Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Adam, Sit, Enos,

1 Moj. 4:25, 1 Moj. 5:1

2 Kajinan, Maleleilo, Jared,

3 Enoh, Matusal, Lameh,

Juda 1:14

4 Noje, Sim, Ham i Jafet.

5 Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Mosoh i Tiras.

1 Moj. 10:2

6 A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rafat i Togarma.

7 A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim,

8 A sinovi Hamovi: Hus i Misraim, Fut i Hanan.

1 Moj. 10:6

9 A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.

10 I Hus rodi Nevroda. On prvi bi silan na zemlji.

1 Moj. 10:8, 1 Moj. 10:13

11 A Misraim rodi Ludeje i Anameje i Leaveje i Naftuheje,

12 I Patroseje i Hasluheje, od kojih iziđoše Filisteji i Kaftoreji.

5 Moj. 2:23, Amos 9:7

13 A Hanan rodi Sidona prvenca svog, i Heta,

14 I Jevuseje i Amoreje i Gergeseje,

15 I Jeveje i Arukeje i Aseneje,

16 I Arvadeje i Samareje i Amateje.

17 Sinovi Simovi: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram i Uz i Ul i Geter i Meseh.

1 Moj. 9:23, 1 Moj. 9:26

18 A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.

19 A Everu se rodiše dva sina; jednom beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdeli zemlja; a ime bratu njegovom Jektan.

20 A Jektan rodi Almodada i Salefa i Asarmota i Jaraha,

21 I Adorama i Uzala i Diklu,

22 I Evala i Avimaila i Savu,

23 I Ofira i Evilu i Jovava: ti svi behu sinovi Jektanovi.

24 Sim, Arfaksad, Sala,

1 Moj. 11:10, Lk. 3:36

25 Ever, Falet, Ragav,

4 Moj. 24:24, Lk. 3:35

26 Seruh, Nahor, Tara,

27 Avram, to je Avraam.

2 Dn. 20:7, Nem. 9:7, Isa. 41:8, Rim. 4:16

28 Sinovi Avramovi: Isak i Ismailo.

1 Moj. 16:11, 1 Moj. 16:15, 1 Moj. 21:2

29 Ovo je pleme njihovo: prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Avdeilo i Mivsam.

1 Moj. 25:13

30 Misma i Duma, Masa, Adad i Tema,

31 Jetur, Nafis i Kedma; to su sinovi Ismailovi.

32 A sinovi Heture, inoče Avramove: ona rodi Zemrana i Joksana i Madana i Madijana i Jesvoka i Suja. A sinovi Joksanovi: Sava i Dedan.

1 Moj. 25:1

33 A sinovi Madijanovi: Gefa i Efer i Enoh i Avida i Eldaga. Ti svi behu sinovi Heturini.

34 Tako Avram rodi Isaka; a sinovi Isakovi behu Isav i Izrailj.

1 Moj. 21:2, 1 Moj. 25:25

35 Sinovi Isavovi: Elifas, Raguilo i Jeus i Jeglom i Korej.

5 Moj. 2:22, Mal. 1:2, Rim. 9:13, Jev. 12:16

36 Sinovi Elifasovi: Teman i Omar, Sofar i Gotom, Kenez i Tamna i Amalik.

37 Sinovi Raguilovi: Nahat, Zara i Soma i Moza.

38 A sinovi Sirovi: Lotan i Soval i Sevegon i Ana i Dison i Eser i Disan.

1 Moj. 36:20

39 A sinovi Lotanovi: Horije i Emam; a sestra Lotanova Tamna.

40 Sinovi Sovalovi: Elan i Manahat i Eval, Sefija i Onam. A sinovi Sevegonovi: Aije i Ana.

41 Sinovi Anini: Dison, i sinovi Disonovi Amram i Asvan i Itran i Haran.

1 Moj. 36:25

42 Sinovi Eserovi: Valan i Zavan i Jakan. Sinovi Disanovi: Uz i Aran.

43 A ovo su carevi koji carovaše u zemlji edomskoj pre nego se zacari car nad sinovima Izrailjevim: Valak sin Veorov, a gradu mu beše ime Denava.

1 Moj. 36:31

44 A kad umre Valak, zacari se na njegovo mesto Jovav, sin Zarin od Vosore.

45 A kad umre Jovav, zacari se na njegovo mesto Asom od zemlje temanovske.

46 A kad umre Asom, zacari se na njegovo mesto Adad sin Varadov, koji iseče Madijane u polju moavskom; a gradu mu beše ime Getem.

1 Car. 11:14

47 A kad umre Adad, zacari se na njegovo mesto Samada iz Masekasa.

48 A kad umre Samada, zacari se na njegovo mesto Saul iz Rovota na reci.

1 Moj. 36:37

49 A kad umre Saul, zacari se na njegovo mesto Valenon, sin Ahovorov.

50 A kad umre Valenon, zacari se na njegovo mesto Adad; a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu beše ime Meteveila kći Matraide, kćeri Mezovove.

51 A kad umre Adad, nastaše knezovi u edomskoj: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,

1 Moj. 36:40, 2 Moj. 15:15

52 Knez Olivema, knez Ila, knez Finon,

53 Knez Kenez, knez Teman, knez Mivsar,

54 Knez Magedilo, knez Iram. To behu knezovi edomski.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I