Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I načini sebi David kuće u gradu Davidovom, i spremi mesto za kovčeg Božji, i razape mu šator.

2 Sam. 6:17, 1 Dn. 16:1, 2 Dn. 1:4, Ps. 132:2, Dela 7:46

2 Tada reče David: Ne valja da nosi kovčeg Božji niko osim Leviti, jer je njih izabrao Gospod da nose kovčeg Božji i da mu služe do veka.

4 Moj. 4:2, 4 Moj. 4:15, 5 Moj. 10:8

3 I skupi David sve sinove Izrailjeve u Jerusalim da prenesu kovčeg Gospodnji na mesto njegovo, koje beše spremio.

1 Car. 8:1, 1 Dn. 13:5

4 Skupi David i sinove Aronove i Levite,

5 Od sinova Katovih: Urila poglavara i braće njegove sto i dvadeset;

2 Moj. 6:16, 2 Moj. 6:18

6 Od sinova Merarijevih: Asaju poglavara i braće njegove dvesta i dvadeset;

7 Od sinova Girsonovih: Joila poglavara i braće njegove sto i trideset;

8 Od sinova Elisafanovih: Semaju poglavara i braće njegove dvesta;

2 Sam. 6:12

9 Od sinova Hevronovih: Elila poglavara i braće njegove osamdeset;

4 Moj. 26:58

10 Od sinova Ozilovih: Aminadava poglavara i braće njegove sto i dvanaest.

11 Tada dozva David Sadoka i Avijatara sveštenike, i Levite i Urila i Asaju i Joila i Samaju i Elila i Aminadava,

12 I reče im: Vi ste poglavari porodica otačkih među Levitima osveštajte sebe i braću svoju da donesete kovčeg Gospoda Boga Izrailjevog na mesto koje sam mu spremio.

2 Moj. 19:10, 3 Moj. 10:3, 1 Sam. 7:1, 2 Dn. 5:11, Jezek. 48:11, Jn. 17:17, Rim. 12:1

13 Jer što pre ne učiniste to, Gospod Bog naš prodre nas, jer Ga ne tražismo kako treba.

2 Sam. 6:3, 1 Dn. 13:10, 2 Dn. 13:7, 2 Dn. 13:10

14 I osveštaše se sveštenici i Leviti da prenesu kovčeg Gospoda Boga Izrailjevog.

15 I nosiše sinovi levitski kovčeg Božiji kao što je zapovedio Mojsije po reči Gospodnjoj na ramenima svojim i polugama.

2 Moj. 25:14, 4 Moj. 4:14

16 I reče David poglavarima levitskim da postave između braće svoje pevače sa spravama muzičkim, sa psaltirima i guslama i kimvalima, da pevaju u glas veselo.

1 Dn. 6:31, 1 Dn. 13:8, 2 Dn. 7:6, Ps. 33:2, Ps. 149:3

17 I postaviše Leviti Emana, sina Joilovog, i od braće njegove Asafa sina Varahijinog, i od sinova Merarijevih, braće njihove, Etana sina Kisajinog;

1 Dn. 6:33, 1 Dn. 6:39, 1 Dn. 6:44

18 I s njima braću njihovu drugog reda: Zahariju i Vena i Jazila i Semiramota i Jehila i Unija i Elijava i Venaju i Masiju i Matatiju i Elifela i Mikmeju i Ovid-Edoma i Jeila, vratare.

19 I pevači Eman i Asaf i Etan udarahu u kimvale bronzane;

20 A Zaharija i Ozilo i Semiramot i Jehilo i Unije i Elijav i Masija i Venaja u psaltire visoko,

21 A Matatija i Elifel i Mikmeja, i Ovid-Edom, i Jeilo i Azazija u gusle nisko.

22 A Henanija poglavar među Levitima koji nošahu kovčeg uređivaše kako će se nositi, jer beše vešt.

23 A Varahija i Elkana behu vratari kod kovčega.

1 Sam. 3:15

24 A Sevanija i Josafat i Natanailo i Amasaj i Zaharija i Venaja i Elijezer, sveštenici, trubljahu u trube pred kovčegom Božjim; a Ovid-Edom i Jehija behu vratari kod kovčega.

4 Moj. 10:8, Ps. 81:3

25 I tako David i starešine Izrailjeve i hiljadnici iđahu prateći kovčeg Zaveta Gospodnjeg iz kuće Ovid-Edomove s veseljem.

5 Moj. 12:7, 5 Moj. 12:18, 2 Sam. 6:12

26 I kad Bog pomože Levitima koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjeg prinesoše sedam volova i sedam ovnova.

4 Moj. 23:1, Jov 42:8

27 I David beše ogrnut plaštem od tankog platna, tako i svi Leviti koji nošahu kovčeg i pevači, Henanija koji upravljaše nosiocima među pevačima. I David imaše na sebi oplećak lanen.

28 I tako sav narod Izrailjev praćaše kovčeg zaveta Gospodnjeg klikujući i trubeći u trube i u rogove i udarajući u kimvale i u psaltire i u gusle.

1 Dn. 13:8

29 A kad kovčeg zaveta Gospodnjeg ulažaše u grad Davidov, Mihala kći Saulova gledajući s prozora vide cara Davida gde skače i igra, i podrugnu mu se u srcu svom.

2 Sam. 6:16, Dela 2:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I