Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I David sabra u Jerusalim sve poglavare Izrailjeve, poglavare plemenske i poglavare od redova koji služahu caru, i hiljadnike i stotinike, i koji behu nad svim blagom i stokom carevom, i sinove svoje i dvorane i junake i sve ljude hrabre,

2 Moj. 18:25, 5 Moj. 1:15, Is.N. 23:2, 1 Dn. 11:10, 1 Dn. 23:2, 1 Dn. 27:1, 1 Dn. 27:16, 1 Dn. 27:25

2 I ustavši car David na noge reče: Čujte me, braćo moja i narode moj! Ja bih naumio da sazidam dom gde bi počivao kovčeg Gospodnji i da bude podnožje nogama Boga našeg, i pripravih šta treba za zidanje.

5 Moj. 17:20, 2 Sam. 7:2, 1 Car. 8:17, 1 Dn. 11:1, 1 Dn. 17:2, Ps. 22:22, Ps. 99:5, Ps. 132:3, Jev. 2:11

3 Ali mi Bog reče: Nećeš sazidati dom imenu mom, jer si ratnik i krv si prolivao.

2 Sam. 7:5, 1 Car. 5:3, 1 Dn. 17:4

4 Ali Gospod Bog Izrailjev izabra me iz svega doma oca mog da budem car nad Izrailjem doveka; jer Judu izabra za vođu, i iz doma Judinog dom oca mog; i između sinova oca mog bi mu volja da mene postavi carem nad svim Izrailjem.

1 Moj. 49:8, 1 Sam. 16:1, 1 Sam. 16:7, 1 Sam. 16:12, 2 Dn. 6:6

5 A tako između svih sinova mojih (jer mnogo sinova dade mi Gospod) izabra Solomuna, sina mog da sedi na prestolu carstva Gospodnjeg nad Izrailjem.

1 Car. 2:15, 1 Dn. 3:1, 1 Dn. 14:4, 1 Dn. 22:9, 2 Dn. 1:8

6 I reče mi: Solomun, sin tvoj, sazidaće moj dom i tremove moje, jer njega izabrah sebi za sina, i ja ću mu biti otac.

2 Dn. 1:9

7 I utvrdiću carstvo njegovo doveka, ako bude postojan da izvršuje zapovesti moje i zakone moje kao danas.

1 Car. 9:4, 1 Car. 11:11, 1 Dn. 22:13

8 Sada dakle pred svim Izrailjem, zborom Gospodnjim, i da čuje Bog naš, kažem vam: Držite i tražite sve zapovesti Gospoda Boga svog, da biste držali ovu dobru zemlju i ostavili je u nasledstvo sinovima svojim nakon sebe doveka.

5 Moj. 4:1

9 A ti, Solomune sine, znaj Boga oca svog, i služi mu celim srcem i dušom dragovoljnom; jer sva srca ispituje Gospod i svaku pomisao zna; ako Ga ustražiš, naći ćeš Ga; ako li Ga ostaviš, odbaciće te zasvagda.

1 Sam. 16:7, 1 Car. 8:39, 2 Car. 20:3, 1 Dn. 29:17, 2 Dn. 15:2, Ps. 7:9, Ps. 9:10, Ps. 101:2, Priče 2:1, Priče 2:5, Priče 17:3, Jer. 9:24, Jer. 11:20, Os. 4:1, Mt. 7:7, Otk. 2:23

10 Vidi sada da te je Gospod izabrao da sazidaš dom za svetinju; budi hrabar i radi.

1 Dn. 22:16, Priče 4:23

11 Tada predade David Solomunu sinu svom sliku od trema i od kuća njegovih, i od riznica i od soba i od kleti unutrašnjih, i od mesta za zaklopac očišćenja,

2 Moj. 25:40, 1 Car. 6:2, 2 Dn. 3:9, Jezek. 40:29

12 I sliku od svega što beše smislio za tremove doma Gospodnjeg i za sve kleti unaokolo i za riznicu doma Božijeg i za riznicu od svetih stvari,

1 Dn. 26:20, Jezek. 40:29

13 I za redove svešteničke i levitske i za svaki posao u službi u domu Gospodnjem i za sve posuđe u domu Gospodnjem;

14 Zlato pod meru za sudove zlatne za svaku službu, i srebro za sve sudove srebrne pod meru, za sve sudove za svaku službu;

15 Pod meru za svećnjake zlatne i žiške zlatne, po težini svakog svećnjaka i žižaka njegovih, i za svećnjake srebrne po težini svakog svećnjaka i žižaka njegovih, prema potrebi svakog svećnjaka;

16 I zlata pod meru za stolove na kojima će stajati hlebovi postavljeni, za svaki sto; i srebra za stolove srebrne;

2 Moj. 25:23, 1 Car. 7:48, 2 Dn. 4:8

17 I za viljuške i za kotliće i za zdele zlata čistog, i za zlatne čaše pod meru, za svaku čašu, i za srebrne čaše srebra pod meru za svaku;

18 I za oltar kadioni čistog zlata pod meru; i sliku od kola zlatnih heruvima, koji će raširivši krila zaklanjati kovčeg zaveta Gospodnjeg.

2 Moj. 25:18, 2 Moj. 30:1, 1 Sam. 4:4, 1 Car. 6:23, Ps. 18:10, Ps. 68:17, Ps. 80:1

19 To mi je sve došlo pisano rukom Gospodnjom da bih znao sve kako šta treba uraditi.

2 Moj. 25:40

20 I tako reče David Solomunu, sinu svom: Budi slobodan i hrabar, i radi, ne boj se i ne plaši se, jer će Gospod Bog, Bog moj, biti s tobom, neće te ostaviti niti će odstupiti od tebe, dokle ne svršiš sav posao za službu u domu Gospodnjem.

5 Moj. 31:7, Is.N. 1:5, Is.N. 1:6, 1 Dn. 22:13, Jev. 13:5

21 A evo redovi sveštenički i levitski za svaku službu u domu Božijem; i imaš uza se za svaki posao ljudi dragovoljnih i veštih svakom poslu, i poglavare i sav narod za svaku zapovest svoju.

2 Moj. 35:25, 1 Dn. 24:1, 1 Dn. 25:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I