Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad se sazida zid i namestih vrata, i postavljeni biše vratari i pevači i Leviti,

Nem. 3:1, Nem. 3:30, Nem. 6:1

2 Zapovedih Ananiju, bratu svom i Nananiji zapovedniku grada jerusalimskog, jer beše veran čovek i bojaše se Boga više nego mnogi,

1 Moj. 42:18, 2 Moj. 18:21, 4 Moj. 12:7, Nem. 2:8, Nem. 5:15, Nem. 13:13, Jov 31:23, Ps. 101:6, Priče 16:6, Mt. 24:45, 1 Kor. 4:2

3 I rekoh im: Da se ne otvaraju vrata jerusalimska dokle sunce ne ogreje, i kad oni što stoje onde zatvore vrata, ogledajte, i da se postave stražari između stanovnika jerusalimskih, svaki na svoju stražu i svaki prema svojoj kući.

4 A grad beše širok i velik, ali naroda beše malo u njemu i kuće ne behu pograđene.

Nem. 11:1

5 I Bog moj dade mi u srce, te sabrah glavare i starešine i narod da se izbroje po plemenima. I nađoh knjigu, u kojoj beše prepis onih koji se vratiše prvi put; i nađoh u njoj zapisano:

Priče 2:6, Rim. 11:36, 1 Kor. 4:7, 2 Kor. 8:16, Jak. 1:17

6 Ovo su ljudi iz ovog kraja što se vratiše iz ropstva između onih koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor, car vavilonski, pa se vratiše u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad,

7 Koji dođoše sa Zorovaveljem, Isusom, Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom, Vanom; na broj beše ljudi naroda Izrailjevog:

8 Sinova Farosovih dve hiljade i sto i sedamdeset i dva;

9 Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;

10 Sinova Arahovih šest stotina i pedeset i dva;

11 Sinova Fat-Moavovih, od sinova Isusovih i Joavovih dve hiljade i osam stotina i osamnaest;

12 Sinova Elamovih hiljada i dvesta i pedeset i četiri;

13 Sinova Zatujevih osam stotina i četrdeset i pet;

14 Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;

15 Sinova Vinujevih šest stotina i četrdeset i osam;

16 Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i osam;

17 Sinova Azgadovih dve hiljade i tri stotine i dvadeset i dva;

18 Sinova Adonikamovih šest stotina i šezdeset i sedam;

19 Sinova Vigvajevih dve hiljade i šezdeset i sedam;

20 Sinova Adinovih šest stotina i pedeset i pet;

21 Sinova Atirovih od Jezekije devedeset i osam;

22 Sinova Asumovih trista i dvadeset i osam;

23 Sinova Visajevih trista i dvadeset i četiri;

24 Sinova Arifovih sto i dvanaest;

25 Sinova gavaonskih devedeset i pet;

26 Ljudi iz Vitlejema i Netofata sto i osamdeset i osam;

1 Moj. 35:6, Ruta 2:4, 1 Sam. 17:12, 2 Dn. 11:6, Jezd. 2:21, Mih. 5:2, Mt. 2:1

27 Ljudi iz Anatota sto i dvadeset i osam;

Is.N. 21:18, 1 Dn. 6:54, 1 Dn. 6:60, Jezd. 2:23, Jer. 1:1

28 Ljudi iz Vet-Asmaveta četrdeset i dva;

29 Ljudi iz Kirijat-Jarima, Hefire i Virota sedam stotina i četrdeset i tri;

30 Ljudi iz Rame i Gavaje šest stotina i dvadeset i jedan;

31 Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;

1 Sam. 13:2, Jezd. 2:27, Isa. 10:28

32 Ljudi iz Vetilja i Gaje sto i dvadeset i tri;

33 Ljudi iz drugog Nevona pedeset i dva;

34 Sinova Elama drugog, hiljada i dvesta i pedeset;

35 Sinova Harimovih trista i dvadeset;

36 Sinova jerihonskih trista i četrdeset i pet;

37 Sinova lodskih, adidskih i ononskih sedam stotina i dvadeset i jedan;

38 Sinova senajskih tri hiljade i devet stotina i trideset;

39 Sveštenika: sinova Jedajinih od doma Isusovog devet stotina i sedamdeset i tri;

1 Dn. 24:7, Jezd. 2:26

40 Sinova Imirovih hiljada i pedeset i dva;

1 Dn. 24:14, Jezd. 2:37

41 Sinova Pashorovih hiljada i dvesta i četrdeset i sedam;

1 Dn. 9:12, 1 Dn. 24:9

42 Sinova Harimovih hiljada i sedamnaest;

1 Dn. 24:8, Jezd. 2:39, Jezd. 10:31

43 Levita, sinova Isusovih i Kadmilovih između sinova Odavijinih sedamdeset i četiri;

44 Pevača: sinova Asafovih sto i četrdeset i osam;

45 Vratara: sinova Salumovih, sinova Atirovih, sinova Talmanovih, sinova Akuvovih, sinova Atitinih, sinova Sovajevih sto i trideset i osam;

46 Netineja: sinova Sišinih, sinova Asufinih, sinova Tavotovih,

47 Sinova Kirosovih, sinova Sijajinih, sinova Fadanovih,

48 Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Salmajevih,

49 Sinova Ananovih, sinova Gidilovih, sinova Garovih,

50 Sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih,

51 Sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasejinih,

52 Sinova Visajevih, sinova Meunimovih, sinova Nafusesimovih,

53 Sinova Vakvukovih, sinova Akufinih, sinova Arurovih,

54 Sinova Vaslitovih, sinova Meidinih, sinova Arsinih,

55 Sinova Varkosovih, sinova Sisarinih, sinova Taminih,

56 Sinova Nesijinih, sinova Atifinih;

57 Sinova sluga Solomunovih: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,

1 Moj. 9:25, 1 Car. 5:13, 2 Dn. 2:17

58 Sinova Jalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidilovih,

59 Sinova Sefatijinih, sinova Atilovih, sinova Fohereta od Sevojima, sinova Amonovih,

60 Svega Netineja i sinova sluga Solomunovih, trista i devedeset i dva.

61 I ovi dođoše iz Tel-Meleha i Tel-Arise, Heruv, Adon i Imir, ali ne mogaše pokazati otački dom svoj i seme svoje, eda li su od Izrailja,

4 Moj. 1:18, Jezd. 2:69

62 I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i četrdeset i dva,

63 I od sveštenika: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovim imenom.

2 Sam. 17:27, 2 Sam. 19:31, 1 Car. 2:7, Jezd. 2:61

64 Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađe, zato biše odlučeni od sveštenstva.

65 I zapreti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.

2 Moj. 28:30, 3 Moj. 8:8, 4 Moj. 7:89, 4 Moj. 27:18, 5 Moj. 33:8, Sud. 1:1

66 Svega zbora skupa beše četrdeset i dve hiljade i tri stotine i šezdeset,

67 Osim sluga njihovih i sluškinja njihovih, kojih beše sedam hiljada i tri stotine i trideset i sedam; i među njima beše pevača i pevačica dvesta i četrdeset i pet;

68 Imahu sedam stotina i trideset i šest konja, dve stotine i četrdeset i pet masaka,

69 Četri stotine i trideset i pet kamila, šest hiljada i sedam stotina i dvadeset magaraca.

70 Tada neki između glavara doma otačkih priložiše na posao. Tirsata dade u riznicu hiljadu drama zlata, pedeset čaša, šest stotina i trideset haljina svešteničkih.

Nem. 8:9, Nem. 10:1

71 A glavari domova otačkih dadoše u riznicu za posao dvadeset hiljada drama zlata, i srebra dve hiljade i dvesta mina.

Jezd. 2:69

72 A što dade ostali narod beše dvadeset hiljada drama zlata, i dve hiljade mina srebra, i šezdeset i sedam haljina svešteničkih.

Jov 34:19, Rim. 2:11, Gal. 3:28

73 I tako sa naseliše sveštenici i leviti vratari i pevači i ljudi iz naroda i Netineji i sav Izrailj u svojim gradovima; i kad dođe sedmi mesec, sinovi Izrailjevi behu u svojim gradovima.

2 Moj. 23:14, 3 Moj. 23:24, 3 Moj. 23:42, Jezd. 3:1, Nem. 11:20, Nem. 11:36

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I