Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I tako sav Izrailj bi izbrojan, i eto zapisani su u knjizi o carevima Izrailjevim i Judinim; i biše preseljeni u Vavilon za bezakonje svoje.

3 Moj. 26:33, 2 Dn. 33:11, Jezd. 2:59

2 A koji pre nastavahu na dostojanju svom po gradovima svojim, Izrailjci, sveštenici, Leviti i Netineji,

Is.N. 9:27, Jezd. 2:43, Jezd. 2:59, Jezd. 2:70, Nem. 7:73, Nem. 11:3

3 Nastavahu u Jerusalimu i od sinova Judinih i sinova Venijaminovih i od sinova Jefremovih i Manasijinih:

Nem. 11:1

4 Gutaj sin Amijuda sina Amrija, sina Imrija, sina Venija, od sinova Faresa sina Judinog;

1 Moj. 46:12, 4 Moj. 26:20

5 I od sinova Silonovih: Asaja prvenac i sinovi njegovi;

6 A od sinova Zerinih Jeuilo i braće njegove šest stotina i devedeset;

7 A od sinova Venijaminovih Saluj sin Mesulama sina Oduje, sina Asenujinog,

8 I Jevnija sin Jeroamov, i Ila sin Ozija sina Mahrijevog, i Mesulam sin Sefatije sina Raguila, sina Ivnijinog;

9 I braće njihove po porodicama svojim devet stotina pedeset i šest; svi behu ljudi poglavari od porodica po domovima otaca svojih.

10 A od sveštenika: Jedaja i Jojariv i Jahin,

Nem. 11:10

11 I Azarija sin Helkije sina Mesulama, sina Sadoka sina Merajota, sina Ahitovovog, starešina u domu Gospodnjem,

12 I Adaja sin Jeroama sina Pashora, sina Malhijinog, i Masaj sin Adila sina Jazire, sina Mesulama, sina Mesilemita, sina Imirovog;

13 I braće njihove, poglavara otačkih domova svojih, hiljada i sedam stotina i šezdeset ljudi vrednijih na poslu u službi u domu Gospodnjem.

14 A od Levita Semija sin Asuva, sina Azrikama, sina Asavijinog, između sinova Merarijevih;

1 Dn. 6:19, Nem. 11:15

15 I Vakvakar i Eres i Galal i Matanija, sin Mihe sina Zahrija, sina Asafovog;

16 I Ovadija sin Semeje sina Galala, sina Jedutunovog, i Varahija sin Ase sina Elkaninog, koji stanovaše u selima netofatskim.

1 Dn. 2:54, 1 Dn. 9:25, Nem. 7:26

17 I vratari: Salum i Akuv i Talmon i Ahiman, i braća njihova; a Salum beše poglavar.

1 Dn. 23:5

18 On do sada beše na vratima carskim k istoku; to behu vratari po četama sinova Levijevih.

2 Car. 11:19, Jezek. 44:23

19 A Salum sin Koreja sina Evijasafa, sina Korejevog, i braća njegova od doma oca njegovog, sinovi Korejevi, u poslu službenom čuvahu pragove kod šatora, kao što oci njihovi u logoru Gospodnjem čuvahu ulazak;

4 Moj. 26:9, 4 Moj. 26:11, 1 Dn. 6:33, 1 Dn. 6:38, Ps. 42:1

20 A nad njima beše starešina Fines, sin Eleazarov, i Gospod beše s njim.

2 Moj. 6:25, 4 Moj. 3:32, Is.N. 22:30, Ps. 106:30

21 Zaharija sin Meselemijin beše vratar šatora od sastanka.

22 Svih ovih izabranih za vratare na pragovima beše dvesta i dvanaest; biše popisani po selima svojim; David i Samuilo videlac postaviše ih radi vernosti njihove,

1 Sam. 9:9, 1 Dn. 26:1

23 Da oni i sinovi njihovi čuvaju stražu na vratima doma Gospodnjeg, doma od šatora.

Jezek. 40:46

24 Na četiri strane behu vratari: na istoku, na zapadu, na jugu i na severu.

1 Dn. 26:13

25 I braća njihova po selima svojim dolažahu svakih sedam dana za svoje vreme da su s njima.

1 Dn. 24:18, 2 Dn. 23:8, Lk. 1:23

26 Jer u službi behu svagda četiri prva vratara, Levita, i behu postavljeni nad kletima i nad riznicama doma Božjeg.

27 I oko doma Božijeg noćivahu, jer na njima beše straža i dužni behu otvoriti svako jutro.

28 I neki od njih behu nad posuđem službenim, jer ga na broj unošahu i na broj iznošahu.

29 A neki od njih behu postavljeni nad drugim stvarima i nad svim stvarima posvećenim, nad brašnom i vinom i uljem i kadom i mirisima.

30 A neki sinovi sveštenički gotovljahu mast od tih mirisa.

2 Moj. 30:23, Pes. 1:3, Pes. 1:13, Jer. 6:20, Jezek. 27:19, Jezek. 27:22, Mk. 14:3

31 A Matatija između Levita, prvenac Salumov od porodice Korejeve, beše nad stvarima koje se peku u tavi.

3 Moj. 6:21, 1 Dn. 23:29

32 A između sinova Katovih, braće njihove, behu neki nad hlebom postavljenim, gotoveći ga svake subote.

33 Između njih behu i pevači poglavari domova otačkih među Levitima, koji stanovahu po kletima bez drugog posla, jer dan i noć behu u svom poslu.

1 Dn. 6:31, 1 Dn. 13:8, Ps. 134:1

34 To su poglavari domova otačkih među Levitima, po porodicama svojim, poglavari, i življahu u Jerusalimu.

35 A u Gavaonu stanovaše Jehilo, otac Gavaonu; a ime ženi njegovoj beše Maha;

1 Dn. 8:29

36 A sin mu prvenac beše Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nir i Nadav,

37 I Gedor, i Ahajo i Zaharija i Milkot;

38 A Miklot rodi Simeana; i oni nastavahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.

39 A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.

1 Dn. 8:33

40 I sin Jonatanov beše Merival; a Merival rodi Mihu.

41 A sinovi Mišini behu: Fiton i Meleh i Tareja.

2 Sam. 9:12, 1 Dn. 8:35

42 A Ahaz rodi Jaru; a Jara rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija; a Zimrija rodi Mosu;

43 A Mosa rodi Vineju; a njegov sin beše Refaja, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.

44 Asilo pak imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija i Ovadija i Anan. To su sinovi Asilovi.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I