Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada otide Rovoam u Sihem; jer se onde skupi sav Izrailj da ga zacare.

2 Dn. 10:1

2 A Jerovoam, sin Navatov, koji još beše u Misiru pobegavši onamo od cara Solomuna, kad ču, on još osta u Misiru.

1 Car. 11:26, 1 Car. 11:40

3 Ali poslaše i dozvaše ga. Tako Jerovoam i sav zbor Izrailjev dođoše i rekoše Rovoamu govoreći:

4 Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram; nego ti sada olakšaj ljutu službu oca svog i teški jaram koji je metnuo na nas, pak ćemo ti služiti.

1 Sam. 8:11, 1 Sam. 8:18, 1 Car. 4:7, 1 Car. 4:22, Jov 20:19, Jov 20:22, Priče 3:31, Prop. 5:8, Isa. 58:6, Jezek. 45:8, Amos 1:2, Mih. 2:1, Mih. 2:3, Mal. 3:5, 1 Sol. 4:6

5 A on im reče: Idite, pa do tri dana dođite opet k meni. I narod otide.

6 Tada car Rovoam učini veće sa starcima koji stajaše pred Solomunom, ocem njegovim dok beše živ, i reče: Kako savetujete da odgovorim narodu?

Jov 12:12, Priče 27:10, Prop. 10:4, Jer. 42:2

7 A oni mu odgovoriše govoreći: Ako danas ugodiš narodu i poslušaš ih i odgovoriš im lepim rečima, oni će ti biti sluge svagda.

2 Dn. 10:7, Priče 15:1

8 Ali on ostavi savet što ga savetovaše starci, i učini veće sa mladićima, koji odrastoše s njim i koji stajahu pred njim.

9 I reče im: Šta vi savetujete da odgovorimo narodu, koji mi rekoše govoreći: Olakšaj jaram koji je metnuo na nas tvoj otac?

10 Tada mu odgovoriše mladići koji odrastoše s njim, i rekoše: Ovako kaži narodu što ti reče: Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram, nego nam ti olakšaj; ovako im reci: Moj je mali prst deblji od bedara oca mog.

1 Car. 3:7, 1 Car. 14:21, 2 Dn. 10:10, Ps. 7:16, Ps. 140:11, Priče 18:6, Isa. 47:1, Isa. 47:6, Dela 27:42

11 Otac je moj metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na vaš jaram; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivim bičevima.

12 A treći dan dođe Jerovoam i sav narod k Rovoamu, kako im beše kazao car rekavši: Dođite opet k meni do tri dana.

13 I car odgovori oštro narodu ostavivši savet što ga savetovaše starci;

Prop. 2:19

14 I reče im kako ga savetovaše mladići govoreći: Moj je otac metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na vaš jaram; otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivim bičevima.

15 I car ogluši se naroda, jer Gospod beše tako uredio da bi potvrdio reč svoju što je rekao preko Ahije Silomljanina Jerovoamu, sinu Navatovom.

Sud. 14:4, 1 Car. 11:11, 1 Car. 22:23, 2 Dn. 10:15, 2 Dn. 25:20, Ps. 5:10, Amos 3:6

16 A kad vide sav Izrailj gde ih se car ogluši, odgovori narod caru govoreći: Kakav deo mi imamo s Davidom? Nemamo nasledstvo sa sinom Jesejevim. U šatore svoje, Izrailju! A ti Davide, sad gledaj svoju kuću. Tako otide Izrailj u šatore svoje.

2 Sam. 19:7, 2 Sam. 20:1, Isa. 7:17, Jn. 13:8

17 Samo nad sinovima Izrailjevim, koji življahu po gradovima Judinim, zacari se Rovoam.

1 Car. 11:13, 2 Dn. 11:13

18 I car Rovoam posla Adorama koji beše nad dankom; ali ga sav Izrailj zasu kamenjem, te pogibe; a car Rovoam brže sede na kola, te pobeže u Jerusalim.

2 Sam. 20:24, 1 Car. 4:6, 2 Dn. 10:13

19 Tako otpade Izrailj od doma Davidovog do današnjeg dana.

1 Sam. 10:19, 2 Car. 17:21, 2 Dn. 10:19

20 I kad ču sav Izrailj da se vratio Jerovoam, poslavši dozvaše ga na skupštinu, i postaviše ga carem nad svim Izrailjem. Ne prista za domom Davidovim ni jedno pleme osim samog plemena Judinog.

1 Car. 11:31, Gal. 1:8

21 A Rovoam došav u Jerusalim sazva sav dom Judin i pleme Venijaminovo, sto i osamdeset hiljada odabranih vojnika, da zavojšte na dom Izrailjev da povrate carstvo Rovoamu, sinu Solomunovom.

2 Dn. 11:1

22 Ali dođe reč Božja Semeju, čoveku Božijem, govoreći:

23 Kaži Rovoamu sinu Solomunovom caru Judinom i svemu domu Judinom i Venijaminovom i ostalom narodu, i reci:

24 Ovako veli Gospod: Ne idite, i ne bijte se s braćom svojom, sinovima Izrailjevim; vratite se svak svojoj kući, jer sam ja naredio tako da bude. I oni poslušaše reč Gospodnju i vrativši se otidoše kako Gospod reče.

Priče 16:9

25 Potom sazida Jerovoam Sihem u gori Jefremovoj i naseli se u njemu; a posle otide odande i sazida Fanuil.

1 Moj. 12:6, 1 Moj. 32:30, Sud. 8:8, Sud. 8:17, Sud. 9:45

26 I reče Jerovoam u srcu svom: Može se carstvo povratiti domu Davidovom.

Ps. 14:1, Rim. 8:7

27 Ako ovaj narod stane ići u Jerusalim da prinosi žrtve u domu Gospodnjem, srce će se narodu obratiti ka gospodaru njegovom Rovoamu, caru Judinom, te će me ubiti, i povratiće se k Rovoamu caru Judinom.

5 Moj. 12:5, 1 Car. 15:17, 2 Car. 23:9

28 Zato car smisli, te načini dva teleta od zlata, pa reče narodu: Ne treba više da idete u Jerusalim; evo bogova tvojih, Izrailju, koji su te izveli iz zemlje misirske.

2 Moj. 32:4, 1 Car. 15:34, 1 Car. 16:19, 1 Car. 16:26, 2 Car. 10:29, 2 Car. 13:2, 2 Car. 13:11, 2 Car. 14:24, 2 Car. 15:18, 2 Dn. 17:4, Os. 8:4

29 I namesti jedno u Vetilju, a drugo namesti u Danu.

1 Moj. 28:19, Sud. 18:29, 2 Car. 10:31, Jer. 48:13, Os. 4:15, Amos 7:10

30 I to bi na greh, jer narod iđaše k jednome do Dana.

1 Car. 13:34, 2 Car. 10:31

31 I načini kuću na visini, i postavi sveštenike od prostog naroda koji ne behu od sinova Levijevih.

4 Moj. 3:10, 1 Car. 13:32, 1 Car. 13:33, Amos 7:10

32 I učini Jerovoam praznik osmog meseca petnaestog dana, kao što je praznik u zemlji Judinoj, i prinese žrtve na oltaru; tako učini i u Vetilju prinoseći žrtve teocima koje načini; i postavi u Vetilju sveštenike visinama koje načini.

3 Moj. 23:33, 4 Moj. 29:12, Amos 7:13

33 I petnaestog dana osmog meseca, koji beše smislio u srcu svom, prinošaše žrtve na oltaru koji načini u Vetilju, i praznovaše praznik sa sinovima Izrailjevim, i pristupi ka oltaru da kadi.

4 Moj. 15:39, 1 Car. 13:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I