Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I tako David star i sit života postavi Solomuna, sina svog, carem nad Izrailjem.

1 Dn. 28:5, 1 Dn. 29:22

2 I sabra sve knezove Izrailjeve i sveštenike i Levite.

3 I biše izbrojani Leviti od trideset godina i više, i beše ih na broj s glave na glavu trideset i osam hiljada ljudi.

4 Moj. 4:3, 4 Moj. 4:23

4 Između njih beše dvadeset četiri hiljade određenih na posao u domu Gospodnjem, a šest hiljada upravitelja i sudija;

5 Moj. 16:18, 1 Dn. 26:29

5 A četiri hiljade vratara i četiri hiljade koji hvaljahu Gospoda uz oruđa koja načini za hvalu.

2 Dn. 29:25, 2 Dn. 29:26, Amos 6:5

6 I razdeli ih David u redove po sinovima Levijevim, Girsonu, Katu i Merariju.

2 Moj. 6:16, 4 Moj. 26:57, 1 Dn. 6:1, 2 Dn. 8:14, 2 Dn. 23:18, 2 Dn. 31:2

7 Od Girsona behu: Ladan i Simej;

8 Sinovi Ladanovi: poglavar Jehilo i Zetam i Joila, trojica;

9 (Sinovi Simejevi: Selomit i Azilo i Haran, trojica.) To su poglavari otačkih porodica Ladanovih.

10 A sinovi Simejevi: Jat, Zina i Jeus i Verija, ta su četvorica sinovi Simejevi.

11 A Jat beše poglavar, a Ziza drugi; a Jeus i Verija nemahu mnogo dece, zato se brojahu u jedan dom otački.

12 Sinovi Katovi: Amram, Isar, Hevron i Ozilo, četvorica.

2 Moj. 6:18, 1 Dn. 6:2

13 Sinovi Amramovi: Aron i Mojsije. Ali Aron bi odvojen da osvećuje svetinju nad svetinjama, on i sinovi njegovi doveka, da kade pred Gospodom, da mu služe i da blagosiljaju u ime Njegovo doveka.

2 Moj. 28:1, 2 Moj. 30:7, 3 Moj. 10:1, 4 Moj. 6:23, 4 Moj. 16:40, 4 Moj. 18:1, 4 Moj. 18:7, 5 Moj. 21:5, 1 Sam. 2:28, Jev. 5:4

14 A sinovi Mojsija, čoveka Božjeg, broje se u pleme Levijevo.

15 Sinovi Mojsijevi: Girson i Elijezer.

2 Moj. 2:22

16 Sinovi Girsonovi: Sevuilo poglavar.

1 Dn. 26:24

17 A sinovi Elijezerovi: Reavija poglavar. A nemaše Elijezer više sinova, nego se sinovi Reavijini umnožiše veoma.

1 Dn. 24:21

18 Sinovi Isarovi: Selomit poglavar.

19 Sinovi Hevronovi: Jerija prvi, Amarija drugi, Jazilo treći, i Jekameam četvrti.

1 Dn. 24:23, 1 Dn. 26:31

20 Sinovi Ozilovi: Miha prvi i Jesija drugi.

21 Sinovi Merarijevi: Malije i Musije. Sinovi Malijevi: Eleazar i Kis.

22 A Eleazar umre i ne imaše sinove nego samo kćeri, i njima se oženiše sinovi Kisovi, braća njihova.

4 Moj. 36:6, 4 Moj. 36:8

23 Sinovi Musijevi: Malije i Eder i Jeremot, trojica.

1 Dn. 24:30

24 To su sinovi Levijevi po otačkim domovima svojim, poglavari domova otačkih, koji biše izbrojani po broju imena s glave na glavu, koji rađahu posao za službu u domu Gospodnjem, od dvadeset godina i više.

4 Moj. 1:3, 4 Moj. 10:17, Jezd. 3:8

25 Jer David reče: Mir dade Gospod Bog Izrailjev narodu svom, i nastavaće u Jerusalimu doveka.

26 I Leviti neće više nositi šatora i posuđa njegova za službu njegovu.

4 Moj. 4:5, 2 Dn. 35:3

27 Jer po poslednjoj naredbi Davidovoj biše izbrojani sinovi Levijevi od dvadeset godina i više;

28 Jer određeni behu da pomažu sinovima Aronovim u službi u domu Gospodnjem u tremovima i u kletima, i da čiste sve svete stvari i da rade oko službe u domu Gospodnjem,

29 I oko hlebova postavljenih, i oko belog brašna za dar i oko kolača presnih i oko tavica, i oko svega što se prži, i oko svake mere,

2 Moj. 25:30, 3 Moj. 2:4, 3 Moj. 6:20, 3 Moj. 19:35, 3 Moj. 24:5, 1 Dn. 9:29

30 I da stoje jutrom i hvale i slave Gospoda, i tako večerom,

1 Dn. 6:31, 1 Dn. 9:27, 1 Dn. 9:33, 2 Dn. 31:2, Ps. 137:2, Otk. 5:8

31 I kad se god prinose žrtve paljenice Gospodu u subote, i na mladine i praznike, u broju po redu svom svagda pred Gospodom,

3 Moj. 23:4, 4 Moj. 10:10, Ps. 81:3, Isa. 1:13

32 I da rade šta treba raditi u šatoru od sastanka i u svetinji, i za sinove Aronove, braću svoju, u službi u domu Gospodnjem.

4 Moj. 1:53, 4 Moj. 3:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I