Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Još nastavi Jov besedu svoju i reče:

2 O da bih bio kao pređašnjih meseca, kao onih dana kad me Bog čuvaše,

3 Kad svetljaše svećom svojom nad glavom mojom, i pri videlu Njegovom hođah po mraku,

Jov 18:6, Ps. 18:28

4 Kako bejah za mladosti svoje, kad tajna Božija beše u šatoru mom,

Ps. 25:14, Priče 3:32

5 Kad još beše Svemogući sa mnom, i deca moja oko mene,

6 Kad se trag moj oblivaše maslom, i stena mi točaše ulje potocima,

1 Moj. 49:11, 5 Moj. 32:13, 5 Moj. 33:24, Ps. 81:16

7 Kad izlažah na vrata kroz grad, i na ulici nameštah sebi stolicu:

8 Mladići videći me uklanjahu se, a starci ustajahu i stajahu,

9 Knezovi prestajahu govoriti i metahu ruku na usta svoja,

10 Upravitelji ustezahu glas svoj i jezik im prijanjaše za grlo.

Jov 29:22, Ps. 137:6

11 Jer koje me uho čujaše, nazivaše me blaženim; i koje me oko viđaše, svedočaše mi

5 Moj. 24:13

12 Da izbavljam siromaha koji viče, i sirotu i koji nema nikog da mu pomogne;

Ps. 72:12, Priče 21:13

13 Blagoslov onog koji propadaše dolažaše na me, i udovici srce raspevah;

Priče 11:26

14 U pravdu se oblačih i ona mi beše odelo, kao plašt i kao venac beše mi sud moj.

Ps. 132:9, Rim. 13:14, Ef. 6:14

15 Oko bejah slepom i noga hromom.

4 Moj. 10:31

16 Otac bejah ubogima, i razbirah za raspru za koju ne znah.

Priče 25:2, Priče 29:7

17 I razbijah kutnjake nepravedniku, i iz zuba mu istrzah grabež.

Priče 30:14

18 Zato govorah: U svom ću gnezdu umreti, i biće mi dana kao peska.

Ps. 30:6

19 Koren moj pružaše se kraj vode, rosa bivaše po svu noć na mojim granama.

Ps. 1:3, Jer. 17:8

20 Slava moja podmlađivaše se u mene, i luk moj u ruci mojoj ponavljaše se.

1 Moj. 49:24, Jov 19:9

21 Slušahu me i čekahu, i ćutahu na moj savet.

22 Posle mojih reči niko ne progovaraše, tako ih natapaše beseda moja.

23 Jer me čekahu kao dažd, i usta svoja otvarahu kao na pozni dažd.

24 Kad bih se nasmejao na njih, ne verovahu, i sjajnost lica mog ne razgonjahu.

25 Kad bih otišao k njima, sedah u začelje, i bejah kao car u vojsci, kad teši žalosne.

Jov 1:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I