Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada prestaše ona tri čoveka odgovarati Jovu, jer se činjaše da je pravedan.

2 A Elijuj, sin Varahilov od Vuza, roda Ramovog, razgnevi se na Jova što se sam građaše pravedniji od Boga;

1 Moj. 22:21

3 I na tri prijatelja njegova razgnevi se što ne nađoše odgovora i opet osuđivahu Jova.

Jov 42:7

4 Jer Elijuj čekaše dokle oni govorahu s Jovom, jer behu stariji od njega.

5 Pa kad vide Elijuj da nema odgovora u ustima ona tri čoveka, raspali se gnev njegov.

6 I progovori Elijuj sin Varahilov od Vuza, i reče: Ja sam najmlađi, a vi ste starci, zato se bojah i ne smeh vam kazati šta mislim.

Jov 32:4

7 Mišljah: neka govori starost, i mnoge godine neka objave mudrost.

Jov 8:8, Ps. 119:100

8 Ali je duh u ljudima, i Duh Svemogućeg urazumljuje ih.

2 Moj. 36:8, 1 Car. 3:9, Jov 38:36

9 Veliki nisu svagda mudri, i starci ne znaju svagda šta je pravo.

Jov 12:20, 1 Kor. 1:21

10 Zato velim: poslušaj me da kažem i ja kako mislim.

11 Eto, čekao sam da vi izgovorite, slušao sam razloge vaše dokle izviđaste besedu.

12 Pazio sam, ali gle, ni jedan od vas ne sapre Jova, ne odgovori na njegove reči.

Priče 18:13

13 Može biti da ćete reći: Nađosmo mudrost, Bog će ga oboriti, ne čovek.

Jer. 9:23

14 Nije na me upravio besede, ni ja mu neću odgovarati vašim rečima.

15 Smeli su se, ne odgovaraju više, nestalo im je reči.

16 Čekao sam, ali ne govore, stadoše, i više ne odgovaraju.

17 Odgovoriću i ja za se, kazaću i ja kako mislim.

18 Jer sam pun reči, tesno je duhu u meni.

Jov 4:2

19 Gle, trbuh je moj kao vino bez oduške, i raspukao bi se kao nov meh.

20 Govoriću da odahnem, otvoriću usne svoje, i odgovoriću.

21 Neću gledati ko je ko, i čoveku ću govoriti bez laskanja.

22 Jer ne umem laskati; odmah bi me uzeo Tvorac moj.

Dela 12:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I