Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Godine tridesete, meseca četvrtog, petog dana, kad bejah među robljem na reci Hevaru, otvoriše se nebesa, i videh utvare Božje.

2 Car. 23:3, Jezek. 3:23, Jezek. 8:1, Jezek. 10:22, Mt. 3:16, Otk. 4:1

2 Petog dana tog meseca, pete godine od kako se zarobi car Joahin,

Jezek. 8:1, Jezek. 33:21

3 Dođe reč Gospodnja Jezekilju sinu Vuzijevom, svešteniku, u zemlji haldejskoj na reci Hevaru, i onde dođe ruka Gospodnja nada nj.

2 Car. 3:15, Jezek. 10:16, Jezek. 10:22, Jezek. 40:1, Jezek. 43:3, 2 Pet. 1:21

4 I videh, i gle, silan vetar dolažaše od severa, i velik oblak i oganj koji se razgorevaše, i oko njega svetlost, a isred ognja kao jaka svetlost;

Isa. 21:1, Jer. 1:14, Jer. 4:6, Jer. 23:19, Jezek. 43:3

5 Isred njega još kao četiri životinje, koje na oči behu nalik na čoveka;

Jezek. 10:8, Otk. 4:6

6 I u svake behu četiri lica, i četiri krila u svake;

Jezek. 10:14, Jezek. 10:21

7 I noge im behu prave, a u stopalu behu im noge kao u teleta; i sevahu kao uglađena bronza.

Dan. 10:6, Otk. 1:15

8 I ruke im behu čovečje pod krilima nad četiri strane, i lica im i krila behu na četiri strane.

Isa. 6:6, Jezek. 10:8, Jezek. 10:21, Otk. 4:8

9 Sastavljena im behu krila jedno s drugim; i ne okretahu se idući, nego svaka iđaše na prema se.

10 I lice beše u sve četiri lice čovečje i lice lavovo s desne strane, a s leve strane lice volujsko i lice orlovo u sve četiri.

4 Moj. 2:10, Jezek. 10:14, Jezek. 41:19, Otk. 4:7

11 I lica im i krila behu razdeljena ozgo; u svake se dva krila sastavljahu jedno s drugim, a dva pokrivahu im telo.

Isa. 6:2

12 I svaka iđaše pravo na prema se; iđahu kuda duh iđaše, i ne okretahu se idući.

Jezek. 1:9, Jezek. 1:20

13 I na oči behu te životinje kao živo ugljevlje, gorahu na oči kao sveće; taj oganj prolažaše između životinja i svetljaše se, i iz ognja izlažaše munja.

Jezek. 10:2, Dan. 10:5, Mt. 28:3, Otk. 4:5

14 I životinje trčahu i vraćahu se kao munja.

2 Moj. 3:2, Sud. 13:20, 2 Car. 2:11, Ps. 104:4, Zah. 4:10, Mt. 24:47

15 I kad gledah životinje, gle, točak jedan beše na zemlji uza svaku životinju prema četiri lica njihova.

Jezek. 10:9

16 Obličjem i napravom behu točkovi kao boje hrisolitove, i sva četiri behu jednaka, i obličjem i napravom behu kao da je jedan točak u drugom.

Jezek. 10:9, Jezek. 10:10, Dan. 10:6

17 Kad iđahu, iđahu sva četiri svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu.

Jezek. 1:9

18 I naplaci im behu visoki strahota; i behu naplaci puni očiju unaokolo u sva četiri.

Priče 15:3, Jezek. 10:12, Otk. 5:6

19 I kad iđahu životinje, iđahu i točkovi uz njih; i kad se životinje podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi.

Jezek. 10:16

20 Kuda duh iđaše, onamo iđahu, i podizahu se točkovi prema njima, jer duh životinjski beše u točkovima.

21 Kad one iđahu, iđahu i oni; i kad one stajahu, stajahu i oni; i kad se one podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi prema njima, jer duh životinjski beše u točkovima.

22 A nad glavama životinjama beše kao nebo, po viđenju kao kristal, strašno, razastrto ozgo, nad glavama njihovim.

Jezek. 10:1, Jezek. 10:20

23 A pod tim nebom behu im krila pružena, jedno prema drugom, a dva krila svakoj pokrivahu telo.

24 I čuh huku krila njihovih kad iđahu kao da beše huka velike vode, kao glas Svemogućeg i kao graja u logoru; i kad stajahu, spuštahu krila.

Jov 37:4, Ps. 18:13, Jezek. 3:13, Jezek. 10:5, Dan. 10:6, Otk. 1:15

25 I kad stavši spuštahu krila, čujaše se glas ozgo iz neba, koje beše nad glavama njihovim.

26 I ozgo na onom nebu što im beše nad glavama, beše kao presto, po viđenju kao kamen safir, i na prestolu beše po obličju kao čovek.

2 Moj. 24:10, Isa. 6:1, Jezek. 10:1, Jezek. 43:6

27 I videh kao jaku svetlost, i u njoj unutra kao oganj naokolo, od bedara gore, a od bedara dole videh kao oganj i svetlost oko njega.

Jezek. 8:2

28 Kao duga u oblaku kad je kiša, takva na oči beše svetlost unaokolo. To beše viđenje slave Božje na očima; i kad videh, padoh na lice svoje, i čuh glas Nekoga koji govoraše.

2 Moj. 33:20, 4 Moj. 12:8, Jezek. 8:4, Jezek. 43:3, Dan. 8:17, Dela 9:4, Otk. 1:17, Otk. 4:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I