Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A među sinovima Aronovim ovo su redovi: sinovi Aronovi behu Nadav i Avijud, Eleazar i Itamar.

2 Moj. 6:23, 3 Moj. 10:1, 4 Moj. 3:2, 1 Dn. 28:13, 2 Dn. 5:11, 2 Dn. 8:14, 2 Dn. 23:8, 2 Dn. 35:4

2 Ali Nadav i Avijud umreše pre oca svog i nemahu dece; zato biše sveštenici Eleazar i Itamar.

4 Moj. 3:4

3 I razdeli ih David: Sadoka, koji beše od sinova Eleazarovih, i Ahimeleha, koji beše od sinova Itamarovih, po redu njihovom u službi njihovoj.

4 I nađe se sinova Eleazarovih više poglavica nego sinova Itamarovih, kad ih razdeliše: od sinova Eleazarovih beše poglavica po domovima otačkim šesnaest, a od sinova Itamarovih osam po domovima otačkim.

5 I biše razdeljeni žrebom i jedan i drugi; jer poglavari u svetinji i poglavari pred Bogom behu i od sinova Eleazarovih i od sinova Itamarovih.

Is.N. 18:10, Priče 16:33, Dela 1:26

6 I popisa ih Semaja, sin Natanailov pisar od plemena Levijevog pred carem i knezovima i Sadokom sveštenikom i Ahimelehom sinom Avijatarovim i pred poglavarima porodica otačkih među sveštenicima i Levitima, jedan dom otački uzevši za Eleazara, a jedan za Itamara.

Nem. 8:4

7 I pade prvi žreb na Jojariva, drugi na Jedaju,

Jezd. 2:36, Nem. 7:39

8 Treći na Harima, četvrti na Seorima,

Jezd. 10:21

9 Peti na Malhiju, šesti na Mejamina,

10 Sedmi na Akosa, osmi na Aviju,

Nem. 12:4, Nem. 12:17, Lk. 1:5

11 Deveti na Isuja, deseti na Sehaniju,

12 Jedanaesti na Elijasiva, dvanaesti na Jakima,

13 Trinaesti na Ufu, četrnaesti na Jesevava,

14 Petnaesti na Vilgu, šesnaesti na Imira,

Jezd. 2:37, Jer. 20:1

15 Sedamnaesti na Ezira, osamnaesti na Afisisa,

16 Devetnaesti na Petaju, dvadeseti na Jezekila,

17 Dvadeset prvi na Jahina, dvadeset drugi na Gamula,

18 Dvadeset treći na Delaju, dvadeset četvrti na Maziju.

19 To je red njihov za službu njihovu kojom idu u dom Gospodnji na posao svoj po naredbi Arona, oca svog, kako mu beše zapovedio Gospod Bog Izrailjev.

4 Moj. 4:49, 1 Dn. 9:25, Lk. 1:8, Lk. 1:23

20 A od ostalih sinova Levijevih beše od sinova Amramovih Suvailo; od sinova Suvailovih Jedaja,

1 Dn. 23:16

21 Od Reavije, od sinova Reavijinih poglavar Jesija;

22 Od sinova Isarovih Selomit, od sinova Selomitovih Jat;

23 A od sinova Jerijinih Amarija drugi, Jazilo treći, Jekameam četvrti;

1 Dn. 15:9

24 Od sinova Uzilovih Miha; od sinova Mišinih Samir;

25 Brat Mišin Jesija; od sinova Jesinijih Zaharija.

26 Sinovi Merarijevi: Malije i Musije; od sinova Jazijinih Veno.

2 Moj. 6:19, 1 Dn. 23:21

27 Sinovi Merarijevi od Jazije: Veno i Soam i Zahur i Ivrije;

28 Od Malija Eleazar, koji nemaše sinova;

29 Od Kisa, od sinova Kisovih: Jerameilo;

30 I od sinova Musijevih Malije i Eder i Jerimot. To behu sinovi levitski po domovima otaca svojih.

31 I oni bacaše žreb prema braći svojoj, sinovima Aronovim, pred Davidom i Sadokom i Ahimelehom i poglavarima domova otačkih među sveštenicima i Levitima, od domova otačkih svaki poglavar prema bratu svom mlađem.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I