Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su sinovi Izrailjevi: Ruvim, Simeun, Levije i Juda, Isahar i Zavulon,

1 Moj. 29:32, 1 Moj. 30:5, 2 Moj. 1:2

2 Dan, Josif i Venijamin, Neftalim, Gad i Asir.

3 Sinovi Judini: Ir i Avnan i Sila; ta mu tri rodi kći Suvina Hananejka; ali Ir prvenac Judin beše nevaljao pred Gospodom, te ga ubi.

1 Moj. 29:35, 1 Moj. 38:2, 1 Moj. 38:3, 1 Moj. 38:7, 4 Moj. 26:19, 5 Moj. 33:7

4 A Tamara, snaha njegova rodi mu Faresa i Zaru. Svega pet beše sinova Judinih.

1 Moj. 38:29, Mt. 1:3

5 Sinovi Faresovi: Esron i Amul.

1 Moj. 46:12, Ruta 4:18

6 A sinovi Zarini: Zimrije i Etan i Eman i Halkol i Dara; svega pet.

1 Car. 4:31

7 I sinovi Harmijini: Ahan, koji smuti Izrailja ogrešivši se o stvari proklete.

Is.N. 6:18, 1 Dn. 4:1

8 A sinovi Etanovi: Azarija.

9 A sinovi Esronovi, što mu se rodiše: Jerameilo i Aram i Halev.

10 A Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, kneza sinova Judinih;

4 Moj. 1:7, 4 Moj. 2:3, Ruta 4:19, Mt. 1:4

11 A Nason rodi Salmona; a Salmon rodi Voza;

12 A Voz rodi Ovida; a Ovid rodi Jeseja;

13 A Jesej rodi prvenca svog Elijava, i Avinadava drugog i Samu trećeg,

1 Sam. 16:6

14 Natanaila četvrtog, Radaja petog,

15 Osema šestog, Davida sedmog,

16 I sestre mu Seruju i Avigeju. A sinovi Serujini behu Avisaj i Joav i Asailo, trojica.

1 Sam. 26:6, 2 Sam. 2:18

17 A Avigeja rodi Amasu; a otac Amasin beše Jeter Ismailjac.

2 Sam. 17:25

18 A Halev sin Esronov rodi s Azuvom ženom svojom i s Jeriotom sinove, i sinovi mu behu Jeser i Sovav i Ardon.

19 A kad umre Azuva, Halev se oženi Efratom, koja mu rodi Ora;

20 A Or rodi Uriju, a Urija rodi Veseleila.

2 Moj. 31:2, 2 Dn. 1:5

21 Potom otide Esron ka kćeri Mahira oca Galadovog, i oženi se njom kad mu beše šezdeset godina, i ona mu rodi Seguva.

4 Moj. 27:1

22 A Seguv rodi Jaira, koji imaše dvadeset i tri grada u zemlji galadskoj.

5 Moj. 3:14

23 Jer uze Gesurejima i Sircima sela Jairova i Kenat sa selima njegovim, šezdeset gradova. To sve uzeše sinovi Mahira, oca Galadovog.

4 Moj. 32:41, 5 Moj. 3:14

24 I kad umre Esron u Halev-Efrati, žena Esronova Avija rodi mu Ashora oca Tekujanima.

2 Sam. 14:2, 1 Dn. 4:5, 2 Dn. 4:5, 2 Dn. 11:6, 2 Dn. 20:20, Nem. 3:5, Jer. 6:1, Amos 1:1

25 A sinovi Jerameila prvenca Esronovog behu: prvenac Aram, pa Vuna i Orem i Osem i Ahija.

26 Imaše i drugu ženu Jerameilo, po imenu Ataru, ona je mati Onamova.

27 A sinovi Arama prvenca Jerameilovog behu: Mas i Jamin i Eker.

28 I sinovi Onamovi behu: Samaj i Jadaj; a sinovi Samajevi: Nadav i Avisur.

29 I ime ženi Avisurovoj beše Avihaila, koja mu rodi Avana i Moloida.

30 A sinovi Nadavovi: Seled i Apaim; ali Seled umre bez dece.

31 A sinovi Apailovi: Jesej; a sinovi Jesejevi: Sisan, i kći Sisanova Alaja.

32 A sinovi Jadaja brata Samajevog: Jeter i Jonatan; ali Jeter umre bez dece.

33 A sinovi Jonatanovi: Falet i Zaza. Ti behu sinovi Jerameilovi.

34 A Sisan ne imaše sinove nego kćeri; i imaše Sisan slugu Misirca po imenu Jaraju.

35 Zato Sisan dade kćer svoju Jaraji, sluzi svom za ženu; a ona mu rodi Ataja.

36 A Ataj rodi Natana; a Natan rodi Zavada;

1 Dn. 11:41

37 A Zavad rodi Eflata; a Eflat rodi Ovida;

38 A Ovid rodi Juja; a Juj rodi Azariju;

39 A Azarija rodi Helisa; a Helis rodi Eleasu;

40 A Eleasa rodi Sisamaja; a Sisamaj rodi Saluma;

41 A Salum rodi Jekamiju; a Jekamija rodi Elisama.

42 A sinovi Haleva brata Jerameilovog behu: Misa prvenac njegov, otac Zifejima; pa sinovi Marise oca Hevronovog.

43 A sinovi Hevronovi: Korej i Tafuja i Rekem i Sema.

44 A Sema rodi Rama oca Jorkoamovog; a Rekem rodi Samaja.

45 A sin Samajev beše Maon, a taj Maon bi otac Vet-Suru.

46 I Gefa inoča Halevova rodi Harana i Mosu i Gazesa.

47 A sinovi Jadajevi: Rigem i Jotam i Gisan i Felet i Gefa i Sagaf.

48 Maha inoča Halevova rodi Severa i Tirhanu.

49 Rodi i Sagafa oca Madmancima i Sevu oca Mahvincima i Gavajanima; a kći Halevova beše Ahsa.

Is.N. 15:17

50 Ovo behu sinovi Haleva sina Ora prvenca Efratinog; Soval otac Kirijat-Jarimu,

51 Salma otac Vitlejemu, Aref otac Vet-Gaderu.

52 A imaše sinove Soval otac Kirijat-Jarimu: Aroja i Asi-Amenuhota.

1 Dn. 8:6

53 A porodice Kirijat-jarimske behu: Jetrani i Fućani i Sumaćani i Misrajani. Od njih iziđoše Saraćani i Estaoljani.

54 Sinovi Salmini: Vitlejemci i Netofaćani, Ataroćani od doma Joavovog, i Zorani, polovina Manahaćana,

55 I porodice pisarske u Javisu, Tiraćani, Simeaćani, Suhaćani; to su Keneji, koji se narodiše od Emata, oca doma Rihavovog.

1 Moj. 15:19, 4 Moj. 24:21, Sud. 1:16, 1 Sam. 15:6, 2 Car. 10:15, Jer. 35:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I