Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina.

1 Moj. 5:1, Ps. 132:11, Isa. 11:1, Mt. 22:42, Lk. 3:23, Dela 2:30, Dela 13:23, Rim. 1:3, Gal. 3:16

2 Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.

3 A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.

Ruta 4:18, 1 Dn. 2:5, 1 Dn. 2:9

4 A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.

4 Moj. 1:7

5 A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.

Is.N. 6:22, Jev. 11:31

6 A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijinicom.

1 Sam. 16:1, 1 Sam. 16:3, 2 Sam. 12:24

7 A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.

1 Car. 11:43, 1 Dn. 3:10, 2 Dn. 13:7

8 A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.

9 A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.

10 A Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.

2 Car. 20:21

11 A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi vavilonskoj.

2 Car. 25:11, Jer. 27:20, Jer. 52:11, Dan. 1:2

12 A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.

Jezd. 3:2, Jezd. 5:2, Agej 1:1, Lk. 3:27

13 A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Elijakima. A Elijakim rodi Azora.

14 A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.

15 A Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.

Lk. 3:24

16 A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.

1 Moj. 3:15, Isa. 9:6, Isa. 53:2, Lk. 2:4, Lk. 3:24

17 Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena četrnaest, a od Davida do seobe vavilonske, kolena četrnaest, a od seobe vavilonske do Hrista, kolena četrnaest.

18 A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha Svetog.

Gal. 4:4, Jev. 10:15

19 A Josif muž njen, budući pobožan i ne htevši je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.

5 Moj. 24:1

20 No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetog.

Lk. 1:35

21 Pa će roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.

1 Moj. 49:10, Jer. 33:16, Dan. 9:24, Lk. 2:21, Dela 5:31

22 A ovo je sve bilo da se izvrši šta je Gospod kazao preko proroka koji govori:

23 Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog.

Isa. 7:14, Isa. 9:6, Jn. 1:14, Rim. 1:3, 1 Tim. 3:16

24 Kad se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovedio anđeo Gospodnji, i uzme ženu svoju.

25 I ne znaše za nju dok ne rodi Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I