Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Veru učinih sa očima svojim, pa kako bih pogledao na devojku?

Mt. 5:28

2 Jer kakav je deo od Boga odozgo? I kakvo nasledstvo od Svemogućeg s visine?

3 Nije li pogibao nevaljalom i čudo onima koji čine bezakonje?

4 Ne vide li On puteve moje, i sve korake moje ne broji li?

2 Dn. 16:9, Jov 34:21, Priče 5:21, Jer. 32:19

5 Ako hodih s lažju ili ako pohita noga moja na prevaru,

6 Neka me izmeri na merilima pravim, i neka Bog pozna dobrotu moju.

Jov 6:2

7 Ako su koraci moji zašli s puta, i ako je za očima mojim pošlo srce moje, i za ruke moje prionulo šta god,

4 Moj. 15:39, Prop. 11:9, Jezek. 6:9, Mt. 5:29

8 Neka ja sejem a drugi jede, i neka se iskorene izdanci moji.

9 Ako se zanelo srce moje za kojom ženom, i ako sam vrebao na vratima bližnjeg svog,

10 Neka drugom melje žena moja, i neka se drugi nad njom povijaju.

11 Jer je to grdilo i bezakonje za sudije.

12 Jer bi to bio oganj koji bi proždirao do uništenja, i svu bi moju letinu iskorenio.

Priče 6:32

13 Ako nisam hteo doći na sud sa slugom svojim ili sa sluškinjom svojom, kad bi se tužili na mene;

14 Jer šta bih činio kad bi se Bog podigao, i kad bi potražio, šta bih Mu odgovorio?

15 Koji je mene stvorio u utrobi, nije li stvorio i njega? Nije li nas On isti sazdao u materici?

Jov 34:19, Priče 14:31, Mal. 2:10, Ef. 4:6

16 Ako sam odbio siromasima želju njihovu, i oči udovici zamutio,

17 I ako sam zalogaj svoj sam jeo, a nije ga jela i sirota,

18 Jer je od mladosti moje rasla sa mnom kao kod oca, i od utrobe matere svoje vodao sam je;

19 Ako sam gledao koga gde gine nemajući haljine, i siromaha gde se nema čime pokriti,

Jov 29:12

20 Ako me nisu blagosiljala bedra njegova što se runom ovaca mojih utoplio,

21 Ako sam izmahnuo rukom na sirotu, kad videh na vratima pomoć svoju,

22 Neka mi ispadne rame iz pleća, i ruka moja neka se otkine iz zgloba.

23 Jer sam se bojao pogibli od Boga, kog veličanstvu ne bih odoleo.

24 Ako sam polagao na zlato nadanje svoje, ili čistom zlatu govorio: Uzdanico moja!

25 Ako sam se veselio što mi je imanje veliko i što mnogo stiče ruka moja,

26 Ako sam gledao na sunce, kad sjaje, i na mesec kad ponosito hodi,

5 Moj. 4:19, Jer. 8:2

27 I srce se moje potajno prevarilo i ruku moju poljubila usta moja,

28 I to bi bilo bezakonje za sudije, jer bih se odrekao Boga ozgo;

Is.N. 24:23, Priče 30:9

29 Ako sam se radovao nesreći nenavidnika svog, i ako sam zaigrao kada ga je zlo zadesilo,

30 Jer ne dadoh jeziku svom da greši tražeći dušu njegovu s proklinjanjem;

Mt. 5:44

31 Ako ne govorahu domašnji moji: Ko bi nam dao meso njegovo? Ne možemo se ni najesti;

1 Moj. 31:1

32 Stranac nije noćivao napolju; vrata svoja otvarao sam putniku;

1 Moj. 19:2, Jev. 13:2

33 Ako sam, kao što čine ljudi, tajio prestupe svoje i krio svoje bezakonje u svojim nedrima,

2 Sam. 14:32

34 Ako sam i mogao plašiti veliko mnoštvo, ipak od najmanjeg u domu beše me strah; zato ćutah i ne odlažah od vrata.

2 Moj. 23:2

35 O da bih imao koga da me sasluša! Gle, želja je moja da mi Svemogući odgovori i suparnik moj da mi napiše knjigu.

Jov 16:21

36 Nosio bih je na ramenu svom, vezao bih je sebi kao venac,

37 Broj koraka svojih kazao bih Mu, kao knez pristupio bih k Njemu.

38 Ako je na me vikala moja zemlja, i brazde njene plakale,

39 Ako sam jeo rod njen bez novaca i dosađivao duši gospodara njenih,

40 Mesto pšenice neka mi rađa trnje, i mesto ječma kukolj. Svršiše se reči Jovove.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I