Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Venijamin rodi Velu prvenca svog, Asvila drugog, i Aru trećeg,

1 Moj. 46:21, 4 Moj. 26:38, 1 Dn. 7:6

2 Noja četvrtog, i Rafu petog.

3 A sinovi Velini behu: Adar i Gira i Avijud,

4 I Avisija i Naman i Ahoja,

5 I Gira i Sefuvan i Uram.

6 A ovi behu sinovi Ehudovi, behu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Gavaji, te ih preseliše u Manahat:

1 Dn. 2:52

7 Naman i Ahija i Gira, on ih preseli; i rodi Uzu i Ahijuda.

8 A Sarajim, pošto ih posla, rodi sinove u zemlji moavskoj s Usimom i Varom ženama svojim.

Ruta 1:1

9 Rodi s Odesom, ženom svojom Jovava i Siviju i Misu i Malhama,

10 I Jeusa i Sahiju i Mirmu; ti behu sinovi njegovi, poglavari domova otačkih.

11 A s Usimom rodi Avitova i Elfala.

12 I sinovi Elfalovi behu: Ever i Misam i Samed; on sazida Onan i Lod i sela njegova;

Jezd. 2:33, Nem. 6:2

13 I Verija i Sema, koji behu poglavari domova otačkih onima koji življahu u Ejalonu; on ispiraše stanovnike gatske;

Is.N. 19:42, 1 Dn. 8:21

14 A Ahio, Sasak i Jeremot,

15 I Zevadija i Arad i Ader,

16 I Mihailo i Jespa i Joha behu sinovi Verijini;

17 A Zavadija i Mesulam i Ezekije i Ever,

18 I Ismeraj i Jezlija i Jovav behu sinovi Elfalovi;

19 A Jakim i Zihrije i Zivdije,

20 I Elinaj i Ziltaj i Elilo,

21 I Adaja i Veraja i Simrat behu sinovi Semini;

22 A Jesvan i Ever i Elilo,

23 I Avdon i Zihrije i Anan,

24 I Ananija i Elam i Antonija,

25 I Jefedija i Fanuilo behu sinovi Sasakovi;

26 A Samseraj i Searija i Gotolija,

27 I Jeresija i Ilija i Zihrije behu sinovi Jeroamovi.

28 To behu poglavari domova otačkih po porodicama svojim, i nastavahu u Jerusalimu.

29 A u Gavaonu nastavaše otac Gavaonu; a ženi mu beše ime Maha.

1 Dn. 9:35

30 A sin prvenac njegov beše Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nadav,

31 I Gedor i Ahijo i Zaher,

1 Dn. 9:37

32 I Miklot, koji rodi Simeju. I oni življahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.

33 A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.

1 Sam. 9:1, 1 Sam. 14:49, 2 Sam. 2:8, 1 Dn. 9:36, 1 Dn. 9:39, Dela 13:21

34 A sin Jonatanov beše Merival; a Merival rodi Mihu;

2 Sam. 9:6, 2 Sam. 9:10, 2 Sam. 9:12, 1 Dn. 9:40

35 A Mišini sinovi behu: Fiton i Maleh i Tareja i Ahaz.

1 Dn. 9:42

36 A Ahaz rodi Joadu; a Joada rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija. A Zimrije rodi Mosu;

37 A Mosa rodi Vineju; a njegov sin beše Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.

38 A Asilo imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija, i Ovadija i Anan. Ti svi behu sinovi Asilovi.

39 A sinovi Iseka brata njegovog: Ulam prvenac mu, Jeus drugi, i Elifelet treći.

40 I behu sinovi Ulamovi junaci, koji natezahu luk, i imahu mnogo sinova i unuka, sto i pedeset. Svi ti behu od sinova Venijaminovih.

1 Dn. 12:2, 2 Dn. 11:1, 2 Dn. 13:3, 2 Dn. 14:8, 2 Dn. 17:14, Nem. 4:13, Pes. 3:7, Ef. 6:11, Ef. 6:19

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I