Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ovo su glavari domova otačkih i pleme onih što pođoše sa mnom iz Vavilona za vlade cara Artakserksa:

2 Od sinova Finesovih Girsom; od sinova Itamarovih Danilo; od sinova Davidovih Hatus;

1 Dn. 3:22

3 Od sinova Sehanije, koji beše od sinova Farosovih, Zaharija i s njim na broj muškinja sto i pedeset;

Jezd. 2:3

4 Od sinova Fat-Moavovih Elioinaj sin Zerajin i s njim muškinja dvesta;

5 Od sinova Sehanijinih sin Jasilov i s njim muškinja tri stotine;

6 I od sinova Adinovih Eved sin Jonatanov i s njim muškinja pedeset;

Jezd. 2:15, Nem. 7:20

7 I od sinova Elamovih Isaija sin Atalijin i s njim muškinja sedamdeset;

8 I od sinova Sevatijinih Zevadija sin Mihailov i s njim muškinja osamdeset;

9 Od sinova Joavovih Ovadija sin Jehilov i s njim muškinja dvesta i osamdeset;

10 I od sinova Selomitovih sin Josifijin i s njim muškinja sto i šezdeset;

11 I od sinova Vivajevih Zaharija sin Vivajev i s njim muškinja dvadeset i osam;

12 I od sinova Azgadovih Joanan sin Akatanov i s njim muškinja sto i deset;

13 I od sinova Adonikamovih poslednjih po imenu Elifelet, Jeilo i Semaja i s njima muškinja šezdeset;

14 I od sinova Vigvajevih Gutaj i Zavud i s njima muškinja sedamdeset.

15 I sabra ih kod reke koja teče u Avu, i onde stajasmo u logoru tri dana; posle pregledah narod i sveštenike ali ne nađoh onde ni jednog od sinova Levijevih.

4 Moj. 8:1, Jezd. 7:7, Jezd. 8:21, Ps. 137:1, Priče 27:23, Dela 16:13, Dela 20:28, Jev. 13:17

16 Zato poslah Elijezera, Arila, Semaju i Elnatana i Jariva i Elnatana i Natana i Zahariju i Mesulama i glavare, i Jojariva i Elanatana učitelje,

17 I opravi ih k Idu poglavaru u mestu Kasifiji, i nauči ih šta će govoriti Idu i braći njegovoj Netinejima u mestu Kasifiji da bi nam doveli sluge za dom Boga našeg.

18 I dovedoše nam, jer dobra ruka Božija beše nad nama, čoveka razumnog između sinova Malija sina Levija sina Izrailjevog, Sereviju sa sinovima njegovim i braćom njegovom, njih osamnaest;

3 Moj. 10:10, 2 Dn. 30:22, Jezd. 7:28, Nem. 8:7, Priče 3:6, Rim. 8:28

19 I Asaviju i s njim Isaiju od sinova Merarijevih, s braćom njegovom i njihovim sinovima, njih dvadeset,

20 I od Netineja, koje odredi David i knezovi da služe Levitima, dvesta i dvadeset Netineja, koji svi biše imenovani poimence.

Jezd. 2:43

21 Tada oglasih onde na reci Avi post, da bismo se ponizili pred Bogom svojim i izmolili u Njega srećan put sebi i deci svojoj i svemu blagu svom.

3 Moj. 16:29, 2 Dn. 20:3, Ps. 5:8, Isa. 58:3, Isa. 58:5

22 Jer me beše stid iskati od cara vojske i konjika da nas brane od neprijatelja putem, jer bejasmo rekli caru govoreći: Ruka je Boga našeg na dobro nad svima koji Ga traže, i jačina je Njegova i gnev na sve koji Ga ostavljaju.

1 Dn. 28:9, 2 Dn. 15:2, Jezd. 7:6, Jezd. 7:9, Jezd. 7:28, Ps. 33:18, Ps. 34:16, Isa. 3:10, Rim. 8:28, 1 Kor. 9:15, 1 Pet. 3:12

23 Tako postismo i molismo Boga svog za to, i umolismo Ga.

5 Moj. 4:29, 1 Dn. 5:20, 2 Dn. 33:13, Isa. 19:22, Jer. 29:12

24 Tada odvojih između glavara svešteničkih dvanaest, Sereviju, Asaviju i s njima desetoricu braće njihove.

25 I izmerih im srebro i zlato i sudove, priloge domu Boga našeg što priloži car i savetnici njegovi i knezovi njegovi i sav narod Izrailjev koji se nađe;

Jezd. 7:15

26 Izmerih im u ruke šest stotina i pedeset talanata srebra, i sudova srebrnih sto talanata i sto talanata zlata,

27 I dvadeset čaša zlatnih od hiljadu drama, i dva suda od bronze dobre i skupocene kao zlato.

28 I rekoh im: Vi ste sveti Gospodu i ovi su sudovi sveti, i ovo srebro i zlato dragovoljan je prilog Gospodu Bogu otaca vaših.

3 Moj. 22:2, 4 Moj. 4:4, 4 Moj. 4:15, 4 Moj. 4:19, 5 Moj. 32:8, 1 Dn. 23:28, 2 Dn. 24:14, Isa. 52:11

29 Pazite i čuvajte dokle ne izmerite pred glavarima svešteničkim i Levitima i glavarima otačkih domova Izrailjevih u Jerusalimu u kletima doma Gospodnjeg.

1 Dn. 26:20, Lk. 12:37

30 I tako primiše sveštenici i Leviti izmereno srebro i zlato i sudove da odnesu u Jerusalim, u dom Boga našeg.

31 I pođosmo od reke Ave dvanaestog dana prvog meseca da idemo u Jerusalim, i ruka Boga našeg beše nad nama i izbavi nas iz ruku neprijateljskih i zasedačkih na putu.

Jezd. 7:6, Jezd. 7:9, Jezd. 7:28, Jezd. 8:21, Jov 5:19, Isa. 41:10

32 I dođosmo u Jerusalim i stajasmo onde tri dana.

Nem. 2:11

33 A četvrti dan izmeri se srebro i zlato i sudovi u domu Boga našeg u ruke Merimotu, sinu Urijinom svešteniku, s kojim beše Eleazar sin Finesov, i s njima Jozavad sin Isusov i Noadija sin Venujev, Leviti.

34 Sve na broj i na meru, i mera bi zapisana od svega u isto vreme.

35 I koji biše u ropstvu pa se vratiše iz ropstva prinesoše na žrtvu paljenicu Bogu Izrailjevom dvanaest junaca za svega Izrailja, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam jaganjaca, dvanaest jaraca za greh, sve to na žrtvu paljenicu Gospodu.

Jezd. 6:17

36 I predaše zapovesti careve namesnicima carevim i knezovima s ove strane reke i oni potpomogoše narod i dom Božji.

Jezd. 7:21, Isa. 14:1, Isa. 56:6, Zah. 8:1, Zah. 8:21

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I