Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ne viče li mudrost? I razum ne pušta li glas svoj?

Priče 9:3, 1 Kor. 1:24

2 Navrh visina, na putu, na rasputicama stoji,

3 Kod vrata, na ulasku u grad, gde se otvaraju vrata, viče:

4 Vas vičem, o ljudi, i glas svoj obraćam k sinovima ljudskim.

5 Naučite se ludi mudrosti, i bezumni orazumite se.

6 Slušajte, jer ću govoriti velike stvari, i usne moje otvarajući se kazivaće šta je pravo.

Ps. 49:3, Priče 2:6, Priče 22:20, Kol. 1:26

7 Jer usta moja govore istinu, i mrska je usnama mojim bezbožnost.

Jn. 8:14, Rim. 15:8

8 Prave su sve reči usta mojih, ništa nema u njima krivo ni izopačeno.

9 Sve su obične razumnom i prave su onima koji nalaze znanje.

10 Primite nastavu moju, a ne srebro, i znanje radije nego najbolje zlato.

11 Jer je bolja mudrost od dragog kamenja, i šta je god najmilijih stvari ne mogu se izjednačiti s njom.

Jov 28:15, Ps. 19:10

12 Ja mudrost boravim s razboritošću, i razumno znanje nalazim.

13 Strah je Gospodnji mržnja na zlo; ja mrzim na ponositost i na oholost i na zli put i na usta opaka.

Priče 4:24, Priče 16:6, Zah. 8:17, 1 Pet. 5:5

14 Moj je savet i šta god jeste; ja sam razum i moja je sila.

Prop. 7:19

15 Mnom carevi caruju, i vladaoci postavljaju pravdu.

Dan. 2:21, Mt. 28:18, Rim. 13:1

16 Mnom vladaju knezovi i poglavari i sve sudije zemaljske.

17 Ja ljubim one koji mene ljube, i koji me dobro traže nalaze me.

1 Sam. 2:30, Jak. 1:5

18 U mene je bogatstvo i slava, postojano dobro i pravda.

Mt. 6:33

19 Plod je moj bolji od zlata i od najboljeg zlata, i dobitak je moj bolji i od najboljeg srebra.

Jov 28:15, Priče 3:14

20 Putem pravednim hodim, posred staza pravice,

Priče 2:9

21 Da onima koji me ljube dam ono što jeste, i riznice njihove da napunim.

Priče 24:5

22 Gospod me je imao u početku puta svog, pre dela svojih, pre svakog vremena.

Priče 3:19, Jn. 1:1

23 Pre vekova postavljena sam, pre početka, pre postanja zemlje.

1 Moj. 1:26, Ps. 2:6, Mih. 5:2, Jn. 17:24

24 Kad još ne beše bezdana, rodila sam se, kad još ne beše izvora obilatih vodom.

25 Pre nego se gore osnovaše, pre humova ja sam se rodila;

Jov 15:7, Ps. 90:2

26 Još ne beše načinio zemlje ni polja ni početka prahu vasiljenskom;

27 Kad je uređivao nebesa, onde bejah; kad je razmeravao krug nad bezdanom.

28 Kad je utvrđivao oblake gore i krepio izvore bezdanu;

29 Kad je postavljao moru među i vodama da ne prestupaju zapovesti Njegove, kad je postavljao temelje zemlji;

1 Moj. 1:9, Jov 38:4, Jov 38:5, Jov 38:10

30 Tada bejah kod Njega hranjenica, bejah Mu milina svaki dan, i veseljah se pred Njim svagda;

Mt. 3:17, Jn. 1:1, Jn. 1:18, Kol. 1:13

31 Veseljah se na vasiljeni Njegovoj, i milina mi je sa sinovima ljudskim.

Jov 37:12, Ps. 16:3, Isa. 4:2

32 Tako, dakle, sinovi, poslušajte me, jer blago onima koji se drže puteva mojih.

Lk. 11:28

33 Slušajte nastavu, i budite mudri, i nemojte je odbaciti.

34 Blago čoveku koji me sluša stražeći na vratima mojim svaki dan i čuvajući pragove vrata mojih.

1 Car. 10:8

35 Jer ko mene nalazi, nalazi život i dobija ljubav od Gospoda.

Jn. 3:16, Jn. 3:36, Filip. 3:8

36 A ko o mene greši, čini krivo duši svojoj; svi koji mrze na me, ljube smrt.

Jov 35:6, Jev. 2:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I