Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Za njegovog vremena dođe Navuhodonosor car vavilonski; i Joakim mu bi sluga tri godine; potom odusta i odmetnu se od njega.

3 Moj. 26:25, 2 Car. 17:5, 2 Dn. 36:6, Jer. 25:1, Jer. 25:9, Jer. 50:17, Dan. 1:1

2 I Gospod posla na nj čete haldejske i čete sirske i čete moavske i čete sinova Amonovih; posla ih na Judu da ga potru, po reči Gospodnjoj koju govori preko sluga svojih proroka.

5 Moj. 28:49, 2 Car. 20:17, 2 Car. 21:12, Jer. 25:9, Jer. 52:28, Jezek. 19:8

3 Po zapovesti Gospodnjoj zbi se to Judi da bi ga odbacio od sebe za grehe Manasijine po svemu što beše učinio;

2 Car. 21:2, 2 Car. 21:11, 2 Car. 23:26, Jer. 32:31

4 I za krv pravu koju beše prolio napunivši Jerusalim krvi prave; zato Gospod ne hte oprostiti.

2 Car. 21:16, Jer. 15:1, Plač 3:42

5 A ostala dela Joakimova i sve što je učinio, nije li zapisano u dnevniku careva Judinih?

6 I počinu Joakim kod otaca svojih; a na njegovo se mesto zacari Joahin.

2 Dn. 36:6

7 A car misirski ne izađe više iz zemlje svoje, jer car vavilonski uze od reke misirske do reke Efrata sve što beše cara misirskog.

Jer. 37:5, Jer. 46:2, Jezek. 30:22

8 Osamnaest godina beše Joahinu kad se zacari, i carova tri meseca u Jerusalimu. Materi mu beše ime Neusta, kći Elnatanova, iz Jerusalima.

9 I on činjaše zlo pred Gospodom sasvim kako je činio otac njegov.

10 U to vreme dođoše sluge Navuhodonosora, cara vavilonskog na Jerusalim, i grad bi opkoljen.

Dan. 1:1

11 Dođe i Navuhodonosor, car vavilonski na grad kad ga sluge njegove opkoliše.

Jezek. 17:12, Jezek. 19:8

12 Tada Joahin, car Judin izađe k caru vavilonskom s materom svojom i sa slugama svojim i s knezovima svojim i s dvoranima svojim; a car ga vavilonski zarobi osme godine svog carovanja.

2 Car. 20:18, 2 Car. 25:27, Jer. 13:18, Jer. 24:1, Jer. 25:1, Jer. 27:20, Jer. 36:30, Jer. 52:28, Jezek. 17:12

13 I odnese sve blago doma Gospodnjeg i blago doma carskog, i polupa sve sudove zlatne, koje beše načinio Solomun, car Izrailjev za crkvu Gospodnju, kao što beše rekao Gospod.

1 Car. 14:15, 2 Car. 20:17, Isa. 39:6, Jer. 27:16, Jezek. 7:21, Dan. 5:2

14 I preseli sav Jerusalim, sve knezove i sve junake, deset hiljada robova, i sve drvodelje i sve kovače, ne osta ništa osim siromašnog naroda po zemlji.

1 Sam. 13:19, 1 Sam. 13:22, 2 Car. 25:12, 2 Dn. 36:9, Jer. 39:10, Dan. 1:3

15 Odvede i Joahina u Vavilon i mater carevu i žene careve i dvorane njegove, i glavare zemaljske odvede u ropstvo iz Jerusalima u Vavilon.

2 Dn. 36:10, Jest. 2:6, Isa. 3:2, Jer. 22:25, Jezek. 17:12, Jezek. 17:13

16 I sve junake na broj sedam hiljada, i drvodelje i kovače, hiljadu, sve što behu za vojsku odvede car vavilonski u Vavilon u ropstvo.

Jer. 52:28

17 I postavi carem car vavilonski na mesto Joahinovo Mataniju, strica njegovog, i prede mu ime Sedekija.

2 Car. 23:34, 1 Dn. 3:15, 2 Dn. 36:4, 2 Dn. 36:10, Jer. 37:1, Jezek. 17:12, Jezek. 17:16

18 Dvadeset i jedna godina beše Sedekiji kad poče carovati, i carova jedanaest godina u Jerusalimu. Materi mu beše ime Amutala, kći Jeremijina, iz Livne.

2 Car. 23:31, 2 Dn. 36:11, Jer. 37:1

19 On činjaše što je zlo pred Gospodom sasvim kako je činio Joakim.

20 Jer od gneva Gospodnjeg zbi se to Jerusalimu i Judi, da ih odbaci od sebe. A Sedekija se odmetnu od cara vavilonskog.

5 Moj. 4:24, 2 Car. 22:16, 2 Car. 23:26, 2 Dn. 36:13, Jezek. 17:14, Jezek. 17:15

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I