Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Jov odgovori i reče:

2 Dokle ćete mučiti dušu moju i satirati me rečima?

1 Sam. 1:6, Ps. 6:2

3 Već ste me deset puta naružili; nije vas stid što tako navaljujete na me?

Jov 20:3

4 Ali ako sam doista pogrešio, pogreška će moja ostati kod mene.

Ps. 19:12, Jezek. 18:4

5 Ako li se još hoćete da dižete na me i da me korite mojom sramotom,

Ps. 38:16, Mih. 7:8

6 Onda znajte da me je Bog oborio i mrežu svoju razapeo oko mene.

Plač 1:13

7 Eto, vičem na nepravdu, ali se ne slušam; vapim, ali nema suda.

8 Zagradio je put moj da ne mogu proći; na staze moje metnuo je mrak.

Plač 3:5, Plač 3:7

9 Svukao je s mene slavu moju i skinuo venac s glave moje.

10 Porušio me je od svuda, da me nema; i kao drvo iščupao je nadanje moje.

Jov 12:14

11 Raspalio se na me gnev Njegov, i uzeo me je među neprijatelje svoje.

5 Moj. 32:22, Jov 13:24

12 Vojske Njegove dođoše sve zajedno i nasuše k sebi put k meni, stadoše u logor okolo šatora mog.

Ps. 34:19

13 Braću moju udaljio je od mene, i znanci moji tuđe se od mene.

Jov 42:11, Ps. 31:11, Mt. 26:56, 2 Tim. 4:16

14 Bližnji moji ostaviše me, i znanci moji zaboraviše me.

15 Domašnji moji i moje sluškinje gledaju me kao tuđina; stranac sam u očima njihovim.

16 Zovem slugu svog, a on se ne odziva, a molim ga ustima svojim.

17 Dah je moj mrzak ženi mojoj, a preklinjem je sinovima utrobe svoje.

18 Ni deca ne haju za me; kad ustanem, ruže me.

19 Mrzak sam svima nevernim svojim, i koje ljubljah postaše mi protivnici.

20 Za kožu moju kao za meso moje prionuše kosti moje; jedva osta koža oko zuba mojih.

Jov 16:8, Ps. 102:5, Plač 4:8

21 Smilujte se na me, smilujte se na me, prijatelji moji, jer se ruka Božija dotakla mene.

22 Zašto me gonite kao Bog, i mesa mog ne možete da se nasitite?

23 O kad bi se napisale reči moje! Kad bi se stavile u knjigu!

24 Pisaljkom gvozdenom i olovom na kamenu za večni spomen kad bi se urezale!

25 Ali znam da je živ moj Iskupitelj, i na posledak da će stati nad prahom.

Jov 16:19

26 I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u telu svom videti Boga.

Jov 7:5

27 Ja isti videću Ga, i oči moje gledaće Ga, a ne druge. A bubrega mojih nestaje u meni.

28 Nego bi trebalo da kažete: Zašto ga gonimo? Kad je koren besede u meni.

29 Bojte se mača; jer je mač osveta za bezakonje; i znajte da ima sud.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I