Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Jov odgovori i reče:

2 Slušajte dobro reči moje, i to će mi biti od vas uteha.

Jov 13:17

3 Potrpite me da ja govorim, a kad izgovorim, podsmevajte mi se.

4 Eda li se ja čoveku tužim? I kako ne bi bio žalostan duh moj?

1 Sam. 1:16, Jov 7:11, Jov 7:13, Ps. 22:1

5 Pogledajte na me, i divite se, i metnite ruku na usta.

6 Ja kad pomislim, strah me je, i groza poduzima telo moje.

Ps. 55:5

7 Zašto bezbožnici žive? Stare? I bogate se?

Jov 12:6, Jer. 12:1

8 Seme njihovo stoji tvrdo pred njima zajedno s njima, i natražje njihovo pred njihovim očima.

9 Kuće su njihove na miru bez straha, i prut Božji nije nad njima.

Ps. 73:5

10 Bikovi njihovi skaču, i ne promašuju; krave njihove tele se, i ne jalove se.

2 Moj. 23:26

11 Ispuštaju kao stado decu svoju, i sinovi njihovi poskakuju.

12 Podvikuju uz bubanj i uz gusle, vesele se uza sviralu.

13 Provode u dobru dane svoje, i za čas silaze u grob.

14 A Bogu kažu: Idi od nas, jer nećemo da znamo za puteve tvoje.

Mk. 5:17

15 Šta je svemogući da mu služimo? I kakva nam je korist, da mu se molimo?

Jov 2:9

16 Gle, dobro njihovo nije u njihovoj ruci; namera bezbožnička daleko je od mene.

17 Koliko se puta gasi žižak bezbožnički i dolazi im pogibao, deli im muke u delu svom Bog?

18 Bivaju kao pleva na vetru, kao prah koji raznosi vihor?

19 Čuva li Bog sinovima njegovim pogibao njihovu, plaća im da osete?

20 Vide li svojim očima pogibao svoju, i piju li gnev Svemogućeg?

21 Jer šta je njima stalo do kuće njihove nakon njih, kad se broj meseca njihovih prekrati?

22 Eda li će Boga ko učiti mudrosti, koji sudi visokima?

23 Jedan umire u potpunoj sili svojoj, u miru i u sreći.

24 Muzilice su mu pune mleka, i kosti su mu vlažne od moždina.

25 A drugi umire ojađene duše, koji nije uživao dobra.

26 Obojica leže u prahu, i crvi ih pokrivaju.

Prop. 9:2, Isa. 14:11

27 Eto, znam vaše misli i sudove, kojima mi činite krivo.

28 Jer govorite: Gde je kuća silnog, i gde je šator u kome nastavaju bezbožnici?

Jov 18:21

29 Niste li nikad pitali putnika? I šta vam kazaše nećete da znate,

30 Da se na dan pogibli ostavlja zadac, kad se pusti gnev.

Priče 16:4, Priče 16:5, Naum 1:2

31 Ko će ga ukoriti u oči za život njegov? I ko će mu vratiti šta je učinio?

32 Ali se iznosi u groblje i ostaje u gomili.

33 Slatke su mu grude od doline, i vuče za sobom sve ljude, a onima koji ga pretekoše nema broja.

Jov 3:17

34 Kako me, dakle, naprazno tešite kad u odgovorima vašim ostaje prevara?

Jov 16:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I