Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I odvoji David s vojvodama za službu sinove Asafove i Emanove i Jedutunove, koji će prorokovati uz gusle i psaltire i kimvale; i biše između njih izbrojani ljudi za posao u svojoj službi:

2 Moj. 15:20, 4 Moj. 11:25, 1 Sam. 10:5, 1 Dn. 6:33, 1 Dn. 12:28, 1 Dn. 15:16, 1 Dn. 15:17, 1 Dn. 16:4, 1 Dn. 23:2, 2 Dn. 8:14, Ps. 150:3, 1 Kor. 14:1, Otk. 15:2

2 Od sinova Asafovih: Zahur i Josif i Netanija i Asarila, sinovi Asafovi, pod rukom Asafa, koji prorokovaše po naredbi carevoj;

3 Od Jedutuna: šest sinova Jedutunovih: Gedalija i Sorije i Jesaija, Asavija i Matatija i Simej pod rukom oca svog Jedutuna, koji prorokovaše uz gusle hvaleći i slaveći Gospoda;

1 Dn. 25:11

4 Od Emana: sinovi Emanovi: Vukija, Matanija, Ozilo, Sevuilo i Jerimot, Ananija i Ananije, Elijata, Gidaltija i Romamti-Ezer, Josvekasa, Malotije, Otir i Maziot.

1 Dn. 25:18, 1 Dn. 25:20

5 Ti svi behu sinovi Emana videoca carevog u rečima Božijim da se uzvišuje rog; jer Bog dade Emanu četrnaest sinova i tri kćeri.

1 Moj. 33:5, 1 Sam. 9:9, 2 Sam. 24:11, 1 Dn. 21:9, 1 Dn. 26:28, 1 Dn. 28:5, Ps. 127:3, Isa. 8:18, Amos 7:12

6 Svi oni behu pod rukom oca svog pevajući u domu Gospodnjem uz kimvale i psaltire i gusle, za službu u domu Božijem, kako car naređivaše Asafu i Jedutunu i Emanu.

7 I beše ih na broj s braćom njihovom obučenom pesmama Gospodnjim, dvesta i osamdeset i osam, samih veštaka.

Ps. 150:1, Ef. 5:19, Kol. 3:16

8 I baciše žreb za službu svoju, mali kao veliki, učitelj kao učenik;

2 Dn. 23:13

9 I pade prvi žreb za Asafa na Josifa, drugi na Gedaliju s braćom i sinovima njegovim, njih dvanaest;

10 Treći na Zahura, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

11 Četvrti na Iserija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

12 Peti na Netaniju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

13 Šesti na Vukiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

14 Sedmi na Jesarilu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

15 Osmi na Jesaiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

16 Deveti na Mataniju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

17 Deseti na Simeja, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

18 Jedanaesti na Azareila, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

19 Dvanaesti na Asaviju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

20 Trinaesti na Savuila, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

21 Četrnaesti na Matatiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

22 Petnaesti na Jeremota, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

23 Šesnaesti na Ananiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

24 Sedamnaesti na Josvekasu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

25 Osamnaesti na Ananija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

26 Devetnaesti na Malotija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

27 Dvadeseti na Elijatu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

28 Dvadeset prvi na Otira, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

29 Dvadeset drugi na Gidaltiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

30 Dvadeset treći na Maziota, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

31 Dvadeset četvrti na Romamti-Ezera, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

Otk. 4:4, Otk. 5:8, Otk. 11:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I