Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A redovi vratarski behu: od sinova Korejevih beše Meselemija sin Korejev između sinova Asafovih;

4 Moj. 16:1, 4 Moj. 26:9, 1 Dn. 6:23, 1 Dn. 6:37, 1 Dn. 9:17, 1 Dn. 9:19, 1 Dn. 9:22, 1 Dn. 15:18, 1 Dn. 26:14, 2 Dn. 23:19, Jezek. 44:11, Juda 1:11

2 A sinovi Meselemijini: Zaharija prvenac, Jedailo drugi, Zavadija treći, Jatnilo četvrti,

3 Elam peti, Joanan šesti, Elioinaj sedmi;

4 I Ovid-Edomovi sinovi: Semaja prvenac, Jozavad drugi, Joah treći i Sihar četvrti i Natanailo peti,

5 Amilo šesti, Isahar sedmi, Feultaj osmi; jer ga blagoslovi Bog.

6 I Semaji, sinu njegovom, rodiše se sinovi, koji starešovahu u domu oca svog, jer behu dobri junaci.

7 Sinovi Semajini: Gotnije i Rafailo i Ovid i Elzavad braća njegova, hrabri ljudi, Eliuj i Semahija.

8 Svi ovi behu od sinova Ovid-Edomovih, i oni i sinovi njihovi i braća njihova, svi hrabri ljudi, krepki za službu, beše ih šezdeset i dva od Ovid-Edoma.

9 A Meselemijinih sinova i braće, hrabrih ljudi, beše osamnaest.

10 A Osini sinovi, od sinova Merarijevih: Simrije poglavar, premda ne beše prvenac, ali ga otac postavi poglavarem;

1 Moj. 4:7, 1 Moj. 49:3, 5 Moj. 21:17, 1 Dn. 5:1, 1 Dn. 16:38

11 Helkija drugi, Tevalija treći, Zaharija četvrti; svih sinova i braće Osine beše trinaest.

12 Od njih behu redovi vratarski po poglavarima da čuvaju stražu naizmence s braćom svojom služeći u domu Gospodnjem.

13 Jer metaše žreb za malog kao i za velikog po domovima svojih otaca, za svaka vrata.

14 I pade žreb na istok Selimiji; a Zahariji, sinu njegovom, mudrom savetniku, kad baciše žreb, pade mu žreb na sever;

15 A Ovid-Edomu na jug, a sinovima njegovim na riznicu;

16 Sufimu i Osi na zapad s vratima salehetskim na putu koji ide gore; straža beše prema straži:

1 Car. 10:5, 1 Dn. 24:31, 1 Dn. 25:8, 2 Dn. 9:4, Nem. 12:24

17 S istoka šest Levita; sa severa četiri na dan; s juga na dan četiri; a kod riznice po dva;

18 Na Parvaru sa zapada četiri na putu, dva kod Parvara.

19 To su redovi vratarski među sinovima Korejevim i sinovima Merarijevim.

20 I ovi još behu Leviti: Ahija nad blagom doma Božijeg, nad blagom od posvećenih stvari.

5 Moj. 12:6, 1 Car. 7:51, 1 Car. 14:26, 1 Dn. 9:26, 1 Dn. 28:12, 1 Dn. 29:2, Mal. 3:10

21 Od sinova Ladanovih između sinova Girsonovih od Ladana, između glavara domova otačkih od Ladana sina Girsonovog beše Jehilo,

1 Dn. 6:17, 1 Dn. 29:8

22 Sinovi Jehilovi: Zetam i Joilo brat mu behu nad blagom doma Gospodnjeg;

23 Od sinova Amramovih, Isarovih, Hevronovih, Ozilovih,

2 Moj. 6:18, 4 Moj. 3:19, 4 Moj. 3:27, 1 Dn. 23:12

24 Beše Sevuilo, sin Girsona sina Mojsijevog starešina nad blagom.

1 Dn. 23:16

25 A braća njegova od Elijezera: Reavija sin mu, a njegov sin Jesaija, a njegov sin Joram, a njegov sin Zihrije, a njegov sin Selomit;

1 Dn. 23:18

26 Ovaj Selomit i braća njegova behu nad svim blagom od posvećenih stvari, koje posveti car David i poglavari domova otačkih i hiljadnici i stotinici i vojvode;

27 Od ratova i od plena posvetiše da se opravi dom Gospodnji;

2 Car. 12:14, Nem. 10:32

28 I šta god beše posvetio Samuilo videlac i Saul, sin Kisov i Avenir sin Nirov i Joav sin Serujin; ko god posvećivaše, davaše u ruke Selomitu i braći njegovoj.

1 Sam. 9:9

29 Od sinova Isarovih: Henanija i sinovi njegovi behu nad spoljašnjim poslovima u Izrailju, upravitelji i sudije.

5 Moj. 1:16, 5 Moj. 16:18, 1 Dn. 23:4, 2 Dn. 19:8, Nem. 11:16

30 Od sinova Hevronovih Asavija i braća njegova, hiljadu i sedam stotina hrabrih ljudi, behu nad Izrailjem s ove strane Jordana na istoku za svaki posao Gospodnji i za službu carsku.

1 Dn. 27:17

31 Između sinova Hevronovih beše Jerija, poglavar sinovima Hevronovim po porodicama njihovim i domovima otačkim. Četrdesete godine carovanja Davidovog potražiše ih i nađoše među njima hrabrih junaka u Jaziru galadskom.

4 Moj. 32:1, 4 Moj. 32:3, 4 Moj. 32:35, Is.N. 21:39, 2 Sam. 5:4, 1 Car. 2:11, 1 Dn. 23:19, 1 Dn. 29:27, Isa. 16:9

32 I braće njegove, hrabrih ljudi, beše dve hiljade i sedam stotine glavara u domovima otačkim; i postavi ih car David nad sinovima Ruvimovim i Gadovim i polovinom plemena Manasijinog za sve poslove Božije i carske.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I