Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dodijao je duši mojoj život moj; pustiću od sebe tužnjavu svoju, govoriću u jadu duše svoje.

2 Reći ću Bogu: Nemoj me osuditi; kaži mi zašto se preš sa mnom.

3 Je li Ti milo da činiš silu, da odbacuješ delo ruku svojih i savet bezbožnički obasjavaš?

4 Jesu li u Tebe oči telesne? Vidiš li kao što vidi čovek?

1 Sam. 16:7, Lk. 16:15, Otk. 1:14

5 Jesu li dani tvoji kao dani čovečiji, i godine tvoje kao vek ljudski,

6 Te istražuješ moje bezakonje i za greh moj razbiraš?

7 Ti znaš da nisam kriv, i nema nikoga ko bi izbavio iz Tvoje ruke.

Jov 13:18, Jov 33:9

8 Tvoje su me ruke stvorile i načinile, i Ti me odsvuda potireš.

Ps. 119:73, Isa. 43:7

9 Opomeni se da si me kao od kala načinio, i opet ćeš me u prah obratiti.

1 Moj. 2:7, Isa. 45:9

10 Nisi li me kao mleko slio i kao sir usirio me?

Ps. 139:14

11 Navukao si na me kožu i meso, i kostima i žilama spleo si me.

12 Životom i milošću darivao si me; i staranje Tvoje čuvalo je duh moj.

13 I sakrio si to u srcu svom; ali znam da je u Tebe.

14 Ako sam zgrešio, opazio si me, i nisi me oprostio bezakonja mog.

Naum 1:3

15 Ako sam skrivio, teško meni! Ako li sam prav, ne mogu podignuti glave, pun sramote i videći muku svoju.

2 Moj. 3:7, Jov 9:12, Ps. 9:17, Ps. 25:18, Isa. 3:11, Plač 1:20, Mal. 3:18

16 I ako se podigne, goniš me kao lav, i opet činiš čudesa na meni.

Isa. 38:13, Plač 3:10

17 Ponavljaš svedočanstva svoja protiv mene, i umnožavaš gnev svoj na me; vojske jedne za drugom izlaze na me.

Ps. 55:19

18 Zašto si me izvadio iz utrobe? O da umreh! Da me ni oko ne vide!

Jov 3:11, Jov 23:17

19 Bio bih kao da nikada nisam bio; iz utrobe u grob bio bih odnesen.

20 Nije li malo dana mojih? Prestani dakle i okani me se da se malo oporavim,

Jov 7:16, Jov 7:19, Ps. 39:13

21 Pre nego otidem odakle se neću vratiti, u zemlju tamnu i u sen smrtni,

Jov 3:5, Ps. 23:4, Ps. 88:12

22 U zemlju tamnu kao mrak i u sen smrtni, gde nema promene i gde je videlo kao tama.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I