Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A sinovi Isaharovi behu: Tolam i Fuja i Jasuf i Simron, četvorica.

1 Moj. 30:17, 1 Moj. 46:13, 1 Moj. 46:14, 4 Moj. 1:28, 4 Moj. 26:23

2 A sinovi Tolini: Ozije i Refaja i Jerilo i Jamaj i Jefsam i Samuilo, poglavari otačkih domova svojih od Tole, hrabri ljudi u porodicama svojim; beše ih za vremena Davidovog na broj dvadeset i dve hiljade i šest stotina.

2 Sam. 24:1, 1 Dn. 21:1

3 A sinovi Ozijevi: Izraja, i sinovi Izrajini: Mihailo i Ovadija i Joilo i Jesija, skupa pet poglavara.

1 Dn. 5:24

4 I s njima u porodicama njihovim po domovima otaca njihovih beše vojnika trideset i šest hiljada, jer imahu mnogo žena i sinova.

5 I braće njihove po svim domovima Isaharovim, hrabrih ljudi, beše osamdeset i sedam hiljada, svega izbrojanih.

6 Sinovi Venijaminovi: Vela i Veher i Jediailo, trojica.

1 Moj. 46:21, 4 Moj. 26:38

7 A sinovi Velini: Esvon i Ozije i Ozilo i Jerimot i Irije, pet poglavara doma otačkih, hrabri ljudi; na broj ih beše dvadeset i dve hiljade i trideset i četiri.

8 A sinovi Veherovi: Zemira i Joas i Elijezer i Elioinaj i Amrije i Jerimot i Avijam i Anatot i Alamet, svi sinovi Veherovi.

9 I izbrojanih po porodicama svojim, po poglavarima otačkog doma svog, beše ih dvadeset hiljada i dvesta hrabrih ljudi.

10 A sinovi Jediailovi: Valan, i sinovi Valanovi: Jeus i Venijamin i Ehud i Hanana i Zitan i Tarsis i Ahisar.

11 Svih ovih sinova Jediailovih po poglavarima porodica otačkih, hrabrih ljudi, beše sedamdeset hiljada i dvesta, koji iđahu na vojsku.

12 I Sufeji i Upeji behu sinovi Irovi, i Useji sinovi Ahirovi.

4 Moj. 26:38, 1 Dn. 7:7

13 Sinovi Neftalimovi: Jasilo i Gunije i Jeser i Salum, sinovi Valini.

1 Moj. 46:24

14 Sinovi Manasijini: Azrilo, kog mu žena rodi; inoča njegova Sirka rodi Mahira, oca Galadovog;

4 Moj. 27:1

15 A Mahir se oženi kod Upeja i Sufeja, a ime sestri njihovoj beše Maha; a ime drugom beše Salpad; a Salpad imaše kćeri.

4 Moj. 27:1

16 A Maha, žena Mahirova rodi sina, kome nade ime Fares, a bratu mu nade ime Seres, a njegovi sinovi behu Ulam i Rakem.

17 I sinovi Ulamovi: Vedan. To su sinovi Galada sina Mahira sina Manasijinog.

1 Sam. 12:11

18 A sestra njegova Amoleketa rodi Isuda i Avijezera i Malu.

4 Moj. 26:30

19 A sinovi Semidini behu Ahijan i Sihem i Lihija i Anijam.

20 A sinovi Jefremovi: Sutala, a njegov sin Veder, a njegov sin Tehat, a njegov sin Elead, a njegov sin Tahat,

1 Moj. 41:52, 4 Moj. 26:35, 5 Moj. 33:13, 5 Moj. 33:17, Ps. 60:7

21 A njegov sin Zavad, a njegov sin Sutalo i Eser i Elead. A njih ubiše ljudi iz Gata, rođeni u zemlji, jer siđoše da im uzmu stoku.

22 Zato tužaše Jefrem otac njihov dugo vreme, i dođoše braća njegova da ga teše.

1 Moj. 37:34, 2 Sam. 1:11, Jov 2:11, Ps. 69:11

23 Potom leže sa ženom svojom, a ona zatrudne i rodi sina, i on mu nade ime Verija, jer nesreća zadesi dom njihov.

24 I kći mu beše Sera, koja sazida Vet-Oron donji i gornji i Uzen-Seru.

Is.N. 16:3, 1 Sam. 13:18, 2 Dn. 8:5

25 I sin mu beše Refa i Resef, a njegov sin beše Tela, a njegov sin Tahan,

26 A njegov sin Ladan, a njegov sin Amijud, a njegov sin Elisama,

27 A njegov sin Non, a njegov sin Isus.

4 Moj. 13:9, 4 Moj. 13:17

28 A dostojanje njihovo i naselje beše Vetilj i sela njegova, i s istoka Naran, a sa zapada Gezer i sela njegova, i Sihem i sela njegova do Gaze i sela njenih.

Is.N. 16:7

29 I pokraj sinova Manasijinih Vet-San i sela njegova, Tanah i sela njegova, Megidon i sela njegova, Dor i sela njegova; tu nastavahu sinovi Josifa, sina Izrailjevog.

Is.N. 17:7, Is.N. 17:11, Sud. 1:22

30 Sinovi Asirovi behu Jemna i Jesva i Jesvaj i Verija, i Sera, sestra njegova.

1 Moj. 46:17, 4 Moj. 26:44, 4 Moj. 26:46, 5 Moj. 33:24

31 I sinovi Verijini: Ever i Malhilo; ovaj je otac Virzavitov.

32 A Ever rodi Jaklita i Somira i Hotama i Siju, sestru njihovu.

1 Dn. 7:34

33 A sinovi Jaflitovi behu: Fasah i Vital i Asvat; to behu sinovi Jaflitovi.

34 A sinovi Somirovi: Ahije i Roga, Jehuva i Aram.

1 Dn. 7:32

35 A sinovi Elema, brata njegovog: Sofa i Jemna i Selis i Amal.

36 Sinovi Sofini: Suja i Arnefer i Sogal i Verije i Jemra,

37 I Vosor i Od i Sama i Silisa i Itran i Veira.

38 A sinovi Jeterovi: Jefonija i Fispa i Aratak.

39 I sinovi Ulini: Arah i Anilo i Risija.

40 Svi ovi behu sinovi Asirovi, poglavari domova otačkih, izabrani, hrabri ljudi, poglavari među knezovima. Beše ih za vojsku na broj dvadeset i šest hiljada ljudi.

5 Moj. 2:14

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I