Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Teško onima koji postavljaju zakone nepravedne i koji pišu nepravdu,

2 Da odbiju od suda uboge, i da otimaju pravicu siromasima naroda mog, da bi im plen bile udovice i sirote grabež.

3 A šta ćete činiti u dan pohođenja i pogibli koja će doći izdaleka? Kome ćete pribeći za pomoć? Gde li ćete ostaviti slavu svoju?

Isa. 17:4, Isa. 20:6, Os. 9:7, Lk. 19:44

4 Da se ne bi unizila među roblje i među pobijene pala? Kod svega toga neće se odvratiti gnev Njegov, nego će ruka Njegova još biti podignuta.

Isa. 5:25

5 Teško Asiru, šibi gneva mog, ako i jeste palica u ruci njegovoj moja jarost.

2 Car. 19:25, Isa. 10:15, Jer. 51:20, Avak. 1:12

6 Na narod licemerni poslaću ga, i zapovediću mu za narod na koji se gnevim, da pleni i otima, i da ga izgazi kao blato na ulicama.

2 Sam. 22:43, 2 Car. 19:25, Isa. 8:8, Jer. 47:7, Jer. 51:20, Naum 2:12

7 Ali on neće tako misliti i srce njegovo neće tako suditi, nego mu je u srcu da zatre i istrebi mnoge narode.

Mih. 4:12

8 Jer će reći: Knezovi moji nisu li svi carevi?

2 Car. 18:24

9 Nije li Halan kao Harhemis? Nije li Emat kao Arfad? Nije li Samarija kao Damask?

4 Moj. 13:22, 2 Sam. 8:9, 2 Car. 16:9, 2 Car. 23:33, 2 Dn. 32:14, 2 Dn. 35:20, Isa. 10:9, Isa. 37:11, Isa. 37:18, Jer. 46:2, Amos 6:2, Avak. 1:10

10 Kako je ruka moja našla carstva lažnih bogova, kojih likovi behu jači od jerusalimskih i samarijskih,

11 Neću li učiniti Jerusalimu i njegovim lažnim bogovima onako kako sam učinio Samariji i njenim lažnim bogovima?

12 Ali kad svrši Gospod sve delo svoje na gori sionskoj i u Jerusalimu, tada ću obići plod oholog srca cara asirskog i slavu ponositih očiju njegovih.

Jezek. 31:11

13 Jer reče: Krepošću ruke svoje učinih i mudrošću svojom, jer sam razuman; i premestih međe narodima i blago njihovo zaplenih i kao junak oborih stanovnike.

2 Moj. 15:9, Ps. 20:7, Isa. 37:24, Avd. 1:6

14 I ruka moja nađe kao gnezdo bogatstvo u naroda, i kako se kupe jaja ostavljena tako pokupih svu zemlju, i ne bi nikoga da mahne krilom ili da otvori usta i pisne.

2 Moj. 5:14

15 Hoće li se sekira veličati nad onim koji njom seče? Hoće li se pila razmetati nad onim koji njom radi? Kao da bi prut mahao onim koji ga digne, kao da bi se hvalio štap da nije od drveta.

Jer. 51:20, Rim. 9:20

16 Zato će Gospod, Gospod nad vojskama, pustiti na pretile njegove mršu, i slavu će njegovu potpaliti da gori kao oganj.

Ps. 78:31, Ps. 106:15

17 Jer će videlo Izrailjevo biti oganj, i Svetac će njegov biti plamen, i upaliće i sažeći trnje njegovo i čkalj njegov u jedan dan.

Zah. 12:6

18 I krasotu šume njegove i njive njegove, od duše do tela, uništiće, i biće kao begunac kad iznemogne.

Isa. 37:24

19 I šta ostane drveta šume njegove, biće malo, da bi ih dete moglo popisati.

20 I u to vreme ostatak Izrailjev i koji se izbave u domu Jakovljevom neće se više oslanjati na onog ko ih bije, nego će se oslanjati na Gospoda Sveca Izrailjevog istinom.

Ps. 18:18, Isa. 4:2

21 Ostatak će se obratiti, ostatak Jakovljev, k Bogu silnom.

22 Jer ako bude naroda tvog, Izrailju, kao peska morskog, ostatak će se njegov obratiti. Pogibao je određena, razliće se pravda.

Jezd. 2:64, Mih. 5:3, Rim. 9:27

23 Jer će Gospod, Gospod nad vojskama, izvršiti pogibao određenu u svoj zemlji.

Isa. 28:22, Dan. 9:27

24 Zato ovako veli Gospod, Gospod nad vojskama: Ne boj se Asirca, narode moj, koji nastavaš na gori Sionu; prutom će te udariti i štap svoj podignuće na te kao u Misiru.

25 Jer još malo, i gnev će prestati; tada će se jarost moja obratiti na njihovu pogibao.

Dan. 11:36

26 Jer će podignuti na nj Gospod nad vojskama bič, te će biti kao rasap madijanski kod kamena Oriva i kao štap njegov na moru, i podignuće ga kao u Misiru.

27 I tada će se skinuti breme njegovo s ramena tvog i jaram njegov s vrata tvog, i izlomiće se jaram od pomazanja.

Ps. 105:15

28 Dođe u Ajat, prođe u Migron, u Mihmasu rasprti prtljag svoj.

1 Sam. 14:2, Nem. 11:31

29 Pođoše klancem, u Gavaji zanoćiše, prepade se Rama, Gavaja Saulova pobeže.

1 Sam. 13:23

30 Viči glasno, kćeri Galimova; nek se čuje u Lais, jadni Anatote!

1 Sam. 25:44

31 Madmina pobeže, stanovnici gevimski utekoše.

Is.N. 15:31

32 Još jedan dan, pa će stajati u Novu, mahnuće rukom svojom na goru kćeri sionske, na hum jerusalimski.

1 Sam. 21:1

33 Gle, Gospod, Gospod nad vojskama, okresaće silom grane; šta je visoko poseći će, i šta je uzdignuto sniziće.

Isa. 10:18, Jezek. 31:3

34 I gustu će šumu iseći sekirom, i Livan će pasti od Silnoga.

Isa. 10:18

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I