Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad On vide narod, pope se na goru, i sede, i pristupiše Mu učenici Njegovi.

Mk. 3:13, Lk. 4:20

2 I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći:

Dela 8:35

3 Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko;

Ps. 51:17, Priče 16:19, Isa. 57:15, Lk. 6:20, 1 Kor. 1:26

4 Blago onima koji plaču, jer će se utešiti;

Isa. 61:2, Isa. 61:3, Jn. 16:20, 2 Kor. 1:7, Otk. 21:4

5 Blago krotkima, jer će naslediti zemlju;

4 Moj. 12:3, Ps. 37:11, Isa. 11:4, Rim. 4:13, Gal. 5:23

6 Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi;

Isa. 65:13

7 Blago milostivima, jer će biti pomilovani;

Ps. 41:1, Mt. 6:14, Mk. 11:25, Jev. 6:10, Jak. 2:13

8 Blago onima koji su čistog srca, jer će Boga videti;

Ps. 15:2, 1 Kor. 13:12, Jev. 12:14, 1 Jn. 3:2

9 Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati;

Jev. 12:14

10 Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.

Mk. 10:30, Lk. 6:22, Jn. 15:20, Dela 5:40, 2 Kor. 4:17, 1 Pet. 2:20

11 Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i kažu na vas svakojake rđave reči lažući, mene radi.

Dela 6:11, 1 Pet. 2:19

12 Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas.

13 Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, čim će se osoliti? Ona već neće biti nizašta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze.

14 Vi ste videlo svetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji.

Priče 4:18, Filip. 2:15

15 Niti se užiže sveća i meće pod sud nego na svećnjak, te svetli svima koji su u kući.

16 Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela, i slave Oca vašeg koji je na nebesima.

Isa. 44:23, Jn. 15:8, 1 Kor. 14:25, Titu 2:10, 1 Pet. 2:12

17 Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nisam došao da pokvarim, nego da ispunim.

Dan. 9:24, Rim. 10:4, Gal. 3:24

18 Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanje slovce ili jedna titla iz zakona dok se sve ne izvrši.

Lk. 16:17

19 Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskom; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom.

Jak. 2:10

20 Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko.

Rim. 10:3

21 Čuli ste kako je kazano starima: Ne ubij; jer ko ubije, biće kriv sudu.

2 Moj. 20:13

22 A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svog nizašta, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svom: Raka! Biće kriv skupštini; a ko reče: Budalo! Biće kriv paklu ognjenom.

1 Jn. 3:15

23 Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i onde se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te,

24 Ostavi onde dar svoj pred oltarom, i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj.

Jov 42:8, 1 Pet. 3:7

25 Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne stave.

Jov 22:21, Ps. 32:6, Priče 25:8, Isa. 55:6, Lk. 12:58, Lk. 14:32, Jev. 3:7

26 Zaista ti kažem: nećeš izaći odande dok ne daš do poslednjeg dinara.

2 Sol. 1:9

27 Čuli ste kako je kazano starima: Ne čini preljube.

28 A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svom.

1 Moj. 34:2, Priče 6:25, Ef. 5:5

29 A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao.

Mk. 9:43

30 I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao.

31 Tako je kazano: Ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu.

5 Moj. 24:1, Jer. 3:1, Mk. 10:2

32 A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.

Mal. 2:16, Mk. 10:11, Rim. 7:3, 1 Kor. 7:10

33 Još ste čuli kako je kazano starima: Ne kuni se krivo, a ispuni šta si se Gospodu zakleo.

2 Moj. 20:7, 3 Moj. 19:12, 4 Moj. 30:3, 5 Moj. 5:11, 5 Moj. 23:23

34 A ja vam kažem: ne kunite se nikako: ni nebom, jer je presto Božji;

Isa. 66:1, Jak. 5:12

35 Ni zemljom, jer je podnožje nogama Njegovim; ni Jerusalimom, jer je grad velikog Cara.

Ps. 48:2

36 Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš dlake jedne bele ili crne učiniti.

37 Dakle neka bude vaša reč: da - da; ne - ne; a šta je više od ovog, oda zla je.

Kol. 4:6, Jak. 5:12

38 Čuli ste da je kazano: Oko za oko, i zub za zub.

2 Moj. 21:24, 3 Moj. 24:20

39 A ja vam kažem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi;

3 Moj. 10:3, Priče 20:22, Isa. 6:3, Rim. 12:17, 1 Kor. 6:7, 1 Sol. 5:15, 1 Pet. 3:9, Otk. 4:11

40 I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.

41 I ako te potera ko jedan sat, idi s njime dva.

Mk. 15:21

42 Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu.

5 Moj. 15:8

43 Čuli ste da je kazano: Ljubi bližnjeg svog, i mrzi na neprijatelja svog.

3 Moj. 19:18, 5 Moj. 23:6

44 A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone;

Priče 25:21, Lk. 23:44, Dela 7:60, Rim. 12:14, 1 Kor. 4:12, 1 Pet. 2:23

45 Da budete sinovi Oca svog koji je na nebesima; jer On zapoveda svom suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima.

46 Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li to i carinici?

Lk. 6:32

47 I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci?

48 Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.

1 Moj. 17:1, 3 Moj. 19:2, Ef. 5:1, Kol. 1:28, Jak. 1:4, 1 Pet. 1:15

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I