Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad se moljaše Jezdra i ispovedaše grehe plačući i ležeći pred domom Božjim, skupi se k njemu iz Izrailja veliko mnoštvo ljudi i žena i dece; i narod plakaše veoma.

2 Dn. 20:9, Dan. 9:20

2 Tada progovori Sehanija, sin Jehilov od sinova Elamovih i reče Jezdri: Mi smo sagrešili Bogu svom što uzesmo žene tuđinke iz naroda zemaljskih; ali još ima nadanja Izrailju za to.

2 Moj. 34:13, Nem. 13:27, 1 Kor. 7:12

3 Da učinimo zavet Bogu svom, da otpustimo sve žene i porod njihov po volji Gospodnjoj i onih koji se boje zapovesti Boga našeg, i po zakonu neka bude.

5 Moj. 7:2, Jezd. 9:4, Ps. 119:53, Ps. 119:120, Isa. 66:2, 1 Kor. 7:12

4 Ustani, jer je ovo tvoj posao; a mi ćemo biti uza te, budi slobodan i radi.

1 Dn. 28:10, Isa. 35:3

5 Tada usta Jezdra, i zakle glavare svešteničke i Levite i svega Izrailja da učine tako. I zakleše se.

Nem. 5:12

6 Potom usta Jezdra ispred doma Božijeg, i otide u klet Joanana sina Elijasivovog; i ušavši ne jede hleba niti vode pi, jer tužaše radi prestupa onih koji biše u ropstvu.

5 Moj. 9:18

7 Potom oglasiše po Judeji i Jerusalimu svim koji se vratiše iz ropstva, da se skupe u Jerusalim,

8 A ko ne bi došao za tri dana po dogovoru knezovskom i starešinskom, da se sve imanje njegovo razaspe, a sam da se odluči od zbora onih koji se vratiše iz ropstva.

9 Tako se skupiše svi ljudi od Jude i Venijamina u Jerusalim za tri dana, meseca devetog. I seđaše sav narod na ulici pred domom Božjim drhćući radi te stvari i od dažda.

1 Sam. 12:18

10 Tada ustavši Jezdra sveštenik reče im: Vi sagrešiste što se oženiste tuđinkama, te umnožiste krivicu Izrailjevu.

11 Zato sada ispovedite se Gospodu Bogu otaca svojih, i učinite volju Njegovu, i odvojte se od naroda zemaljskih i žena tuđinaka.

Priče 28:13, Isa. 1:16, Jer. 3:13, Rim. 12:2

12 I sav zbor odgovori i reče glasno: Kako nam kaza učinićemo.

13 Ali naroda ima mnogo i ide dažd, ne može se stajati napolju, a taj posao nije za jedan dan ni za dva, jer nas ima mnogo koji sagrešismo u tom.

14 Da se odrede knezovi naši iz svega zbora, pa koji su god u gradovima našim oženjeni tuđinkama neka dolaze u određeno vreme i s njima starešine svakog grada i sudije dokle ne odvratimo žestoki gnev Boga svog za tu stvar.

4 Moj. 25:4, 2 Car. 23:26, 2 Dn. 28:11, 2 Dn. 29:10, 2 Dn. 30:8, Ps. 78:38, Isa. 12:1

15 I određen bi na to Jonatan, sin Asailov i Jazija sin Tekujev; a Mesulam i Savetaj Leviti pomagaše im.

16 I učiniše tako koji se vratiše iz ropstva. I odvojiše se Jezdra sveštenik i glavari domova otačkih po domovima otaca svojih, svi poimence, i sedoše prvog dana desetog meseca da izviđaju stvar.

17 I do prvog dana prvog meseca svršiše sa svima onima koji se behu oženili tuđinkama.

18 A nađoše se između sinova svešteničkih oženjeni tuđinkama između sinova Isusa, sina Josedekovog i braće njegove: Masija i Elijezer i Jariv i Gedalija;

Jezd. 5:2, Agej 1:1, Agej 1:12, Zah. 3:1, Zah. 6:11

19 I dadoše ruke da će pustiti žene svoje; i koji behu zgrešili prinesoše po jednog ovna za krivicu svoju;

3 Moj. 5:15, 3 Moj. 6:4, 2 Car. 10:15, 1 Dn. 29:24, 2 Dn. 30:8, Priče 6:1, Priče 22:26, Gal. 2:9

20 I od sinova Imirovih Ananije i Zevadija;

21 I od sinova Harimovih Masija i Ilija i Semaja i Jehilo i Ozija,

22 I od sinova Pashorovih Elionaj, Masija, Ismailo, Natanailo, Jozavad i Elasa,

23 I od Levita Jozavad i Simej i Kelaja, to je Kelita, i Petaja i Juda i Elijezer;

24 I od pevača Elijasiv; i od vratara Salum i Telem i Urija;

25 A od Izrailja, od sinova Farosovih Ramija i Jezija i Malhije i Mijamin i Eleazar i Malhija i Venaja;

Jezd. 2:3, Jezd. 8:3, Nem. 7:8

26 I od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija i Jehilo i Avdija i Jeremot i Ilija;

27 I od sinova Zatovih Elioinaj, Elijasiv, Matanija i Jerimot i Zavad i Aziza;

Jezd. 2:8, Nem. 7:13

28 I od sinova Vivajevih Joanan, Ananija, Zavaj, Atlaj,

29 I od sinova Vanijevih Mesulam, Maluh i Adaja, Jasuv i Seal i Ramot;

30 I od sinova Fat-Moavovih Avna i Helal, Venaja, Masija, Matanija, Veseleilo i Vinuj i Manasija;

31 I od sinova Harimovih Elijezer, Jesija, Malhija, Semaja, Simeon,

Nem. 3:11

32 Venijamin, Maluh, Semarija;

33 Od sinova Asumovih Matenaj, Matata, Zavad, Elifelet, Jeremaj, Manasija, Simej;

34 Od sinova Vanijevih Madaja, Amram i Uilo.

35 Venaja, Vedeja, Heluj,

36 Vanija, Merimot, Elijasiv,

37 Matnija, Matenaj i Jasav,

38 I Vanije, Vinuj, Simej,

39 I Selemija i Natan i Adaja,

40 Mahnadevaj, Sasaj, Saraj,

41 Azareilo i Selemija, Semarija,

42 Salum, Amarija, Josif;

43 Od sinova Nevovih: Jesilo, Matanija, Zavad, Zevina, Jadav, Joilo i Venaja.

4 Moj. 32:38, Jezd. 2:29

44 Svi se ovi behu oženili tuđinkama i neke između njih behu i decu izrodile.

1 Moj. 6:2, 2 Moj. 23:2, 5 Moj. 7:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I