Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Mudra žena zida kuću svoju, a luda svojim rukama raskopava.

Ruta 4:11, Priče 24:3

2 Ko hodi pravo, boji se Gospoda; a ko je opak na svojim putevima, prezire Ga.

Jov 12:4

3 U ustima je bezbožnikovim prut oholosti, a mudre čuvaju usta njihova.

Priče 12:6

4 Gde nema volova, čiste su jasle; a obilata je letina od sile volovske.

5 Istinit svedok ne laže, a lažan svedok govori laž.

2 Moj. 20:16, Priče 12:17

6 Podsmevač traži mudrost, i ne nahodi je; a razumnom je znanje lako naći.

Priče 8:9, Priče 17:24

7 Idi od čoveka bezumnog, jer nećeš čuti pametne reči.

Priče 15:7

8 Mudrost je pametnog da pazi na put svoj, a bezumlje je bezumnih prevara.

Lk. 12:20, 1 Kor. 3:19

9 Bezumnima je šala greh, a među pravednima je dobra volja.

Priče 1:22

10 Srce svačije zna jad duše svoje; i u veselje njegovo ne meša se drugi.

2 Dn. 6:29

11 Dom bezbožnički raskopaće se, a koliba pravednih cvetaće.

Jov 8:15, Priče 3:33

12 Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti.

Priče 16:25, Rim. 6:21

13 I od smeha boli srce, i veselju kraj biva žalost.

Prop. 2:2

14 Puteva svojih nasitiće se ko je izopačenog srca, ali ga se kloni čovek dobar.

Priče 12:14, 2 Kor. 1:12, Gal. 6:4, Filip. 4:7

15 Lud veruje svašta, a pametan pazi na svoje korake.

Dela 8:10

16 Mudar se boji i uklanja se od zla, a bezuman navire i slobodan je.

Priče 22:3

17 Nagao čovek čini bezumlje, a pakostan je čovek mrzak.

18 Ludi nasleđuje bezumlje, a razboriti venčava se znanjem.

19 Klanjaju se zli pred dobrima i bezbožni na vratima pravednog.

1 Moj. 43:28, Priče 11:29

20 Ubogi je mrzak i prijatelju svom, a bogati imaju mnogo prijatelja.

Jov 42:11, Priče 19:7

21 Ko prezire bližnjeg svog greši; a ko je milostiv ubogima, blago njemu.

Ps. 41:1, Priče 21:10

22 Koji smišljaju zlo, ne lutaju li? A milost i vera biće onima koji smišljaju dobro.

23 U svakom trudu ima dobitka, a govor usnama samo je siromaštvo.

24 Mudrima je venac bogatstvo njihovo, a bezumlje bezumnih ostaje bezumlje.

25 Istinit svedok izbavlja duše, a lažan govori prevaru.

Jer. 38:8

26 U strahu je Gospodnjem jako pouzdanje, i sinovima je utočište.

2 Kor. 5:6

27 Strah je Gospodnji izvor životu da se čovek sačuva od prugala smrtnih.

Priče 13:14

28 U mnoštvu je naroda slava caru; a kad nestaje naroda, propast je vladaocu.

2 Sam. 19:7

29 Ko je spor na gnev, velika je razuma; a ko je nagao pokazuje ludost.

Priče 15:18, Mt. 11:29, 1 Kor. 13:4, Jak. 1:19

30 Život je telu srce zdravo, a zavist je trulež u kostima.

Jov 5:2, Ps. 112:10, Priče 12:4, Dela 7:9, Rim. 3:29, Jak. 4:5

31 Ko čini krivo ubogome, sramoti Stvoritelja njegovog; a poštuje Ga ko je milostiv siromahu.

Jov 31:15, Priče 17:5, Priče 22:2, Prop. 5:8, Mt. 25:40, 1 Jn. 3:17

32 Za zlo svoje povrgnuće se bezbožnik, a pravednik nada se i na samrti.

Jov 13:15, Ps. 23:4, 2 Kor. 1:9, 2 Tim. 4:18

33 Mudrost počiva u srcu razumnog čoveka, a šta je u bezumnima poznaje se.

Priče 2:10

34 Pravda podiže narod, a greh je sramota narodima.

35 Mio je caru razuman sluga, ali na sramotnog gnevi se.

Priče 16:13, Mt. 24:45, Mt. 24:47

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I