Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Čovek sprema srce, ali je od Gospoda šta će jezik govoriti.

Mt. 10:19

2 Čoveku se svi putevi njegovi čine čisti, ali Gospod ispituje duhove.

1 Sam. 16:7, Dan. 5:27

3 Ostavi na Gospoda dela svoja, i biće tvrde namere tvoje.

Jov 22:28

4 Gospod je stvorio sve sam za se, i bezbožnika za zli dan.

2 Moj. 9:16, Jov 21:30, Isa. 43:7, Rim. 9:17, Rim. 9:22, Rim. 11:36

5 Mrzak je Gospodu ko je god ponositog srca, i neće ostati bez kara ako će i druge uzeti u pomoć.

6 Milošću i istinom očišća se bezakonje, i strahom Gospodnjim uklanja se čovek oda zla.

Dan. 4:27, Lk. 11:41

7 Kad su čiji putevi mili Gospodu, miri s njim i neprijatelje njegove.

1 Moj. 39:21, Is.N. 24:10, Jest. 9:3, Jer. 39:12, Jer. 42:12, Dan. 1:9, Dela 27:43, Kol. 1:10

8 Bolje je malo s pravdom nego mnogo dohodaka s nepravdom.

9 Srce čovečije izmišlja sebi put, ali Gospod upravlja korake njegove.

Priče 20:24, Jer. 10:23

10 Proroštvo je na usnama carevim, u sudu neće pogrešiti usta njegova.

Priče 20:8

11 Merila i potezi pravi od Gospoda su, i sve kamenje u tobocu njegovo je delo.

3 Moj. 19:36

12 Gadno je carevima činiti nepravdu, jer se pravdom utvrđuje presto.

13 Mile su carevima usne pravedne, i oni ljube onog koji govori pravo.

14 Gnev je carev glasnik, ali mudar čovek ublažiće ga.

15 U veselu je licu carevom život, i ljubav je njegova kao oblak s poznim daždem.

16 Koliko je bolje teći mudrost nego zlato! I teći razum koliko je lepše nego srebro!

Priče 4:5

17 Put je pravednih uklanjanje oda zla; čuva dušu svoju ko pazi na put svoj.

Priče 4:24, Isa. 35:8, Dela 24:16

18 Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast.

19 Bolje je biti poniznog duha s krotkima nego deliti plen s oholima.

20 Ko pazi na reč, nalazi dobro, i ko se uzda u Gospoda, blago njemu.

Isa. 30:18

21 Ko je mudrog srca, zove se razuman, a slast na usnama umnožava nauku.

22 Izvor je životu razum onima koji ga imaju, a nauka bezumnih bezumlje je.

Priče 13:14

23 Srce mudroga razumno upravlja ustima njegovim, i dodaje nauku usnama njegovim.

Mt. 12:34

24 Ljubazne su reči saće meda, slast duši i zdravlje kostima.

Priče 24:26

25 Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti.

26 Ko se trudi sebi se trudi, jer ga nagone usta njegova.

27 Čovek nevaljao kopa zlo, i na usnama mu je kao oganj koji pali.

28 Opak čovek zameće svađu, i opadač rastavlja glavne prijatelje.

29 Nasilnik mami druga svog i zavodi ga na put koji nije dobar;

Avak. 2:15

30 Namiguje očima, kad misli naopako; kad miče usnama, čini zlo.

31 Seda je kosa slavna kruna, nalazi se na putu pravednom.

32 Bolji je spor na gnev nego junak, i gospodar od svog srca bolji je nego onaj koji uzme grad.

33 Ždreb se baca u krilo, ali je od Gospoda sve što izlazi.

3 Moj. 16:9, Jezek. 21:26

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I