17 A čuvajte se od ljudi; jer će vas oni predati sudovima, i po zbornicama svojim biće vas.

Dela 5:40

18 I pred vlastelje i careve vodiće vas mene radi za svedočanstvo njima i neznabošcima.

Dela 12:1, Dela 24:12

19 A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati.

2 Moj. 4:12, Jer. 1:7, Lk. 12:11

20 Jer vi nećete govoriti, nego Duh Oca vašeg govoriće iz vas.

2 Sam. 23:2, Dela 4:8, Dela 6:10

21 A predaće brat brata na smrt i otac sina; i ustaće deca na roditelje i pobiće ih.

Mih. 7:6

22 I svi će mrzeti na vas imena mog radi; ali koji pretrpi do kraja blago njemu.

Dan. 12:12, Gal. 6:9

23 A kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Jer vam kažem zaista: nećete obići gradova Izrailjevih dok dođe Sin čovečiji.

Jer. 37:12, Mt. 16:28, Jn. 7:1, Dela 2:1, Dela 14:6, Dela 17:10, Dela 17:14

24 Nema učenika nad učiteljem svojim ni sluge nad gospodarom svojim.

25 Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Kad su domaćina nazvali Veelzevulom, a kamo li domaće njegove?

26 Ne bojte ih se dakle; jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati.

Mk. 4:22, Lk. 8:17, Lk. 12:2

27 Šta vam govorim u tami, kazujte na vidiku; i šta vam se šapće na uši, propovedajte s krovova.

28 I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti; nego se bojte Onog koji može i dušu i telo pogubiti u paklu.

Isa. 8:12, Lk. 12:4

29 Ne prodaju li se dva vrapca za jedan dinar? Pa ni jedan od njih ne može pasti na zemlju bez oca vašeg.

30 A vama je i kosa na glavi sva izbrojana.

Dela 27:34

31 Ne bojte se, dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.

32 A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.

1 Sam. 2:30, Ps. 119:46, Mt. 25:34, Rim. 10:9, 1 Tim. 6:12, Otk. 2:13, Otk. 3:5

33 A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.

Mt. 26:70, Mk. 8:38, Lk. 9:26, 2 Tim. 2:12

34 Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nisam došao da donesem mir nego mač.

Lk. 12:51, Otk. 6:4

35 Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegovog i kćer od matere njene i snahu od svekrve njene:

Mih. 7:6, Mt. 24:10, Mk. 13:12

36 I neprijatelji čoveku postaće domašnji njegovi.

37 Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan.

Mk. 1:20

38 I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.

39 Koji čuva dušu svoju, izgubiće je; a koji izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.

Mt. 16:25, Lk. 17:33, Jn. 12:25, Otk. 2:10

40 Koji vas prima, mene prima; a koji mene prima, prima Onog koji me je poslao.

Dela 21:17

41 Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće; a koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće.

1 Car. 17:10, 2 Car. 4:8, 2 Car. 4:10, Jer. 38:11

42 I ako ko napoji jednog od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti.

Mt. 18:5, Mt. 25:40, Jev. 6:10

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I