Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ne sudite da vam se ne sudi;

Jezek. 16:52, Lk. 6:37, Rim. 2:1, 1 Kor. 4:3, Jak. 4:11

2 Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam suditi; i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti.

Jer. 34:17, Jezek. 24:8, Mk. 4:24, Lk. 6:38

3 A zašto vidiš trun u oku brata svog, a brvna u oku svom ne osećaš?

Lk. 6:41

4 Ili, kako možeš reći bratu svom: Stani da ti izvadim trun iz oka tvog; a eto brvno u oku tvom?

5 Licemere! Izvadi najpre brvno iz oka svog, pa ćeš onda videti izvaditi trun iz oka brata svog.

6 Ne dajte svetinje psima; niti mećite bisera svog pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojim, i vrativši se ne rastrgnu vas.

Priče 9:7, Dela 13:45

7 Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.

Mt. 21:22, Mk. 11:24, Lk. 11:9, Lk. 18:1, Jn. 14:13, Jn. 16:23

8 Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.

Priče 8:17, Jona 2:3, Lk. 23:42, Dela 9:11

9 Ili koji je među vama čovek u koga ako zaište sin njegov hleba kamen da mu da?

Lk. 11:11

10 Ili ako ribe zaište da mu da zmiju?

11 Kad dakle vi, zli budući, umete dare dobre davati deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji Ga mole?

Isa. 49:15, Lk. 11:13, Rim. 8:32

12 Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima: jer je to zakon i proroci.

3 Moj. 19:18, Mt. 22:40, Lk. 6:31, Rim. 13:8, Gal. 5:14, 1 Tim. 1:5

13 Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu.

Jezek. 18:30, Lk. 9:23, Lk. 13:24, Lk. 14:33, 1 Jn. 5:19

14 Kao što su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.

15 Čuvajte se od lažnih proroka, koji dolaze k vama u odelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi.

5 Moj. 13:3, Jer. 23:16, Mih. 3:5, Dela 20:29, Ef. 5:6, Kol. 2:8, 2 Tim. 3:5

16 Po rodovima njihovim poznaćete ih. Eda li se bere s trnja grožđe, ili s čička smokve?

1 Sam. 24:14, Priče 20:11, Lk. 6:43

17 Tako svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa.

Jer. 11:19

18 Ne može drvo dobro rodova zlih rađati, ni drvo zlo rodova dobrih rađati.

19 Svako dakle drvo koje ne rađa rod dobar, seku i u oganj bacaju.

20 I tako dakle po rodovima njihovim poznaćete ih.

21 Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! Ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima.

Os. 8:2, Dela 19:13, Rim. 2:13, Jak. 1:22

22 Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! Nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom đavole izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili?

4 Moj. 24:4, Lk. 13:26, Lk. 14:26, Jn. 11:51

23 I tada ću im ja kazati: Nikad vas nisam znao; idite od mene koji činite bezakonje.

Ps. 5:5, Ps. 6:8, Mt. 25:41

24 Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovek koji sazida kuću svoju na kamenu:

Lk. 6:47

25 I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer beše utvrđena na kamenu.

Ps. 32:6, Dela 14:22, 2 Tim. 2:19, 2 Tim. 3:12, 1 Pet. 1:5

26 A svaki koji sluša ove moje reči a ne izvršuje ih, on će biti kao čovek lud koji sazida kuću svoju na pesku:

5 Moj. 18:19

27 I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vetrovi, i udariše u kuću onu, i pade, i raspade se strašno.

Jev. 10:31, 2 Pet. 2:20

28 I kad svrši Isus reči ove, divljaše se narod nauci Njegovoj.

Mt. 13:54, Mk. 1:22, Mk. 6:2, Lk. 4:32, Lk. 7:1

29 Jer ih učaše kao Onaj koji vlast ima, a ne kao književnici.

Isa. 50:4, Jn. 7:46

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I