Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Čuj dakle, Jove, besedu moju, i slušaj sve reči moje.

Jov 13:6, Jov 33:31

2 Evo, sad otvaram usta svoja; govori jezik moj u ustima mojim.

3 Po pravom srcu mom biće reči moje, i misao čistu izreći će usne moje.

1 Sol. 1:3

4 Duh Božji stvorio me je, i dah Svemogućega dao mi je život.

1 Moj. 2:7

5 Ako možeš, odgovori mi, pripravi se i stani mi na suprot.

6 Evo, ja ću biti mesto Boga, kao što si rekao; od kala sam načinjen i ja.

Jov 9:32

7 Eto, strah moj neće te strašiti, i ruka moja neće te tištati.

Jov 13:21

8 Rekao si, dakle, preda mnom, i čuo sam glas tvojih reči:

9 Čist sam, bez greha, prav sam i nema bezakonja na meni.

Jov 10:7

10 Evo, traži zadevicu sa mnom, drži me za svog neprijatelja.

Jov 13:24

11 Meće u klade noge moje, vreba po svim stazama mojim.

Jov 13:27

12 Eto, u tom nisi pravedan, odgovaram ti; jer je Bog veći od čoveka.

Prop. 7:20

13 Zašto se preš s Njim, što za sva dela svoja ne odgovara?

Isa. 45:9

14 Jedan put govori Bog i dva puta; ali čovek ne pazi.

1 Moj. 46:2, Jov 4:12

15 U snu, u utvari noćnoj, kad tvrd san padne na ljude, kad spavaju u postelji,

Jov 4:12

16 Tada otvara uho ljudima i nauku im zapečaćava,

17 Da bi odvratio čoveka od dela njegovog, i zaklonio od njega oholost;

18 Da bi sačuvao dušu njegovu od jame, i život njegov da ne naiđe na mač.

Jov 15:22, Jezek. 28:8

19 I kara ga bolovima na postelji njegovoj, i sve kosti njegove teškom bolešću.

5 Moj. 8:5, Ps. 94:12

20 Tako da se životu njegovom gadi hleb i duši njegovoj jelo najmilije;

Jov 3:24

21 Nestaje tela njegovog na očigled, i izmalaju se kosti njegove, koje se pre nisu videle,

Jov 19:20, Ps. 102:5

22 I duša se njegova približava grobu, i život njegov smrti.

23 Ako ima glasnika, tumača, jednog od hiljade, koji bi kazao čoveku dužnost njegovu,

2 Dn. 36:15, Mal. 2:7

24 Tada će se smilovati na nj, i reći će: Izbavi ga da ne otide u grob; našao sam otkup.

Rim. 3:24

25 I podmladiće se telo njegovo kao u deteta, i povratiće se na dane mladosti svoje,

2 Car. 5:14

26 Moliće se Bogu, i pomilovaće ga, i gledaće lice njegovo radujući se, i vratiće čoveku po pravdi njegovoj.

2 Car. 20:2, Ps. 6:1

27 Gledajući ljudi reći će: Bejah zgrešio, i šta je pravo izvrnuo, ali mi ne pomože.

Jona 3:10

28 On izbavi dušu moju da ne otide u jamu, i život moj da gleda svetlost.

Jona 3:10

29 Gle, sve ovo čini Bog dva puta i tri puta čoveku,

30 Da bi povratio dušu njegovu od jame, da bi ga obasjavala svetlost živih.

Ps. 40:2, Ps. 56:13, Zah. 9:11

31 Pazi, Jove, slušaj me, ćuti, da ja govorim.

32 Ako imaš šta reći, odgovori mi; govori, jer sam te rad opravdati;

Jov 33:5, 2 Kor. 1:24

33 Ako li ne, slušaj ti mene; ćuti, i naučiću te mudrosti.

Ps. 34:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I