Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sinovi Levijevi behu: Girson, Kat i Merarije.

1 Moj. 46:11

2 A sinovi Katovi: Amram, Isar i Hevron i Ozilo.

3 A sinovi Amramovi: Aron i Mojsije, i kći Marija. A sinovi Aronovi: Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.

2 Moj. 6:23, 3 Moj. 10:1

4 Eleazar rodi Finesa; a Fines rodi Avisuju;

5 A Avisuja rodi Vukija; a Vukije rodi Oziju;

6 A Ozija rodi Zeraju; a Zeraja rodi Merajota;

7 A Merajot rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;

8 A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Ahimasa;

2 Sam. 8:17, 2 Sam. 15:27

9 A Ahimas rodi Azariju; a Azarija rodi Joanana;

10 A Joanan rodi Azariju, koji bi sveštenik u domu što sazida Solomun u Jerusalimu;

2 Dn. 3:1, 2 Dn. 26:17

11 A Azarija rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;

Jezd. 7:3

12 A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Saluma;

13 A Salum rodi Helkiju; a Helkija rodi Azariju;

14 A Azarija rodi Seraju; a Seraja rodi Josedeka.

Nem. 11:11, Jer. 52:24

15 A Josedek otide kad Gospod preseli Judeje i Jerusalim rukom Navuhodonosorovom.

2 Dn. 36:17

16 Sinovi Levijevi behu: Girson, Kat i Merarije.

2 Moj. 6:16

17 A ovo su imena sinovima Girsonovim: Lovenije i Simej.

18 A sinovi Katovi behu: Amram i Isar i Hevron i Ozilo.

19 Sinovi Merarijevi: Molija i Musija. I ovo su porodice levitske po ocima svojim:

4 Moj. 3:33, 1 Dn. 6:47

20 Girsonova: Levenije sin mu, a njegov sin Jat, a njegov sin Zima,

21 A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zera, a njegov sin Jetraj.

1 Dn. 6:41, 1 Dn. 6:42

22 Sinovi Katovi: Aminadav sin mu, a njegov sin Korej, a njegov sin Asir.

1 Dn. 6:2, 1 Dn. 6:18

23 A njegov sin Elkana, a njegov sin Evijasaf, a njegov sin Asir,

24 A njegov sin Tahat, a njegov sin Urilo, a njegov sin Ozija, a njegov sin Saul.

1 Dn. 6:36

25 A sinovi Elkanini: Amasaj i Ahimot,

1 Dn. 6:35

26 Elkana; sinovi Elkanini: Sufija sin mu, a njegov sin Mahat;

1 Dn. 6:34, 1 Dn. 6:35

27 A njegov sin Elijav, a njegov sin Joram, a njegov sin Elkana.

1 Dn. 6:34

28 A sinovi Samuilovi: Vasnija prvenac, pa Avija.

29 Sinovi Merarijevi: Molija, a njegov sin Lovenije, a njegov sin Simej, a njegov sin Uza,

30 A njegov sin Simaja, a njegov sin Agija, a njegov sin Asaja.

31 A ovo su koje postavi David da pevaju u domu Gospodnjem, kad se namesti kovčeg,

2 Sam. 6:17, 1 Dn. 16:1, Jezd. 3:10

32 Koji služahu pred šatorom od sastanka pevajući, dok ne sazida Solomun dom Gospodnji u Jerusalimu, i stajahu po redu svom u službi svojoj;

33 Ovi su što stajahu i sinovi njihovi: od sinova Katovih Eman, pevač, sin Joila sina Samuila,

34 Sina Elkane, sina Jeroama, sina Elila, sina Toje,

35 Sina Sufa, sina Elkane, sina Mata, sina Amasaja,

36 Sina Elkane, sina Joila, sina Azarije, sina Sofonije,

1 Dn. 6:24

37 Sina Tahate, sina Asira, sina Aviasafa, sina Koreja,

2 Moj. 6:24

38 Sina Isara, sina Kata, sina Levija, sina Izrailjevog.

39 I brat mu Asaf, koji mu stajaše s desne strane; a Asaf beše sin Varahije, sina Simeje,

40 Sina Mihaila, sina Vasije, sina Malhije,

41 Sina Etnija, sina Zera, sina Adaje,

1 Dn. 6:21

42 Sina Etana, sina Zime, sina Simeja,

1 Dn. 6:21

43 Sina Jata, sina Girsona, sina Levijevog.

44 A sinovi Merarijevi, braća njihova, stajahu s leve strane Etan sin Kisije, sina Avdija, sina Maluha,

45 Sina Asavije, sina Amasije, sina Helkije,

46 Sina Amsije, sina Vanije, sina Samira,

47 Sina Molije, sina Musije, sina Merarije, sina Levijevog.

48 A braća njihova, ostali Leviti, biše određeni na svu službu u šatoru doma Božjeg.

49 A Aron i sinovi njegovi paljahu na oltaru za žrtve paljenice i na oltaru kadionom, vršeći sve poslove u svetinji nad svetinjama, i čineći očišćenje za Izrailja po svemu kako je zapovedio Mojsije, sluga Božji.

2 Moj. 29:38, 2 Moj. 30:7, 4 Moj. 3:10, 1 Sam. 2:28, 2 Dn. 23:13, Lk. 1:9, Jev. 5:1

50 A ovo su sinovi Aronovi: Eleazar sin mu, a njegov sin Fines, a njegov sin Avisuja,

2 Moj. 6:23, 3 Moj. 10:1, 4 Moj. 3:2, 1 Dn. 24:1, Jezd. 7:2

51 A njegov sin Vukije, a njegov sin Ozije, a njegov sin Zeraja,

52 A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitov,

53 A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimas.

54 A ovo su im stanovi po gradovima njihovim u međama njihovim: sinovima Aronovim od porodice Katove dopade žrebom,

4 Moj. 35:1, Is.N. 21:9, Is.N. 21:18

55 I dadoše im Hevron u zemlji Judinoj, i podgrađa njegova oko njega;

Is.N. 21:11

56 A polje gradsko i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefonijinom;

Is.N. 14:13

57 Dadoše dakle sinovima Aronovim gradove Judine: Hevron utočište, i Livnu i podgrađa njena i Jatir i Estemoju i podgrađa njena,

Is.N. 21:13

58 I Ilon i podgrađa njegova Devir i podgrađa njegova,

Is.N. 21:15

59 I Asan i podgrađa njegova, i Vet-Semes i podgrađa njegova;

60 A od plemena Venijaminovog: Gavaju i podgrađa njena, i Alemet i podgrađa njegova i Anatot i podgrađa njegova; svega gradova njihovih trinaest po porodicama njihovim.

Is.N. 21:18

61 I ostalim sinovima Katovim od porodice tog plemena daše žrebom od polovine plemena, od polovine Manasijine deset gradova.

Is.N. 21:5, 1 Dn. 6:66

62 A sinovima Girsonovim po porodicama njihovim trinaest gradova od plemena Isaharovog i od plemena Asirovog i od plemena Neftalimovog i od plemena Manasijinog u Vasanu.

63 Sinovima Merarijevim po porodicama njihovim daše žrebom od plemena Ruvimovog i od plemena Gadovog i od plemena Zavulonovog dvanaest gradova.

Is.N. 21:7, Is.N. 21:34

64 Tako daše sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgrađa njihova.

4 Moj. 35:1

65 I dade žrebom od plemena sinova Judinih i od plemena sina Simeunovih i od plemena sinova Venijaminovih te gradove, koje imenovaše poimence.

66 I onima koji behu od roda sinova Katovih a gradovi njihovi i međe njihove behu u plemenu Jefremovom,

Is.N. 21:4, Is.N. 21:20

67 Njima daše grad za utočište Sihem i podgrađa njegova u gori Jefremovoj, i Gezer i podgrađa njegova,

1 Moj. 33:19

68 I Jokneam i podgrađa njegova, i Vet-Oron i podgrađa njegova,

69 I Ejalon i podgrađa njegova, i Gat-Rimon i podgrađa njegova,

70 I od polovine plemena Manasijinog Anir i podgrađa njegova, i Vileam, i podgrađa njegova, porodicama sinova Katovih ostalim.

71 A sinovima Girsonovim daše od porodice polovine plemena Manasijinog Golan u Vasanu i podgrađa njegova, i Asarot i podgrađa njegova;

5 Moj. 1:4, Is.N. 21:27

72 A od plemena Isaharovog Kedes i podgrađa njegova, Davrat i podgrađa njegova,

Is.N. 21:28

73 I Ramot i podgrađa njegova, i Anim i podgrađa njegova;

74 A od plemena Asirovog Masal i podgrađa njegova, i Avdon i podgrađa njegova,

75 I Hukok i podgrađa njegova, i Reov i podgrađa njegova;

76 A od plemena Neftalimovog Kedes u Galileji i podgrađa njegova, i Amon i podgrađa njegova, i Kirijatajim i podgrađa njegova.

77 Sinovima Merarijevim ostalim daše od plemena Zavulonovog Rimon i podgrađa njegova, Tavor i podgrađa njegova;

78 A preko Jordana prema Jerihonu na istočnu stranu Jordana, od plemena Ruvimovog Vosor u pustinji i podgrađa njegova, i Jasu i podgrađa njena,

79 I Kedimot i podgrađa njegova, i Mifat i podgrađa njegova;

80 I od plemena Gadovog Ramot u Galileji i podgrađa njegova, i Mahanaim i podgrađa njegova,

81 I Esevon i podgrađa njegova, i Jezir i podgrađa njegova.

4 Moj. 21:25, 5 Moj. 2:24, Is.N. 12:2, Is.N. 12:5, Nem. 9:22, Pes. 7:4, Isa. 15:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I