Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A sada smeju mi se mlađi od mene, kojima otaca ne bih hteo metnuti sa psima stada svog.

Ps. 35:15

2 A na šta bi mi i bila sila ruku njihovih? U njima beše propala starost.

3 Od siromaštva i gladi samoćavahu bežeći od suva, mračna, pusta i opustošena mesta;

4 Koji brahu lobodu po čestama, i smrekovo korenje beše im hrana.

5 Između ljudi behu izgonjeni i vikaše se za njima kao za lupežom.

6 Življahu po strašnim uvalama, po jamama u zemlji i u kamenu.

7 Po grmovima rikahu, pod trnjem se skupljahu.

8 Behu ljudi nikakvi i bez imena, manje vredni nego zemlja.

9 I njima sam sada pesma, i postah im priča.

Jov 17:6, Ps. 35:15, Ps. 69:11

10 Gade se na me, idu daleko od mene i ne ustežu se pljuvati mi u lice.

11 Jer je Bog odapeo moju tetivu i muke mi zadao te zbaciše uzdu preda mnom.

Jov 12:18

12 S desne strane ustajahu momci, potkidahu mi noge, i nasipaju put k meni da me upropaste.

Jov 19:12

13 Raskopaše moju stazu, umnožiše mi muke, ne treba niko da im pomaže.

Ps. 69:26

14 Kao širokim prolomom naviru, i navaljuju preko razvalina.

Ps. 18:4, Ps. 69:14, Isa. 8:7

15 Strahote navališe na me, i kao vetar teraju dušu moju, i kao oblak prođe sreća moja.

Jov 6:4

16 I sada se duša moja razliva u meni, stigoše me dani mučni.

1 Sam. 1:15, Ps. 22:14, Ps. 42:4, Isa. 53:12

17 Noću probada mi kosti u meni, i žile moje ne odmaraju se.

Jov 33:19, Ps. 6:2, Avak. 3:16

18 Od teške sile promenilo se odelo moje, i kao ogrlica u košulje moje steže me.

Jov 2:7

19 Bacio me je u blato, te sam kao prah i pepeo.

20 Vičem k Tebi, a Ti me ne slušaš; stojim pred Tobom, a Ti ne gledaš na me.

Ps. 22:2, Mt. 15:23

21 Pretvorio si mi se u ljuta neprijatelja; silom ruke svoje suprotiš mi se.

22 Podižeš me u vetar, posađuješ me na nj, i rastapaš u meni sve dobro.

23 Jer znam da ćeš me odvesti na smrt i u dom određeni svima živima.

24 Ali neće pružiti ruke svoje u grob; kad ih stane potirati, oni neće vikati.

25 Nisam li plakao radi onog koji beše u zlu? Nije li duša moja žalosna bivala radi ubogog?

Lk. 19:41, Jn. 11:35, Rim. 12:15

26 Kad se dobru nadah, dođe mi zlo; i kad se nadah svetlosti, dođe mrak.

Jov 19:8, Jer. 8:15

27 Utroba je moja uzavrela, i ne može da se umiri, zadesiše me dani mučni.

28 Hodim crn, ne od sunca, ustajem i vičem u zboru.

Plač 3:1

29 Brat postah zmajevima i drug sovama.

Ps. 102:6

30 Pocrnela je koža na meni i kosti moje posahnuše od žege.

Plač 1:13

31 Gusle se moje pretvoriše u zapevku, i svirala moja u plač.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I