Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izrailjevih iz zemlje misirske, četvrte godine carovanja Solomunovog nad Izrailjem, meseca Zifa, a to je drugi mesec, poče zidati dom Gospodu.

Ps. 78:69

2 A dom što ga zida car Solomun Gospodu beše u dužinu od šezdeset lakata, a u širinu od dvadeset lakata, a u visinu od trideset lakata.

Jezek. 4:1, Jezek. 41:2

3 I beše trem pred crkvom dvadeset lakata dug, prema širini doma, a deset lakata širok pred domom.

1 Car. 7:21, 2 Dn. 29:17, Jezek. 40:49

4 I načini prozore na domu iznutra široke, a spolja uske.

Jezek. 40:16, Jezek. 41:26

5 I uza zid domu načini hodnike svuda unaokolo uza zid domu oko crkve i svetinje nad svetinjama, i načini kleti svuda unaokolo.

Jezek. 41:5

6 Najdonji hodnik beše pet lakata širok, a srednji šest lakata širok, a treći sedam lakata širok; jer načini zaseke na domu spolja unaokolo, da se grede ne uležu u zid od doma.

7 A kad zidahu dom, zidahu od kamena, koji dovožahu sasvim prigotovljen, te se ni čekić ni sekira niti kakvo oruđe gvozdeno ne ču u domu kad se zidaše.

1 Car. 5:17

8 Vrata od srednjeg hodnika behu na desnoj strani doma, i izlažaše se na zavojnicu na srednji hodnik, i iz srednjeg na treći.

9 Tako sazida dom, i dovrši ga, i pokri dom gredama i daskama kedrovim.

10 I načiniše hodnike oko celog doma od pet lakata u visinu svaki, i sastavljahu ih s domom grede kedrove.

11 Tada dođe reč Gospodnja Solomunu govoreći:

12 To je dom što gradiš; ako uzideš po mojim uredbama, i ustvoriš moje zakone i uzdržiš sve moje zapovesti hodeći po njima, potvrdiću ti reč svoju, koju sam rekao Davidu ocu tvom.

1 Car. 11:10

13 I stanovaću među sinovima Izrailjevim, i neću ostaviti narod svoj Izrailja.

2 Moj. 25:8, 3 Moj. 26:11, 5 Moj. 31:6, Ps. 132:13, 2 Kor. 6:16, Jev. 3:6, Jev. 13:5, Otk. 21:3

14 I tako sazida Solomun dom, i dovrši ga.

15 I obloži zidove domu iznutra daskama kedrovim, od poda doma do vrha zidova obloži drvetom iznutra; i pod domu obloži daskama jelovim.

Jezek. 41:16

16 I načini pregradu od dvadeset lakata od jedne strane doma do druge od dasaka kedrovih, od poda do vrh zidova; i to načini unutra za šator, za svetinju nad svetinjama.

2 Moj. 26:33, 3 Moj. 7:6, 4 Moj. 18:10, 1 Car. 8:6, Jev. 9:3

17 A dom, crkva napred, beše od četrdeset lakata.

18 A po daskama kedrovim unutra u domu behu izrezane jabuke i cvetovi razvijeni, sve od kedra tako da se ne viđaše nigde kamen.

19 I svetinju nad svetinjama uredi unutra u domu, da se onde namesti kovčeg zaveta Gospodnjeg.

2 Moj. 40:20, 1 Car. 8:6

20 A svetinja nad svetinjama unutra beše dvadeset lakata duga, i dvadeset lakata široka, i dvadeset lakata visoka, i obloži je čistim zlatom; tako obloži i oltar od kedra.

2 Dn. 3:6, Jezek. 41:4

21 I tako obloži Solomun dom iznutra čistim zlatom, i zateže zlatne lance pred svetinjom nad svetinjama, koju takođe obloži zlatom.

22 I sav dom obloži zlatom; tako i sav oltar pred svetinjom nad svetinjama obloži zlatom.

2 Moj. 30:1

23 A u svetinji nad svetinjama načini dva heruvima od drveta maslinovog; deset lakata beše visok svaki.

2 Moj. 25:20, 2 Dn. 3:10, 2 Dn. 5:8

24 A od pet lakata beše jedno krilo u heruvima, i od pet lakata beše drugo krilo u heruvima; deset lakata beše od kraja jednog krila do kraja drugog krila.

25 Tako i drugi heruvim beše od deset lakata; jedne mere i jedne naprave behu oba heruvima.

26 Deset lakata beše visok jedan heruvim, tako i drugi.

27 I namesti heruvime usred unutrašnjeg doma, i raširiše heruvimi krila svoja tako da krilo jednog ticaše u jedan zid, a krilo drugog heruvima ticaše u drugi zid, a usred doma ticahu krila jedno u drugo.

1 Car. 8:7

28 I obloži heruvime zlatom.

29 A sve zidove domu unaokolo iskiti rezanim heruvimima i palmama i razvijenim cvetovima iznutra i spolja.

30 I pod domu obloži zlatom iznutra i spolja.

31 I na ulasku u svetinju nad svetinjama načini dvokrilna vrata od drveta maslinovog, kojima pragovi s dovratnicima behu na pet uglova.

Jezek. 41:23, Jn. 10:7

32 I na tim dvokrilnim vratima od drveta maslinovog izreza heruvime i palme i razvijene cvetove, i obloži ih zlatom, i heruvime i palme obloži zlatom.

33 Tako i na ulasku u crkvu načini pragove od drveta maslinovog na četiri ugla;

34 I vrata dvokrilna od drveta jelovog; na dve se strane otvaraše jedno krilo, i na dve strane otvaraše se drugo krilo.

Jezek. 41:23, Jezek. 41:24

35 I izreza na njima heruvime i palme i razvijene cvetove, i obloži zlatom sve što beše izrezano.

36 Potom načini trem unutrašnji od tri reda tesanog kamena i jednog reda drveta kedrovog struganog.

2 Dn. 4:9, Jezd. 6:4

37 Četvrte godine meseca Zifa bi postavljen temelj domu Gospodnjem;

38 A jedanaeste godine meseca Vula, koji je osmi mesec, svrši se dom sa svim stvarima svojim i sa svim što mu pripada. Tako ga sazida za sedam godina.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I