Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A koji zapečatiše behu ovi: Nemija Tirsata, sin Ahalijin, i Sedekija,

Nem. 1:1, Nem. 8:9

2 Seraj, Azarija, Jeremija,

3 Pashor, Amarija, Malhija,

4 Hatus, Sevanija, Maluh,

5 Harim, Merimot, Ovadija,

6 Danilo, Gineton, Varuh,

7 Mesulam, Vija, Mijamin,

8 Mazija, Vilgaj, Semaja; to behu sveštenici;

9 A Leviti: Isus sin Azanijin Vinuj između sinova Inadadovih, Kadmilo,

Nem. 12:8

10 I braća njihova: Sevanija, Odija, Kelita, Felaja, Anana,

11 Miha, Reov, Asavija,

12 Zahur, Serevija, Sevnija,

13 Odija, Vanije, Veninuj;

14 Glavari narodni: Faros, Fat-Moav, Elam, Zatuj, Vanije,

15 Vunije, Azgad, Vivaj,

16 Adonija, Vigvaj, Adin,

17 Atir, Jezekija, Azur,

18 Odija, Asum, Visaj,

19 Arif, Anatot, Navaj,

20 Magfija, Mesulam, Ezir,

21 Mesizaveilo, Sadok, Jadva,

22 Felatija, Anan, Anaja,

23 Osija, Ananija, Asuv,

24 Lois, Fileja, Sovik,

25 Reum, Asavana, Maija,

26 Ahija, Anana, Ganan,

27 Maluh, Harim, Vana.

28 I ostali narod, sveštenici, Leviti, vratari, pevači, netineji i svi koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božjem, žene njihove, sinovi njihovi i kćeri njihove, svi koji znahu i razumevahu,

Jezd. 2:36, Jezd. 9:1, Nem. 13:3

29 Pristaše s braćom svojom, glavarima svojim, i dođoše te se zakleše i kletvom zavezaše da hodimo po zakonu Božijem, koji je dat preko Mojsija, sluge Božijeg, i da držimo i izvršujemo sve zapovesti Gospoda Boga svog i zakone Njegove i uredbe Njegove.

5 Moj. 29:12, 2 Car. 23:3, Nem. 5:12, Isa. 14:1, Jer. 34:15, Rim. 12:9

30 I da ne dajemo kćeri svojih narodima zemaljskim, niti kćeri njihovih da uzimamo za sinove svoje.

1 Moj. 6:2, 2 Moj. 34:16, 5 Moj. 7:3, Nem. 13:30

31 I od naroda zemaljskih koji donesu trg ili kakvu god hranu u subotu na prodaju, da ne uzimamo u subotu ni u drugi sveti dan, i da ostavljamo sedme godine da počiva zemlja i opraštamo svaki dug.

2 Moj. 20:10, 2 Moj. 23:10, 3 Moj. 23:3, 3 Moj. 25:4, 5 Moj. 15:1, Nem. 5:12, Nem. 13:15, Jer. 17:21

32 I postavismo sebi uredbu da dajemo svake godine trećinu sikla na službu u dom Boga svog:

1 Moj. 28:22

33 Na hlebove postavljene, na dar svagdašnji i žrtvu paljenicu svagdašnju za subote, za mladine i za praznike, i na svetinju i na žrtve za greh da se očišća Izrailj, i na svako delo u domu Boga našeg.

3 Moj. 24:5, 2 Dn. 2:4

34 I bacasmo žreb za sveštenike i Levite i narod radi nošenja drva da se donosi u dom Boga našeg po domovima otaca naših na vreme od godine do godine, da gori na oltaru Gospoda Boga našeg, kako piše u zakonu;

3 Moj. 6:12, Nem. 13:31

35 I da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakog roda od svakog drveta od godine do godine u dom Gospodnji;

2 Moj. 23:19, 3 Moj. 19:23, 4 Moj. 18:12, 5 Moj. 26:2

36 I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih da donosimo u dom Boga svog sveštenicima koji služe u domu Boga našeg;

2 Moj. 13:2, 2 Moj. 13:12, 3 Moj. 27:26

37 I prvine testa svog i prinose svoje i rod od svih drveta, vino i ulje da donosimo sveštenicima u kleti doma Boga svog, i Levitima desetak od zemlje svoje, i Leviti da uzimaju desetak po svim mestima gde uradimo;

3 Moj. 23:17, 3 Moj. 27:30, 3 Moj. 27:32, 4 Moj. 5:19, 5 Moj. 18:4, 2 Dn. 31:6

38 I da bude sveštenik, sin Aronov s Levitima kad Leviti uzimaju desetak, i da Leviti donose desetak od desetka u dom Boga našeg, u kleti, u spreme njegove.

4 Moj. 18:26, 1 Dn. 9:26, 2 Dn. 31:11

39 Jer u te kleti dužni su sinovi Izrailjevi i Leviti donositi prinos od žita, od vina i ulja, gde su sveti sudovi, i sveštenici koji služe, i vratari i pevači, da ne ostavljamo dom Boga svog.

4 Moj. 13:13, 4 Moj. 18:30, 5 Moj. 12:6, Nem. 13:10, Nem. 13:11, Ps. 122:9, Mt. 18:20

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I