Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ovo su imena plemenima. Od kraja prema severu, uz put etlonski kako se ide u Emat i Asarenan, na među damaštansku na sever pokraj Emata, od istočne strane do zapadne, Danovo, jedno.

4 Moj. 34:7, Jezek. 47:15

2 A uz među Danovu, od istočne strane do zapadne, Asirovo, jedno.

3 A uz među Asirovu, od istočne strane do zapadne, Neftalimovo, jedno.

4 A uz među Neftalimovu, od istočne strane do zapadne, Manasijino, jedno.

5 A uz među Manasijinu, od istočne strane do zapadne, Jefremovo, jedno.

Jezek. 48:18

6 A uz među Jefremovu, od istočne strane do zapadne, Ruvimovo, jedno.

7 A uz među Ruvimovu, od istočne strane do zapadne, Judino, jedno.

8 A uz među Judinu, od istočne strane do zapadne, neka bude prinos što ćete prineti, dvadeset i pet hiljada lakata u širinu, a u dužinu kao koji drugi deo, od istočne strane do zapadne, i svetinja da bude usred njega.

Jezek. 45:1, Jezek. 48:21

9 Prinos koji ćete prineti Gospodu, neka bude od dvadeset i pet hiljada lakata u dužinu i od deset hiljada u širinu.

Jezek. 45:1

10 I taj će sveti prinos biti sveštenicima, sa severa dvadeset i pet hiljada lakata u dužinu, a sa zapada deset hiljada u širinu, i s istoka deset hiljada u širinu, a s juga dvadeset i pet hiljada u dužinu; i svetinja Gospodnja da bude usred njega.

Jezek. 45:3

11 To će biti sveštenicima posvećenim između sinova Sadokovih koji držaše šta sam naredio da se drži i ne zađoše kao drugi Leviti, kad zađoše sinovi Izrailjevi.

2 Dn. 29:4, Nem. 9:34, Jer. 23:11, Jezek. 22:26, Jezek. 44:10, Sof. 3:4, Mal. 2:7

12 Njihov će biti sveti prinos od zemlje, svetinja nad svetinjama, uz međe levitske.

13 A Leviti da imaju uz međe svešteničke dvadeset i pet hiljada lakata u dužinu, i deset hiljada u širinu; sva dužina da bude dvadeset i pet hiljada, a širina deset hiljada.

Jezek. 45:5

14 A od toga ništa da ne prodaju ni promenjuju, ni da prenose prvina zemaljskih, jer je svetinja Gospodu.

2 Moj. 22:29, 3 Moj. 27:10, 3 Moj. 27:28, 3 Moj. 27:33

15 A pet hiljada lakata što ostaje u širinu prema dvadeset i pet hiljada biće mesto posvećeno, za grad, za naselje, i za podgrađa, i grad da bude usred njega.

5 Moj. 20:5, Jezek. 42:20, Jezek. 44:23, Jezek. 45:6

16 A ovo da mu je mera: sa severne strane četiri hiljada i pet stotina lakata, i s južne strane četiri hiljada i pet stotina, i s istočne strane četiri hiljada i pet stotina, i sa zapadne strane četiri hiljada i pet stotina.

17 I podgrađe će biti dvesta i pedeset lakata sa severa, i dvesta i pedeset s juga, i dvesta i pedeset s istoka, i dvesta i pedeset sa zapada.

18 A šta ostane u dužinu prema svetom prinosu, deset hiljada lakata na istok i deset hiljada na zapad, prema svetom prinosu, od toga dohodak neka bude hrana slugama gradskim.

19 A sluge koje će služiti gradu biće iz svih plemena Izrailjevih.

Otk. 7:5

20 Sav ovaj prinos, dvadeset i pet hiljada lakata uz dvadeset i pet hiljada, četvrtast, prineće u prinos sveti za dostojanje gradu.

4 Moj. 24:5, Isa. 33:20, Otk. 21:16

21 A šta ostane s obe strane svetom prinosu i dostojanju gradskom, prema dvadeset i pet hiljada lakata prinosa do međe istočne, i sa zapada prema dvadeset i pet hiljada lakata duž zapadne međe prema delovima, to da je kneževo; tako će sveti prinos i svetinja doma biti u sredi.

Is.N. 18:1, Isa. 2:2, Isa. 11:10, Jezek. 45:7, Os. 1:11, Agej 2:7, Agej 2:9, Mt. 11:28, Mt. 13:16, Jn. 12:32, Rim. 15:7, Rim. 15:12, Otk. 2:1, Otk. 21:3

22 A od dostojanja levitskog i od dostojanja gradskog, usred onog što je kneževo, između međe Judine i međe Venijaminove, da je kneževo.

23 A ostala plemena biće: od istočne strane do zapadne strane Venijaminovo, jedno;

24 A uz među Venijaminovu, od istočne strane do zapadne, Simeunovo, jedno;

25 A uz među Simeunovu, od istočne strane do zapadne, Isaharovo, jedno;

26 A uz među Isaharovu, od istočne strane do zapadne, Zavulonovo, jedno;

27 A uz među Zavulonovu, od istočne strane do zapadne, Gadovo, jedno;

28 A uz među Gadovu s južne strane, na jug, međa je od Tamara do vode Merive u Kadisu, duž potoka do velikog mora.

1 Moj. 15:18, 4 Moj. 34:15, Is.N. 15:47, 2 Dn. 20:2, Isa. 27:12, Jezek. 47:19

29 To je zemlja koju ćete žrebom razdeliti plemenima Izrailjevim u nasledstvo, i to su im delovi, govori Gospod Gospod.

Jezek. 47:14

30 A ovo su krajevi gradu: sa severne strane četiri hiljada i pet stotina lakata da bude mera;

31 A vrata gradska da se nazovu imenima plemena Izrailjevih, troja vrata sa severa: jedna vrata Ruvimova, jedna vrata Judina, jedna vrata Levijeva;

Isa. 60:18, Otk. 21:12

32 I s istočne strane četiri hiljada i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Josifova, jedna vrata Venijaminova, jedna vrata Danova;

33 I s južne strane četiri hiljada i pet stotina lakata da bude mera, i troja vrata: jedna vrata Simeunova, jedna vrata Isaharova, jedna vrata Zavulonova;

34 Sa zapadne strane četiri hiljada i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Gadova, jedna vrata Asirova, jedna vrata Neftalimova.

35 Unaokolo će biti osamnaest hiljada lakata, a ime će gradu od tog dana biti: Gospod je tu.

Ps. 72:8, Isa. 2:2, Mal. 1:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I