Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A posle ovih stvari za carovanja Artakserksa, cara persijskog, Jezdra, sin Seraje sina Azarije, sina Helkije,

2 Car. 25:18, 1 Dn. 6:14

2 Sina Saluma, sina Sadoka, sina Ahitova,

3 Sina Amarije, sina Azarije, sina Merajota,

4 Sina Zeraje, sina Ozije, sina Vukija,

5 Sina Avuzije, sina Finesa, sina Eleazara, sina Arona poglavara svešteničkog,

6 Taj Jezdra vrati se iz vavilonske, a beše književnik vešt zakonu Mojsijevom, koji dade Gospod Bog Izrailjev, i car mu dade sve što zaiska, jer ruka Gospoda Boga njegovog beše nad njim,

1 Moj. 32:28, Jezd. 6:22, Jezd. 8:22, Nem. 1:10

7 I vratiše se u Jerusalim neki sinovi Izrailjevi i sveštenici i Leviti i pevači i vratari i Netineji sedme godine cara Artakserksa.

Jezd. 2:43, Jezd. 8:1

8 A dođe u Jerusalim petog meseca sedme godine tog cara.

9 Jer prvog dana prvog meseca pođe iz vavilonske, a prvog dana petog meseca dođe u Jerusalim, jer dobra ruka Boga njegovog beše nad njim.

Jezd. 8:22, Nem. 2:8

10 Jer Jezdra beše upravio srce svoje da istražuje zakon Gospodnji i da ga izvršuje i da uči Izrailja uredbama i zakonima.

5 Moj. 33:10, 1 Sam. 7:3, 2 Dn. 12:14, Nem. 8:1, Ps. 10:18, Ps. 119:45, Mal. 2:7, 2 Tim. 4:2

11 A ovo je prepis od knjige koju dade car Artakserkso Jezdri svešteniku književniku veštom stvarima što je zapovedio Gospod i uredbama Njegovim u Izrailju:

12 Artakserkso car nad carevima Jezdri svešteniku, književniku veštom u zakonu Boga nebeskog, svako dobro; tada i tada.

Jezd. 4:10, Jezek. 26:7, Dan. 2:37

13 Ja zapovedam: Ko god u mom carstvu od naroda Izrailjevog i od sveštenika njegovih i Levita hoće od svoje volje da ide s tobom u Jerusalim, nek ide.

14 Jer se šalješ od cara i od sedam savetnika njegovih da nadgledaš Judeju i Jerusalim po zakonu Boga svog koji ti je u rukama,

Jest. 1:14, Zah. 6:10

15 I da odneseš srebro i zlato što car i savetnici njegovi dragovoljno prinose Bogu Izrailjevom, kome je stan u Jerusalimu,

2 Dn. 6:2, Ps. 135:21

16 I sve srebro i zlato što nakupiš u svojoj zemlji vavilonskoj s dragovoljnim prilozima koje narod i sveštenici dragovoljno prilože na dom Boga svog u Jerusalimu.

1 Dn. 29:6, Jezd. 8:26

17 Pa odmah za te novce kupi junce i ovnove i jaganjce s darovima njihovim i nalivima njihovim, i prinesi ih na oltaru doma Boga našeg u Jerusalimu.

4 Moj. 15:4, 5 Moj. 12:5

18 I šta se tebi i braći tvojoj svidi učiniti s ostalim srebrom i zlatom, učinite po volji Boga svog.

19 I sudovi koji su ti dati za službu u domu Boga tvog, ostavi pred Bogom u Jerusalimu.

20 I šta bi još trebalo domu Boga tvog, te bi valjalo dati, podaj iz carske riznice.

Nem. 11:23, 1 Kor. 4:1

21 I još zapovedam ja, car Artakserkso svim rizničarima s one strane reke, da šta god zaište od vas Jezdra sveštenik, književnik vešti zakonu Boga nebeskog, odmah da se učini,

Jezd. 4:16, Jezd. 4:20, Jezd. 5:3, Jezd. 5:6, Jezd. 8:36, Nem. 11:23

22 Do sto talanata srebra i do sto kora pšenice i do sto vata vina i do sto vata ulja, a soli bez mere,

23 Šta god zapovedi Bog nebeski, odmah da se učini za dom Boga nebeskog, da ne dođe gnev na carstvo, na cara i na sinove njegove.

Jezd. 6:10, Ps. 68:29, Isa. 60:12, Jer. 12:14, 1 Tim. 2:1

24 I još vam javljamo da se ni od jednog između sveštenika i Levita i pevača i vratara i Netineja i drugih sluga tog doma Božijeg ne sme uzimati danak ni porez ni carina.

1 Moj. 47:22

25 A ti, Jezdra, po mudrosti Boga svog koja ti je data postavi upravitelje i sudije da sude svemu narodu što je s one strane reke između svih koji znaju zakon Boga tvog, i ko ne zna, učite ga.

2 Moj. 18:21, 5 Moj. 16:18, 1 Car. 3:28, 2 Dn. 17:7, Ps. 19:7, Mal. 2:7, Mt. 13:52, Rim. 7:1, Kol. 1:28

26 A ko ne bi izvršavao zakon Boga tvog i zakon carev, odmah da mu se sudi, bilo da se pogubi ili da se progna ili da se oglobi ili da se baci u tamnicu.

27 Blagosloven da je Gospod Bog otaca naših, koji dade to caru u srce da ukrasi dom Gospodnji u Jerusalimu,

1 Dn. 29:10, Jezd. 6:22, Nem. 2:12, Priče 16:7, 2 Kor. 8:16, Filip. 4:10

28 I dade mi, te nađoh milost pred carem i savetnicima njegovim i pred svim silnim knezovima carevim. I ja se oslobodih, jer ruka Gospoda Boga mog beše nada mnom, i skupih glavare iz Izrailja da idu sa mnom.

Jezd. 5:5, Jezd. 8:22, Jezd. 9:9, Nem. 1:11

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I