Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A car Solomun carovaše nad svim Izrailjem.

2 A ovo behu knezovi njegovi: Azarija, sin Sadokov, namesnik;

3 Elioref i Ahija, sinovi Sisini, pisari; Josafat, sin Ahiludov, pametar;

2 Sam. 8:16

4 Venaja, sin Jodajev, vojvoda; a Sadok i Avijatar sveštenici;

1 Car. 2:27, 1 Car. 2:35

5 A Azarija sin Natanov, beše nad pristavima; a Zavud, sin Natanov, prvi većnik, prijatelj carev;

2 Sam. 8:18, 2 Sam. 15:37, 1 Dn. 27:33

6 A Ahisar upravitelj dvorski; a Adoniram sin Avdin nad carskim poslenicima.

1 Car. 5:14

7 I imaše Solomun dvanaest pristava po svemu Izrailju, koji hranjahu cara i sav dom njegov; po mesec dana u godini svaki beše dužan hraniti.

8 A ovo su im imena: Sin Urov u gori Jefremovoj;

9 Sin Dekerov u Makasu i u Salvimu i Vet-Semesu i Elonu vet-anatskom;

10 Sin Esedov u Aruvotu; pod njim beše Sohot i sva zemlja Eferova;

11 Sin Avinadavov nad svim krajem dorskim; žena mu beše Tafata, kći Solomunova;

12 Vana, sin Ahiludov nad Tanahom i Megidonom i svim Vet-Sanom, koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vet-Sana do Avel-Meola, do preko Jok-Meama;

13 Sin Geverov u Ramotu galadskom; imaše sela Jaira sina Manasijinog u Galadu i kraj argovski u Vasanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prevornicama bronzanim;

4 Moj. 32:41, 5 Moj. 3:4

14 Ahinadav, sin Idov u Mahanajimu;

15 Ahimas u Neftalimu; i on beše oženjen kćerju Solomunovom Vasematom;

16 Vana sin Husajev u Asiru i u Alotu;

17 Josafat sin Farujin u Isaharu;

18 Simej sin Ilin u Venijaminu;

19 Gever, sin Urijev u zemlji galadskoj, u zemlji Siona cara amorejskog i Oga cara vasanskog; jedan beše pristav u toj zemlji.

5 Moj. 3:8

20 Jude i Izrailja beše mnogo kao peska pokraj mora; i jeđahu i pijahu i veseljahu se.

1 Moj. 22:17, 1 Sam. 30:16, 1 Car. 3:8, 1 Dn. 12:39, Ps. 72:3, Priče 14:27, Mih. 4:4, Zah. 9:15, Dela 2:46

21 A Solomun vladaše svim carstvima od reke do zemlje filistejske i do međe misirske, i donošahu dare i služahu Solomuna svega veka njegovog.

1 Moj. 15:18, 2 Moj. 23:31, 5 Moj. 11:24, 2 Dn. 9:26, Jezd. 4:20, Ps. 72:8

22 A hrana Solomunova beše na dan trideset kora belog brašna, i šezdeset kora drugog brašna;

Nem. 5:18, Dan. 1:5

23 Dvadeset volova ugojenih i dvadeset s paše, i sto ovaca, osim jelena i srna i divokoza i ugojenih ptica.

24 Jer on vladaše svuda s ove strane reke od Tapse do Gaze, nad svim carstvima s ove strane reke, i beše miran sa svih strana unaokolo.

1 Moj. 10:19

25 I življahu Juda i Izrailj bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Virsaveje, svega veka Solomunovog.

5 Moj. 33:28, Ps. 33:12, Isa. 36:16, Jer. 23:6, Mih. 4:4, Zah. 3:9, Zah. 3:10

26 I imaše Solomun četrdeset hiljada konja za jaslima za kola svoja, i dvadeset hiljada konjika.

5 Moj. 17:16, 1 Car. 10:25, 2 Dn. 1:14, Ps. 20:7

27 I pristavi hranjahu cara Solomuna i sve koji dolažahu za sto cara Solomuna, svaki svog meseca, i ne davahu da čega ponestane.

28 A ječam i slamu za konje i za mazge donošahu na mesto gde behu, svaki kako mu beše određeno.

29 I Bog dade mudrost Solomunu i razum vrlo velik i srce prostrano kao pesak na bregu morskom.

30 Jer mudrost Solomunova beše veća od mudrosti svih istočnih naroda i od sve mudrosti misirske.

1 Moj. 25:6, Prop. 1:16, Mt. 2:1, Dela 7:22

31 Mudriji beše od svakog čoveka, i od Etana Ezraita i od Emana i od Halkola i od Darde, sinova Maolovih; i razglasi se ime njegovo po svim narodima unaokolo.

1 Dn. 2:6, 1 Dn. 6:33, 1 Dn. 15:19, Ps. 88:1, Ps. 89:1

32 I izgovori tri hiljade priča, i beše pesama njegovih hiljadu i pet.

Priče 1:1, Prop. 12:9, Pes. 1:1

33 Govorio je i o drveću, od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida; govorio je i o stoci i o pticama i o bubinama i o ribama.

34 I dolažahu od svih naroda da čuju mudrost Solomunovu, od svih carstava na zemlji, koji čuše za mudrost njegovu.

1 Car. 10:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I