Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom me odvede k vratima koja gledaju na istok.

Jezek. 10:19, Jezek. 42:15, Jezek. 44:1

2 I gle, slava Boga Izrailjevog dohođaše od istoka, i glas joj beše kao glas velike vode, i zemlja se sjaše od slave Njegove.

Isa. 6:3, Jezek. 1:24, Jezek. 3:23, Jezek. 9:3, Jezek. 10:18, Jezek. 11:23, Jezek. 44:2, Otk. 1:15, Otk. 18:1

3 I utvara koju videh beše kao utvara koju videh kad dođoh da zatrem grad: beše utvara kao ona koju videh na reci Hevaru; i padoh na lice svoje.

Jer. 1:10, Jezek. 1:4, Jezek. 3:23

4 A slava Gospodnja uđe u dom na vrata koja gledaju na istok.

Jezek. 10:19

5 I podiže me duh i odvede me u unutrašnji trem; i gle, dom beše pun slave Gospodnje.

1 Car. 8:10, Jezek. 3:12

6 I čuh gde mi progovori iz doma, i Čovek stajaše kod mene.

Jezek. 40:3

7 I reče mi: Sine čovečji, ovo je mesto prestola mog i mesto stopa nogu mojih, gde ću nastavati usred sinova Izrailjevih do veka; i dom Izrailjev neće više skvrniti sveto ime moje, ni oni ni carevi njihovi kurvarstvom svojim i mrtvim telesima careva svojih na visinama svojim.

2 Moj. 25:8, 3 Moj. 26:12, 3 Moj. 26:30, 1 Dn. 28:2, Ps. 68:16, Ps. 99:1, Ps. 99:5, Jer. 16:18, Jezek. 39:7

8 Metaše prag svoj do mog praga, i dovratnike svoje do mojih dovratnika i pregradu između mene i sebe, te skvrniše sveto ime moje gadovima svojim koje činjahu; zato ih satrh u gnevu svom.

2 Car. 16:14

9 Sada neka uklone daleko od mene kurvarstvo svoje i mrtva telesa careva svojih, i nastavaću usred njih do veka.

10 Ti, sine čovečji, pokaži domu Izrailjevom ovaj dom, neka se postide bezakonja svog, i neka izmere sve.

Jezek. 40:4

11 I kad se postide svega što su činili, pokaži im oblik od doma i red i izlaske i ulaske, i sve oblike i svu uredbu i sve oblike i sve zakone, i opiši im ga da paze na sav oblik njegov i na sve uredbe, i tako čine.

Jezek. 44:5, Mt. 28:20

12 A ovo je zakon za dom: navrh gore koliko zauzima unaokolo da bude svetinja nad svetinjama. Eto, to je zakon za dom.

Ps. 93:5, Jezek. 40:2, Otk. 21:27

13 A ovo je mera za oltar na lakte, a u laktu je jedan običan lakat i podlanica: podnožje mu lakat visoko i lakat široko, a oplata na njemu po kraju unaokolo s pedi; takva je gornja strana oltaru.

Jezek. 40:5

14 A od podnožja na zemlji do nižeg pojasa dva lakta, i u širinu jedan lakat; a od manjeg pojasa do većeg pojasa četiri lakta, i u širinu lakat.

15 A sam oltar da bude četiri lakta visok, od oltara gore da budu četiri roga.

16 A oltar da bude dvanaest lakata dug i dvanaest lakata širok, i četvrtast na četiri strane.

17 I pojas da je četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok na četiri strane, a oplata oko njega od po lakta, i podnožje mu od lakta unaokolo, i basamaci mu da budu okrenuti na istok.

2 Moj. 20:26

18 I reče mi: Sine čovečji, ovako veli Gospod Gospod, ovo su naredbe za oltar kad se načini da se na njemu prinose žrtve paljenice i da se kropi krvlju.

3 Moj. 1:5, Jev. 9:18

19 I sveštenicima Levitima koji su od semena Sadokovog, koji pristupaju k meni, govori Gospod Gospod, da mi služe, daćeš junca za žrtvu za greh.

2 Moj. 29:10, 3 Moj. 8:14, 1 Car. 2:27, 1 Car. 2:35, Isa. 61:5, Jer. 33:18, Jezek. 40:46

20 I uzmi krvi njegove, i pomaži mu četiri roga i četiri ugla od pojasa i oplatu unaokolo, tako ćeš ga očistiti i učiniti očišćenje za nj.

3 Moj. 16:19, Jezek. 45:19

21 Potom uzmi junca za greh, i neka se spali na mestu određenom u domu izvan svetinje.

2 Moj. 29:14, Jev. 13:11

22 A drugi dan prinesi jarca zdravog za greh, i neka očiste njim oltar kako su očistili juncem.

23 A kad očistiš, prinesi junca zdravog i ovna od stada zdravog.

24 I kad ih prineseš pred Gospodom, neka sveštenici bace na njih soli i prinesu ih na žrtvu paljenicu Gospodu.

3 Moj. 2:13

25 Sedam dana prinosi jarca za greh svaki dan; i junca i ovna iz stada zdravog neka prinose.

2 Moj. 29:35, 3 Moj. 8:33, Jezek. 43:22

26 Sedam dana neka čine očišćenje za oltar, i očiste ga i posvete.

27 A kad se navrše ti dani, osmog dana i posle neka prinose sveštenici na oltaru žrtve vaše paljenice i žrtve vaše zahvalne, i primiću vas, govori Gospod Gospod.

3 Moj. 9:1, Jov 42:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I