Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada duh Božji dođe na Azariju, sina Odidovog;

4 Moj. 24:2, Sud. 3:10, 2 Sam. 23:2, 2 Dn. 20:4, 2 Pet. 1:21

2 Te otide pred Asu i reče mu: Čujte me, Aso i sve pleme Judino i Venijaminovo; Gospod je s vama, jer ste vi s Njim; i ako Ga ustražite, naći ćete Ga; ako li Ga ostavite, i On će vas ostaviti.

Sud. 6:13, 1 Dn. 28:9, 2 Dn. 12:1, 2 Dn. 33:12, Isa. 55:7, Jer. 29:13, Mt. 7:7, Rim. 11:1, Jev. 12:25, Jak. 4:8

3 Dugo je Izrailj bez pravog Boga i bez sveštenika učitelja, i bez zakona.

3 Moj. 10:11, Os. 3:4

4 A da su se u nevolji svojoj obratili ka Gospodu Bogu Izrailjevom i tražili Ga, našli bi Ga.

5 Moj. 4:29

5 Ali u ovo vreme ne može se na miru odlaziti ni dolaziti; jer je nemir velik među svim stanovnicima zemaljskim;

Sud. 5:6

6 I potiru narod jedan drugi, i gradovi jedan drugi, jer ih Bog smete svakojakim nevoljama.

Jer. 25:32, Mt. 24:7

7 Zato vi budite hrabri i nemojte da vam klonu ruke, jer ima plata za vaš trud.

1 Moj. 15:1, Ruta 2:12, Ps. 58:11, Mt. 5:12, Mt. 5:44, Lk. 6:35, Kol. 3:24

8 A kad ču Asa te reči i proroštvo proroka Odida, ohrabri se, i istrebi gadne bogove iz sve zemlje Judine i Venijaminove i iz gradova koje beše uzeo u gori Jefremovoj, i ponovi oltar Gospodnji koji beše pred tremom Gospodnjim.

2 Dn. 13:19, 2 Dn. 17:2

9 Potom sazva sve pleme Judino i Venijaminovo i došljake koji behu kod njih od Jefrema i Manasije i Simeuna, jer ih mnogo prebeže k njemu iz naroda Izrailjevog kad videše da je Gospod Bog njegov s njim.

2 Dn. 11:15, 2 Dn. 11:16, 2 Dn. 16:1, Jezek. 37:16

10 I skupiše se u Jerusalim trećeg meseca petnaeste godine carovanja Asinog.

11 I u onaj dan prinesoše Gospodu žrtve od plena koji dognaše, sedam stotina volova i sedam hiljada ovaca.

2 Dn. 14:15

12 I uhvatiše veru da traže Gospoda Boga otaca svojih svim srcem svojim i svom dušom svojom;

2 Dn. 34:31, Nem. 10:29

13 A ko god ne bi tražio Gospoda Boga Izrailjevog, da se pogubi, bio mali ili veliki, čovek ili žena.

2 Moj. 22:20, 5 Moj. 13:5, 5 Moj. 13:9, 5 Moj. 13:15

14 I zakleše se Gospodu glasom velikim i uz klikovanje i uz trube i rogove.

15 I radovaše se sav narod Judin radi te zakletve, jer iz svega srca svog zakleše se, i od sve volje svoje tražiše Ga i nađoše Ga; i Gospod im dade mir odsvuda.

16 Jošte i Mahu, mater svoju, svrže Asa s vlasti, jer beše načinila u lugu idola; i Asa obali idola njenog i izlomi ga i sažeže na potoku Kedronu.

17 Ali visine ne biše oborene u Izrailju, ali srce Asino beše pravo svega veka njegovog.

5 Moj. 12:7, 1 Car. 3:2, 2 Car. 12:3, 2 Dn. 14:3, 2 Dn. 14:5

18 I unese u dom Božji šta beše posvetio otac njegov i šta beše sam posvetio, srebro i zlato i sudove.

19 I ne bi rata do trideset pete godine carovanja Asinog.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I