Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Gospode! Ti si nam utočište od kolenja do kolenja.

Ps. 91:8

2 Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka doveka, Ti si Bog.

Jov 38:4, Priče 8:25

3 Ti vraćaš čoveka u trulež, i govoriš: Vratite se sinovi ljudski!

1 Moj. 3:19, Prop. 12:7

4 Jer je hiljada godina pred očima Tvojim kao dan jučerašnji, kad mine, i kao straža noćna.

Jev. 13:8, 2 Pet. 3:8

5 Ti ih kao povodnjem odnosiš; oni su kao san, kao trava, koja rano vene,

Jov 20:8, Isa. 40:6

6 Ujutru cveta i uvene, uveče se pokosi i sasuši.

Jov 14:2, Ps. 92:7

7 Jer nas nestaje od gneva Tvog, i od jarosti Tvoje u smetnji smo.

8 Stavio si bezakonja naša preda se, i tajne naše na svetlost lica svog.

Ps. 19:12, Ps. 50:21, Priče 5:21, Prop. 12:14, Jer. 16:17, Rim. 2:16, 1 Kor. 4:5, Jev. 4:12

9 Svi se dani naši prekraćuju od srdnje Tvoje, godine naše prolaze kao glas.

10 Dana godina naših svega ima do sedamdeset godina, a u jačeg do osamdeset godina: i sam je cvet njihov muka i nevolja; jer teku brzo, i mi odlećemo.

11 Ko zna silu gneva Tvog i Tvoju jarost, da bi Te se kao što treba bojao?

12 Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro.

Ps. 39:4, Priče 2:2, Prop. 7:3

13 Povrati se, Gospode! Dokle ćeš? Smiluj se na sluge svoje.

5 Moj. 32:36, Ps. 80:14, Ps. 135:14, Amos 7:6

14 Ujutru nas nasiti dobrote svoje, i radovaćemo se i veseliti u sve dane svoje.

15 Obraduj nas prema danima, u koje si nas mučio, i prema godinama, u koje smo gledali nevolju.

16 Neka se pokaže na slugama Tvojim delo Tvoje, i slava Tvoja na sinovima njihovim.

Ps. 44:1, Avak. 3:2

17 Neka bude dobra volja Gospoda Boga našeg s nama, i delo ruku naših dovrši nam, i delo ruku naših dovrši.

Isa. 26:12, 2 Sol. 2:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I