Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom videh, i gle, na nebu koje beše nad glavama heruvimima pokaza se nad njima kao kamen safir na oči kao presto.

Jezek. 1:22, Jezek. 1:26, Otk. 4:3

2 I progovori čoveku obučenom u platno, i reče: Uđi među točkove pod heruvimima, i uzmi pune pregršti žeravice između heruvima i razaspi na grad. I uđe na moje oči.

Jezek. 1:13, Jezek. 9:2, Jezek. 10:6, Otk. 8:5

3 A heruvimi stajahu s desne strane doma kad uđe čovek, i oblak napuni unutrašnji trem.

4 I slava Gospodnja podiže se s heruvima na prag od doma, i napuni se dom oblaka, a trem se napuni svetlosti slave Gospodnje.

2 Moj. 40:35, Jezek. 1:28, Jezek. 43:5

5 I lupa krila u heruvima čujaše se do spoljašnjeg trema kao glas Boga Svemogućeg kad govori.

Ps. 29:3, Jezek. 1:24

6 I kad zapovedi čoveku obučenom u platno govoreći: Uzmi ognja između točkova između heruvima; on uđe i stade kod točkova.

7 I jedan heruvim pruži ruku svoju između heruvima k ognju koji beše među heruvimima, i uze i metnu u pregršti obučenom u platno i on primi i iziđe.

8 A viđaše se u heruvima kao ruka čovečija pod krilima.

Jezek. 1:8

9 I videh, i gle, četiri točka kod heruvima, po jedan točak kod jednog heruvima, i točkovi behu na oči kao kamen hrisolit.

Jezek. 1:15

10 I na oči behu sva četiri točka jednaka, i kao da je točak u točku.

11 Kad iđahu, iđahu sva četiri, svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu, nego kuda gledaše glava onamo iđahu i idući ne skretahu.

Jezek. 1:17

12 A sve im telo i leđa i ruke i krila i točkovi, sva četiri točka njihova, behu puna očiju svuda unaokolo.

Jezek. 1:18, Otk. 4:8

13 A točkovi se zvahu kako čuh: kola.

14 A četiri lica imaše svaka životinja: jedno lice heruvimsko, drugo lice čovečije i treće lice lavovo i četvrto lice orlovo.

2 Sam. 14:17, 2 Sam. 24:16, Jezek. 1:6, Jezek. 1:10, Jezek. 41:18, Dan. 9:21, Otk. 4:7

15 I podigoše se heruvimi u vis; to behu iste životinje koje videh na reci Hevaru.

Jezek. 1:5

16 A kad iđahu heruvimi, iđahu i točkovi uz njih, i kad heruvimi mahahu krilima svojim da se podignu od zemlje, točkovi se ne odmicahu od njih.

Jezek. 1:12, Jezek. 1:19

17 Kad se oni ustavljahu, ustavljahu se i točkovi; a kad se oni podizahu, podizahu se i točkovi; jer beše duh životinjski u njima.

Jezek. 1:12, Jezek. 1:21

18 I slava Gospodnja otide iznad praga od doma, i stade nad heruvime.

Ps. 78:60, Jezek. 7:20, Os. 9:12

19 I heruvimi mahnuvši krilima podigoše se od zemlje preda mnom polazeći, i točkovi prema njima; i stadoše na istočnim vratima doma Gospodnjeg, i slava Boga Izrailjevog beše ozgo nad njima.

Jezek. 1:19, Jezek. 11:22, Jezek. 43:1, Jezek. 43:4

20 To behu iste životinje koje videh pod Bogom Izrailjevim na reci Hevaru, i poznah da su heruvimi.

Jezek. 1:1, Jezek. 1:22

21 Svaka imaše četiri lica i četiri krila, i kao ruka čovečija beše im pod krilima.

Jezek. 1:6, Jezek. 1:8, Otk. 4:7

22 I lica im behu ista koja videh na reci Hevaru; obličja behu ista, isti behu; svaki iđaše pravo na prema se.

Ps. 103:20, Jezek. 1:10, Jezek. 1:12

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I