Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A ovo su poslednje reči Davidove: Reče David sin Jesejev, reče čovek koji bi postavljen visoko, pomazanik Boga Jakovljevog, i ljubak u pesmama Izrailjevim:

1 Dn. 16:7

2 Duh Gospodnji govori preko mene, i beseda Njegova bi na mom jeziku.

Mt. 22:42, Mk. 12:35, 2 Pet. 1:21

3 Reče Bog Izrailjev, kaza mi Stena Izrailjeva; koji vlada ljudima neka je pravedan, vladajući u strahu Božijem;

2 Moj. 18:21, Jov 34:17, Rim. 13:3

4 I biće kao svetlost jutarnja, kad sunce izlazi jutrom bez oblaka, i kao trava koja raste iz zemlje od svetlosti iza dažda.

Priče 4:18

5 Ako i nije takav dom moj pred Bogom, ipak je učinio zavet večan sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen. I to je sve spasenje moje i sva želja moja, ako i ne da da raste.

Isa. 55:3

6 A bezakonici će svikoliki biti kao trnje počupani, koje se ne hvata rukom.

7 Nego ko hoće da ga se dohvati, uzme gvožđe ili kopljaču; i sažiže se ognjem na mestu.

8 Ovo su imena junaka Davidovih: Josev-Vasevet Tahmonac prvi između trojice; njemu milina bi udariti kopljem na osam stotina i pobi ih ujedanput.

1 Dn. 11:11

9 Za njim Eleazar sin Dodona sina Ahohovog, između tri junaka koji behu s Davidom, i osramotiše Filisteje skupljene na boj, kad Izrailjci otidoše;

1 Dn. 11:12, 1 Dn. 27:4

10 On se podiže, i bi Filisteje dokle mu se ruka ne umori i ukoči se pri maču: i Gospod dade veliko spasenje onaj dan, te se narod vrati za njim samo da pokupi plen.

11 A za njim Sama sin Agejev Araranin; kad se Filisteji skupiše u gomilu, i onde beše njiva puna leća, i narod pobeže od Filisteja,

1 Dn. 11:12

12 Stade usred njive, i odbrani je, i pobi Filisteje, i Bog dade veliko spasenje.

13 I ta tri prva između trideset siđoše i dođoše o žetvi k Davidu u pećinu odolamsku, kad vojska filistejska stajaše u logoru, u dolini rafajskoj.

5 Moj. 33:29, 1 Sam. 22:1, 1 Dn. 14:11, 1 Dn. 29:11, Ps. 3:8, Ps. 46:1, Ps. 98:1, Priče 21:30, Rim. 8:31

14 A David beše onda u gradu, i beše onda straža filistejska u Vitlejemu.

1 Sam. 22:4, 1 Dn. 12:16

15 A David zažele, i reče: Ko bi mi doneo vode da pijem iz studenca vitlejemskog što je kod vrata!

1 Dn. 11:16

16 Tada ona tri junaka prodreše kroz logor filistejski, i zahvatiše vode iz studenca vitlejemskog što je kod vrata, i donesoše i dadoše Davidu; ali on je ne hte piti, nego je proli pred Gospodom;

1 Sam. 7:6

17 I reče: Ne daj Bože da bih to učinio. Nije li to krv ovih ljudi, koji ne mareći za život svoj idoše. I ne hte piti. To učiniše ova tri junaka.

3 Moj. 17:10

18 I Avisaj brat Joavov sin Serujin beše prvi između trojice; on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih, i proslavi se među trojicom.

2 Sam. 2:18

19 Između te trojice beše najslavniji, i posta im poglavar; ali one trojice ne stiže.

20 I Venaja sin Jodajev, sin čoveka junaka, velik delima, iz Kavseila; on pogubi dva junaka moavska, i sišav ubi lava u jami kad beše sneg.

2 Moj. 15:15, Is.N. 15:21, 1 Dn. 27:6

21 On ubi i jednog Misirca, znatnog čoveka; imaše Misirac koplje u ruci, a on iziđe na nj sa štapom, i istrže Misircu koplje iz ruke, i ubi ga njegovim kopljem.

22 To učini Venaja sin Jodajev, i bi slavan među ova tri junaka.

23 Beše najslavniji između tridesetorice, ali one trojice ne stiže; i David ga postavi nad pratiocima svojim.

2 Sam. 8:18

24 Asailo brat Joavov beše među tridesetoricom, a to behu: Elhanan sin Dodonov iz Vitlejema,

2 Sam. 2:18

25 Sama Arođanin, Elika Arođanin.

1 Dn. 11:27

26 Helis Falćanin, Ira sin Ikisov Tekujanin,

27 Avijezer Anatoćanin, Mevunej Husaćanin,

28 Salmon Ahošanin, Maraj Netofaćanin,

1 Dn. 27:13

29 Helev sin Vanin Netofaćanin, Itaj sin Rivajev iz Gavaje sinova Venijaminovih,

30 Venaja Pirotonjanin, Idaj iz doline Gasa.

Sud. 2:9, Sud. 12:15

31 Avi-Alvon Arvaćanin, Azmavet Varumljanin,

32 Elijava Salvonjanin, Jonatan od sinova Jasinovih,

33 Sama Araranin, Ahijam sin Saharov Araranin,

34 Elifelet, sin Asveja Mahaćanina, Elijem sin Ahitofela Gilonjanina.

35 Esraj Karmilac, Farej Arvljanin,

36 Igal sin Natanov iz Sove, Vanija od Gada,

37 Selek Amonac, Narej Viroćanin, koji nošaše oružje Joavu sinu Serujinom,

38 Ira Jetranin, Gariv Jetranin,

Is.N. 15:48, 2 Sam. 20:26

39 Urija Hetejin; svega trideset i sedam.

2 Sam. 11:3, 2 Sam. 11:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 


Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I