Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U ono pak doba dođe Jovan krstitelj, i učaše u pustinji judejskoj.

Is.N. 14:10, Mal. 3:1, Mk. 1:4, Lk. 3:2, Jn. 1:28

2 I govoraše: Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.

Dan. 2:44, Mt. 4:17, Mt. 10:7

3 Jer je to onaj za koga je govorio prorok Isaija gde kaže: Glas onog što viče u pustinji: Pripravite put Gospodu, i poravnite staze Njegove.

Isa. 40:3, Lk. 1:76, Lk. 3:4

4 A Jovan imaše haljinu od dlake kamilje i pojas kožan oko sebe; a hrana njegova beše skakavci i med divlji.

3 Moj. 11:22, 5 Moj. 8:8, 2 Car. 1:8, Ps. 81:16, Jezek. 27:17, Zah. 13:4, Mk. 1:6, Lk. 7:25, Lk. 24:42

5 Tada izlažaše k njemu Jerusalim i sva Judeja, i sva okolina jordanska.

Mk. 11:32, Lk. 7:24, Jn. 5:35

6 I on ih krštavaše u Jordanu, i ispovedahu grehe svoje.

Dela 19:4

7 A kad vide (Jovan) mnoge fariseje i sadukeje gde idu da ih krsti, reče im: Porodi aspidini! Ko kaza vama da bežite od gneva koji ide?

Rim. 5:9, 1 Sol. 1:10, 1 Sol. 5:9

8 Rodite dakle rod dostojan pokajanja.

9 I ne mislite i ne govorite u sebi: Imamo oca Avrama; jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovog podignuti decu Avramu.

Jn. 8:33, Dela 13:26, Rim. 4:1

10 Već i sekira kod korena drvetu stoji; svako dakle drvo koje ne rađa dobar rod, seče se i u oganj baca.

Ps. 80:15, Isa. 5:2, Dan. 4:14, Mal. 3:2, Jn. 15:6, Jev. 6:8

11 Ja dakle krštavam vas vodom za pokajanje; a Onaj koji ide za mnom, jači je od mene; ja nisam dostojan Njemu obuću poneti; On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Isa. 4:4, Mal. 3:2, Mk. 1:8, Lk. 3:16, Jn. 1:33, Dela 1:5, Dela 10:47, Dela 11:16, Titu 3:5

12 Njemu je lopata u ruci Njegovoj, pa će otrebiti gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju u žitnicu, a plevu će sažeći ognjem večnim.

Joilo 2:5, Mal. 3:3, Mal. 4:1, Mt. 13:30

13 Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti.

Mt. 2:22

14 A Jovan branjaše Mu govoreći: Ti treba mene da krstiš, a Ti li dolaziš k meni?

Jn. 13:6, Dela 13:25

15 A Isus odgovori i reče mu: Ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi Ga.

Dan. 9:24

16 I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše Mu se nebesa, i vide Duha Božjeg gde silazi kao golub i dođe na Njega.

Isa. 11:2, Mk. 1:10, Lk. 3:22, Jn. 1:32

17 I gle, glas s neba koji govori: Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.

Ps. 2:7, Priče 8:30, Isa. 42:1, Lk. 9:35, Jn. 12:28, Kol. 1:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I